Nadzorni odbor PRP 2007-2013

Nadzorni odbor PRP 2007-2013 je telo, ki opravlja naloge, opredeljene v 78. členu Uredbe Sveta (ES) št. 1698/2005 z dne 20. septembra 2005 o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP).

Sestavljen je iz članov ministrstev, vladnih služb, uradov in zavodov, gospodarskih in socialnih partnerjev, nevladnih organizacij in lokalnih skupnosti. Vodi ga državna sekretarka za kmetijstvo na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

V skladu s 47. členom Uredbe 1303/2013/EU lahko država članica ustanovi en sam odbor za spremljanje tudi za več programov, ki se sofinancirajo iz skladov ESI. V skladu s tem je bil na 14. seji Nadzornega odbora za PRP za obdobje 2007–2013 (v nadaljevanju: NO PRP 2007-2013) sprejet sklep, da se pristojnosti NO PRP 2007-2013 prenesejo na Odbor za spremljanje. S prenosom pristojnosti je bil na 1. seji dne 23. 6. 2015 seznanjen tudi Odbor za spremljanje za PRP za obdobje 2014-2020 (v nadaljevanju: OS PRP 2014-2020), ki tovrstni ureditvi ni nasprotoval.

Vlada je tako na 51. redni seji dne 3. 9. 2015 sprejela nov sklep: Sklep o ustanovitvi, organizaciji, nalogah in imenovanju članov Odbora za spremljanje Programa razvoja podeželja Republike Slovenije, s čimer so se naloge obeh odborov združile v novoustanovljenem Odboru za spremljanje Programa razvoja podeželja Republike Slovenije. 

Odbor za spremljanje Programa razvoja podeželja Republike Slovenije tako opravlja naloge iz 78. člena Uredbe Sveta (ES) št. 1698/2005, 49. člena Uredbe (EU) 1303/2013 in 74. člena Uredbe (EU) št. 1305/2013.

Izpostaviti je treba, da ima ta prenos pristojnosti pozitivne ekonomske učinke, manj birokratskih bremen in večjo učinkovitost dela. Ker je Program razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007–2013 v zaključni fazi, je bilo vedno manj zadev, ki jih je moral obravnavati NO PRP 2007-2013. Zato je edino smiselno, da so naloge obeh odborov združene in se obravnavajo na istih sejah, kar pomeni tudi manj finančnih izdatkov pri organizaciji sej. Poleg tega je bila večina (skoraj dve tretjini) članov oz. institucij enakih v obeh odborih. Naloge, ki jih je v programskem obdobju 2007 – 2013 opravljal NO PRP 2007-2013, so enake nalogam, ki jih v programskem obdobju 2014 – 2020 opravlja odbor za spremljanje. Tak prenos pristojnosti podpira tudi Evropska komisija in ga predlaga vsem državam članicam.

Sklep o imenovanju

Poslovniki

Zapisniki sej

 

Prijava na e-novice

Deli z drugimi