Objavljena dva javna razpisa za projekte evropskega partnerstva za inovacije (EIP) v skupni vrednosti 4,5 milijona evrov


 • Datum objave 25.10.2021

Sodelovanje v okviru EIP projekta na temo okoljskega vidika preusmeritve v ekološko pridelavo sadja (simbolna slika), Avtorica fotografije: Nina Tojnko

Objavljena dva javna razpisa za projekte evropskega partnerstva za inovacije (EIP) v skupni vrednosti 4,5 milijona evrov

 • Datum objave 25.10.2021


Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) je v petek, 22. oktobra, objavilo dva javna razpisa za ukrep 16 Sodelovanje iz Programa razvoja podeželja 2014–2020, ki sta namenjena izvedbi projektov Evropskega partnerstva za inovacije (EIP).


4. javni razpis za podukrep 16.2: Podpora za pilotne projekte ter za razvoj novih proizvodov, praks, procesov in tehnologij za projekte EIP

Podpora iz 4. javnega razpisa je namenjena izvedbi projektov EIP z naslednjimi cilji:

 • razvoj novih oziroma izboljšanih proizvodov, praks, procesov ali tehnologij na področju kmetijstva in živilstva,
 • prenos znanj v prakso ter
 • razširjanje rezultatov projekta.

5. javni razpis za podukrep 16.5 Podpora za skupno ukrepanje za blažitev podnebnih sprememb ali prilagajanje nanje ter za skupne pristope k okoljskim projektom in stalnim okoljskim praksam za projekte EIP

Podpora iz 5. javnega razpisa je namenjena izvedbi projektov EIP s ciljem razvoja rešitev namenjenih:

 • zmanjšanju negativnih vplivov kmetijstva na okolje,
 • izvajanju skupnih pristopov na področju kmetijstva za varstvo biotske raznovrstnosti,
 • izvajanju okoljsko učinkovite kmetijske pridelave na vodovarstvenih in drugih varovanih območjih,
 • zmanjšanju ali blažitev oziroma prilagajanje na podnebne spremembe.

Ključni pogoji za vložitev vloge na oba javna razpisa:

 • na podlagi sklenjene pogodbe o medsebojnem sodelovanju vzpostavljeno partnerstvo, ki ga sestavljajo najmanj trije člani: kmetijsko gospodarstvo, pravna oseba, ki je vpisana v evidenco o izvajalcih raziskovalne in razvojne dejavnosti, in pravna oseba, ki je registrirana za opravljanje dejavnosti svetovanja;
 • projekt, v katerem partnerstvo opredeli predvidene cilje, rezultate, aktivnosti in stroške;
 • projekti EIP trajajo 36 mesecev od datuma izdaje odločbe o dodelitvi sredstev;
 • javna podpora na posamezno vlogo znaša do 100 odstotkov upravičenih stroškov projekta, pri čemer višina podpore znaša:
  • od 75.000 eurov do največ 350.000 evrov (podukrep 16.2),
  • od 45.000 eurov do največ 250.000 evrov (podukrep 16.5),
 • partnerstva, ki izvajajo projekte EIP, se priznajo kot operativne skupine EIP.

Postopek vlaganja vloge

Postopek za dodelitev sredstev je natančneje predstavljen v samem javnem razpisu. Gre za zaprti tip javnega razpisa, kar pomeni, da se sredstva dodelijo le najbolje ocenjenim popolnim vlogam, ki dosežejo vstopni prag 50 odstotkov vseh možnih točk in najmanj 60 odstotkov točk možnih točk pri merilu Kakovost projekta EIP. Izbrane bodo tiste vloge, ki dosežejo višje število točk po merilih za ocenjevanje vlog, do porabe razpisanih sredstev.

Začetek vnosa vloge na javni razpis in zaprtje javnega razpisa

Vložitev vloge na javna razpisa poteka od 15. novembra 2021 do vključno 12. januarja 2022, do 14:00 ure.

 

Povezave:

Gradivo:

Deli z drugimi