Izveden sestanek javnih služb v proizvodnji kmetijskih rastlin


  • Datum objave 29.05.2023

Avtorica: Elena-Teodora Miron, Austrian Rural Educational Institute

Izveden sestanek javnih služb v proizvodnji kmetijskih rastlin

  • Datum objave 29.05.2023

V četrtek, 25. maja 2023, je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v povezavi s projektom modernAKIS organiziralo koordinacijski sestanek javnih služb v proizvodnji kmetijskih rastlin. Sestanka so se udeležili vodje javnih službah strokovnih nalog na tem vsebinskem področju, ki med drugim izvajajo selekcijo, žlahtnjenje in uvajanje ter rajonizacijo novih sort ter preizkušanje novih tehnologij, koordinatorji kmetijskega svetovanja za rastlinske panoge in vodstvo Javne službe kmetijskega svetovanja, predstavniki Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin za področje zdravstvenega varstva rastlin in pridelave semenskega materiala ter predstavniki Direktorata za kmetijstvo na MKGP.

Na sestanku so udeleženci razpravljali o t.i. operativnih skupnostih (communities of practise – CoP), ki jih teorija opisuje kot skupine ljudi, ki delijo skupno zanimanje in odgovornost na nekem področju dela, in ki se povezujejo zato, da bi preko izmenjave znanja, izkušenj in najboljših praks lahko svoje delo opravljali bolje in učinkoviteje.

V okviru projekta modernAKIS (ki je podprt v okviru Horizon Europe) se predvideva ustanovitev najmanj ene takšne operativne skupnosti v vsaki državi članici, ki bo tudi podpora koordinacijskemu telesu AKIS v posamezni državi. Udeleženci so bili enotni, da je oblikovanje CoP na področju proizvodnje kmetijskih rastlin logično nadaljevanje in nadgradnja že upeljane koordinacije javnih služb in ostalih ključnih deležnikov znanja na tem vsebinskem področju.

Deli z drugimi