Usposabljanje za izvajanje ukrepa Dobrobit živali – govedo in drobnica 2021


 • Datum objave 11.11.2021

Simbolna slika; Foto natečaj Mreže za podeželje, Avtor: Tomaž Žebrek

Usposabljanje za izvajanje ukrepa Dobrobit živali – govedo in drobnica 2021

 • Datum objave 11.11.2021

Vsak, ki se je vključil v ukrep dobrobit živali (ukrep DŽ) iz Programa razvoja podeželja 2014-2020, se mora v okviru obveznosti udeležiti rednega štiriurnega usposabljanja.

Namen usposabljanja je, da se udeleženci seznanijo z vsebinami povezanimi z dobrobitjo živali, ter s pridobljenim znanjem in informacijami lažje in z manj napakami izvajajo ukrep DŽ . V letu 2021 je potrebno usposabljanje opraviti do 15. 12. 2021.

Kmetijska gozdarska zbornica bo s podizvajalci v okviru pogodbe izvajal usposabljanje kmetov za potrebe izvajanja ukrepa DŽ na področju drobnice in govedoreje iz PRP 2014-2020 za leto 2021 v novembru in decembru 2021.

V okviru usposabljanja bodo prestavljene naslednje vsebine:

Za operacijo DŽ – drobnica:

 • informiranje upravičencev o izvajanju ukrepa dobrobit živali;
 • predstavitev zootehniških opravil, kot jih določa Zakon o živinoreji s poudarkom na strižnji in korekciji parkljev;
 • prezimovanje/reja na prostem, jagnjitve/jaritve na pašniku in paša kot posredna povzročiteljica stresa (npr. preganjanje drobnice s strani spuščenih/potepuških psov, prisotnost velikih zveri v bližini, ipd…);
 • zoohigienski pogoji in normativi v rejah – priporočila z vidika dobrobiti ovc in koz vključno s
 • higieno krme s poudarkom na mikotoksinih in vpliv hleva na dobro počutje in zdravstveno stanje drobnice;
 • naložbe v infrastrukturo, ki prispevajo k dobrobiti drobnice s poudarkom na digitalizaciji.

Za operacijo DŽ – govedo:

 • informiranje upravičencev o izvajanju ukrepa dobrobit živali;
 • paša kot način krmljenja goveda;
 • zoohigienski pogoji in normativi v rejah – priporočila z vidika dobrobiti, vključno s higieno krme s poudarkom na mikotoksinih;
 • primerjava različnih sistemov uhlevitve goveda glede vpliva na prirejo, zdravje in dobro počutje (pojav tehnopatij) v reji krav molznic in krav dojilj;
 • naložbe v infrastrukturo, ki prispevajo k dobrobiti goveda s poudarkom na digitalizaciji.

Urnik usposabljanj

Deli z drugimi