Ugodna razvojna posojila v podporo izvajanju naložb in krepitvi zmogljivosti kmetij mladih kmetov za rast in razvoj


  • Datum objave 05.02.2024

Ugodna razvojna posojila v podporo izvajanju naložb in krepitvi zmogljivosti kmetij mladih kmetov za rast in razvoj

  • Datum objave 05.02.2024

Ugodna razvojna posojila za namen hitrejšega dostopa do ugodnih finančnih sredstev v podporo izvajanju naložb in krepitvi zmogljivosti kmetij mladih kmetov za rast in razvoj

Slovenski regionalno razvojni sklad (SRRS) je v petek, 2. februarja 2024 objavil v Uradnem listu številka 9/2024 Javni razpis za finančni produkt AGRO FI mladi, ki je namenjen mladim kmetom. Gre za finančni instrument v kmetijstvu, ki ga je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) s SRRS kot izvajalcem finančnih inštrumentov vzpostavilo kot odgovor na prepoznane potrebe kmetovalcev po dostopnejših povratnih oblikah financiranja projektov in naložb v rast in razvoj.

Finančni produkt AGRO FI mladi je razvojno posojilo za mlade kmete, ki vključuje portfeljsko garancijosubvencijo obrestne mere in kapitalsko znižanje.

Prednosti finančnega produkta:

  • razvojno posojilo v višini od 25.001 do 1.000.000 evrov,
  • subvencionirana fiksna obrestna mera: 0,5 % letno (trajnostni projekti oz. projekti prehoda v zeleno, digitalno in podnebno nevtralno kmetijstvo) ali 1,00 % letno (drugi projekti),
  • kapitalsko znižanje oz. odpis obveznosti: ob doseganju trajnostnih ciljev je vlagatelj upravičen do kapitalskega znižanja v višini 5 % upravičenih stroškov projekta brez DDV, pri čemer le ta ne sme presegati 10.000 EUR, ob zaključku ročnosti posojila, na način skrajšanja odplačilne dobe projekta,
  • portfeljska garancija: zagotavlja kritje kreditnega tveganja na ravni posameznega razvojnega posojila v višini 80 % izgube na posameznem posojilu, vključenem v portfelj, in hkrati krije do 30 % izpostavljenosti garancijskega portfelja,
  • doba vračanja najmanj 60 mesecev in največ 240 mesecev od datuma podpisa pogodbe, moratorij na odplačilo glavnice največ 60 mesecev in
  • brez stroškov dodelitve, sklepanja, vodenja ter predčasnega vračila mikroposojila.

Vlogo na razpis je možno oddati v obdobju od 19. 2. 2024 do 17. 5. 2024 preko aplikacije www.r-sklad.si.

Razpisanih je 5.512.500 evrov razvojnih posojil.

Več o vsebini finančnega produkta je dostopno na spletni strani SRRS tu.

 

Deli z drugimi