Vabilo k sodelovanju pri oblikovanju novega ciljnega raziskovalnega programa


 • Datum objave 24.02.2022

Vabilo k sodelovanju pri oblikovanju novega ciljnega raziskovalnega programa

 • Datum objave 24.02.2022

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano k sodelovanju vabi vse zainteresirane pri oblikovanju izhodišč novega sektorskega ciljnega raziskovalnega programa (CRP) za obdobje 2022–2027 ter prednostnih raziskovalnih tem za prvi javni razpis v letu 2022.

V podporo strateškemu razvoju slovenskega kmetijstva, gozdarstva, varne hrane in ribištva na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano pripravljamo izhodišča za oblikovanje prvega javnega razpisa za izvajanje in financiranja novega sektorskega CRP-a »Naša hrana, podeželje in naravni viri« v letu 2022.

Sektorski CRP se izvaja na podlagi pravilnika o CRP-ih z izvedbo razpisov, ki temeljijo na dokumentih dolgoročnega sektorskega razvojnega načrtovanja, zlasti na nacionalnem programu o strateških usmeritvah razvoja slovenskega kmetijstva in živilstva in nacionalnem gozdnem programu.

Vabimo vas, da nam pošljete predloge prednostnih raziskovalnih tem z navedbo ciljev, ki jih je treba z raziskavami doseči. Predlogi prednostnih raziskovalnih tem se morajo umeščati v okvire naslednjih strateških ciljev:

I. Pametno, odporno in konkurenčno kmetijstvo, gozdarstvo, ribištvo in živilskopredelovalni sektor

Tematski sklopi:

 • Preobrazba proizvodnih sistemov pridelave hrane z inovativnimi rešitvami v smeri krepitve odpornosti, konkurenčnosti, razogljičenja in trajnosti
 • Izboljšanje poslovnega okolja, krepitev podjetništva, tržne usmerjenosti, in poslovne organiziranosti z inovativnimi rešitvami v agro-živilski verigah
 • Spodbujanje razvoja biogospodarstva na načelih krožnosti v kmetijstvu, živilski industriji in gozdarstvu

II. Varovanje okolja in trajnostno upravljanje z naravnimi viri

Tematski sklopi:

 • Prispevanje k blažitvi podnebnih sprememb in prilagajanju nanje ter k trajnostni proizvodnji energije
 • Spodbujanje trajnostnega razvoja in učinkovitega upravljanja naravnih virov, kot so voda, tla in zrak
 • Prispevanje k varstvu biotske raznovrstnosti, krepitev ekosistemskih storitev ter ohranjanje habitatov in krajine

III. Kakovost življenja, varna in zdrava hrana, krepitev gospodarske aktivnosti na podeželju

Tematski sklopi:

 • Generacijska obnova, socialni odnosi in vključenost marginalnih skupin na podeželju
 • Diverzifikacija podeželskih gospodarstev in novi poslovni modeli
 • Lokalni razvoj na podeželskih območjih
 • Zdravje, hrana in odpadki hrane
 • Zdravje rastlin in živali ter izboljšanje dobrega počutja živali

IV. Oblikovanje in prenos znanja in na dejstvih utemeljena politika

Tematski sklopi:

 • Oblikovanje učinkovitega sistema znanja in inovacij v kmetijstvu (AKIS)
 • Novi sistemi in inovacije na področju svetovanja
 • Infrastruktura na področju prenosa znanja
 • Uvajanje digitalizacije v kmetijstvu gozdarstvu in živilski industriji
 • Podatkovni viri in orodja v podporo odločanju kmetijske, gozdarske in ribiške politike

Pri oblikovanju javnega razpisa bomo dali posebno pozornost predlogom raziskovalnih tem, ki bodo neposredno podprli na dejstvih utemeljeno kmetijsko, gozdarsko in ribiško politiko; na kmetijskem področju zlasti v smislu podpore doseganju posebnih ciljev skupne kmetijske politike po letu 2020.

Prednost bodo imele teme, ki bodo sledile prednostnim nalogam na posameznih raziskovalnih področjih, vključevale multidisciplinarni pristop in preverjanje znanja v našem okolju iz uspešnih mednarodnih (posebej EU) raziskav ter tako nadgrajevale dosedanjo znanje v Sloveniji.

Pri oblikovanju predlogov prednostnih tem raziskovanja na področju kmetijstva, gozdarstva, varne hrane ter ribištva je treba v skladu s pravilnikom o CRP-ih upoštevati predvsem naslednje:

 • prednostne teme morajo biti oblikovane tako, da se nanašajo na ključne razvojne probleme določenega področja, za reševanje katerega je treba dobiti raziskovalno podporo; posebej je treba prikazati pomen in možnosti predlaganih tem pri prenosu znanja v prakso;
 • predmet razpisa CRP-a ne morejo biti ekspertize, študije ali strokovne naloge, od katerih imajo posamezni udeleženci CRP-a izključno korist;
 • trajanje projektov je omejeno na eno do največ tri leta.

Na podlagi predlogov tem, ki nam jih bodo poslali posamezniki in skupine, bomo pripravili izhodišča sektorskega CRP-a in prvi javni razpis v okviru CRP-a v letu 2022.

Predloge prednostnih raziskovalnih tem nam pošljite v spodnjem obrazcu najkasneje do 14. marca 2022 na e-naslov crp2022.mkgp@gov.si.

Za dodatna vprašanja ali pojasnila smo vam na voljo:

 • Jana Erjavec, telefonska številka: (01) 478 91 23 ali e-naslov: jana.erjavec@gov.si;
 • Metka Kalinšek, telefonska številka: (01) 478 90 09 ali e-naslov: metka.kalinsek@gov.si;
 • Gregor Meterc (področje gozdarstva), telefonska številka: (01) 478 90 85 ali e-naslov: gregor.meterc@gov.si in
 • Alenka Korenjak (področje gozdarstva), telefonska številka: (01) 478 91 58 ali e-naslov: alenka.korenjak@gov.si.

Za vaše dejavno sodelovanje se vam že vnaprej zahvaljujemo.

 

Deli z drugimi