Spletna predstavitev ugodnih posojil za projekte v kmetijstvu AGRO FI mikro in AGRO FI mladi


  • Datum objave 20.02.2024

Spletna predstavitev ugodnih posojil za projekte v kmetijstvu AGRO FI mikro in AGRO FI mladi

  • Datum objave 20.02.2024

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je s Slovenskim regionalno razvojnim skladom (SRRS) kot upravljavcem v letu 2023 pričelo z izvajanjem finančnih instrumentov (FI) v kmetijstvu. FI pomenijo obliko povratne pomoči v kmetijstvu, ki jo na MKGP uvajamo prvič. Razvita sta 2 finančna produkta (AGRO FI mikro in AGRO FI mladi), ki bosta ciljnim skupinam na voljo v obdobju 2023–2027, ko bo razpisanih za cca. 37,5 milijonov EUR ugodnih posojil.

SRRS bo v četrtek, 7.marca 2024, ob 14.uri izvedel spletno delavnico za finančna produkta FI AGRO mikro in AGRO FI mladi preko MS Teams, na kateri bo predstavljeno:

  • značilnosti in ugodnosti obeh finančnih produktov
  • upravičeni stroški
  • potrebna dokumentacija
  • postopek oddaje vloge

Na delavnico se prijavite preko povezave: https://events.teams.microsoft.com/event/975ebda1-45ab-4ba9-ae21-05479e4819e2@23858e76-f0b7-48f7-ada7-d545bcc0e571/registration.

Finančni produkt AGRO FI mikro je namenjen majhnim kmetijam in mladim kmetom za vlaganja v osnovna sredstva (vključno z nakupom rejnih živali in kmetijskih zemljišč) oziroma za nakup obratnih sredstev (krma, gnojila, semena, storitve ipd.) ter tudi za obnovo po naravni nesreči. Gre za brezobrestno mikroposojilo od 5.000 EUR do 25.000 EUR, dobo vračanja do 5 let in moratorijem do 1 leta. Zavarovanje posojila je z 10 bianco menicami. Brez stroškov odobritve, vodenja in predčasnega poplačila posojila. Za leti 2023 in 2024 je razpisanih 3.307.500 EUR mikroposojil, od tega predvidoma 1.653.750 EUR za ciljno skupino majhne kmetije in 1.653.750 EUR za ciljno skupino mladi kmeti.

Finančni produkt AGRO FI mladi je namenjen mladim kmetom za naložbe v osnovna sredstva, kritje stroškov prevzema kmetije in za financiranje obratnih sredstev v povezavi s projektom. Gre za razvojno posojilo s portfeljsko garancijo, subvencijo obrestne mere in kapitalskim znižanjem v višini od 25.001 EUR do 1 mio EUR, dobo vračanja do 20 let in moratorijem do 5 let. Za projekte, ki podpirajo prehod v zeleno, digitalno in podnebno nevtralno kmetijstvo (trajnostni projekti) je obrestna mera 0,5 % letno (fiksna), za ostale projekte je 1 % letno (fiksna). Zavarovanje posojila je v višini 20 % vrednosti posojila (1,2-kratnik), ob doseganju merljivega trajnostnega cilja je možen odpis posojila do največ 5 % vrednosti neto upravičenih stroškov oz. do 10.000 EUR (kapitalsko znižanje). Brez stroškov odobritve, vodenja in predčasnega poplačila posojila. Za leto 2024 je razpisanih 12.403.125 evrov posojil iz namenskega premoženja SRRS ter 2.976.750 evrov za portfeljsko garancijo in 1.275.750 evrov za subvencijo obrestne mere in kapitalska znižanja iz sredstev MKGP oz. proračuna RS.

Vlogo na razpisa je možno oddati do 17. 5. 2024 oziroma do porabe sredstev. V primeru, da bodo sredstva ostala, bo SRRS ponovno objavil razpis(a). Obravnava vlog poteka tekoče (odprt javni razpis).

FI v kmetijstvu so ugoden povratni vir financiranja kmetijskih projektov in se bodo lahko (v skladu s pravili državnih pomoči in pomoči de minimis) kombinirali tudi s sredstvi PRP 2014–2020 in SN SKP 2023–2027 (za naložbene intervencije).

Vabljeni, da se udeležite predstavitve!

Deli z drugimi