Dobrega pol milijona evrov za tri čebelarske javne razpise


  • Datum objave 08.05.2023

Roj čebel pred čebelnjakom, avtor: Ratikova / depositphotos.com

Dobrega pol milijona evrov za tri čebelarske javne razpise

  • Datum objave 08.05.2023

V Uradnem listu RS so bili v petek, 5. maja 2023, objavljeni trije javni razpisi s področja čebelarstva, in sicer za nakup čebelarske opreme v programskem letu 2023, za nakup oziroma izdelavo satnic in za nakup sadik medovitih rastlin. Vsi trije javni razpisi so razpisani v okviru Strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023-2027 in se nanašajo na obdobje od 1. januarja do 31. julija 2023. Skupno je razpisanih nekaj več kot 526.000 evrov sredstev.

 

Javni razpis za podintervencijo Sofinanciranje nakupa čebelarske opreme v programskem letu 2023

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje nakupa čebelarske opreme, pripomočkov in naprav iz podintervencije Sofinanciranje nakupa čebelarske opreme v programskem letu 2023 od 1. januarja do 31. julija 2023, katerega glavni namen je posodabljanje čebelarske opreme, pripomočkov ali naprav in tehnologije s sofinanciranjem določene čebelarske opreme.

Skupna višina nepovratnih sredstev v okviru tega javnega razpisa znaša do 203.852,80 evrov.

Rok za oddajo vlog začne teči prvi ponedeljek po treh tednih od objave javnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije, to je 29. maj 2023 z začetkom ob 9.00 uri in traja do zaprtja javnega razpisa oziroma do 31. julija 2023 do 23.59 ure.

Vlagatelji so fizične in pravne osebe, ki opravljajo čebelarsko dejavnost na ozemlju Republike Slovenije, so vpisani v register čebelnjakov kot odgovorna oseba za vzrejo čebel ter izpolnjujejo predpisane pogoje za pridobitev sredstev.

Seznam čebelarske opreme, za katero lahko vlagatelji uveljavljajo sofinanciranje nakupa, je določen s Sklepom o določitvi seznama in najvišje višine priznanih stroškov nakupa čebelarske opreme, zdravil, sadik medonosnih rastlin ter satnic za namen izvajanja intervencij v sektorju čebelarskih proizvodov iz strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023–2027 (Uradni list RS, št. 46/23).

Delež sofinanciranja čebelarske opreme znaša do 60 % skupne vrednosti izvedenega nakupa čebelarske opreme brez vštetega DDV, ki ne presega višine stroškov v skladu s Sklepom Vlade. Delež sofinanciranja čebelarske opreme (brez vštetega DDV) se lahko poveča za: mlade čebelarje, ki so ob oddaji vloge na javni razpis stari od 18 do 40 let; za čebelarje, ki imajo ustrezno izobrazbo ali NPK; so vključeni v sheme kakovosti s področja čebelarstva; imajo vpisanih več kot 150 čebeljih družin; so vključeni v kontrolo ekološkega čebelarjenja ali so invalidi I. ali II. kategorije.

Deleži sofinanciranja skupno ne morejo presegati 80% upravičenih stroškov, razen za invalide I. ali II. kategorije, kjer lahko znaša delež sofinanciranja do 100% upravičenih stroškov.

Najvišji znesek sredstev sofinanciranja čebelarske opreme v programskem letu 2023 brez vštetega DDV je odvisen od števila čebeljih družin, s katerimi vlagatelj čebelari.

Upravičeni stroški so stroški nakupa nove čebelarske opreme, ki so nastali in bili plačani med 1. januarjem 2023 in 31. julijem 2023, do višine, določene s Sklepom o najvišji višini priznanih stroškov nakupa posamezne čebelarske opreme za programsko obdobje 2023–2027 (Uradni list RS, št.46/23).

Povezava na javni razpis in razpisno dokumentacijo:

Javni razpis za podintervencijo Sofinanciranje nakupa čebelarske opreme v programskem letu 2023

 

Javni razpis za podintervencijo Sofinanciranje nakupa oziroma izdelave satnic s certifikatom ali analiznim izvidom oziroma poročilom o doseženih temperaturah v programskem letu 2023 v obdobju od 1. januarja do 31. julija 2023

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje nakupa oziroma izdelave satnic s certifikatom ali analiznim izvidom oziroma poročilom o doseženih temperaturah v programskem letu 2023, katerega glavni namen je zagotavljanje večje varnosti in večje kakovosti čebeljih pridelkov, kar vpliva tudi na boljšo ekonomičnost ter večjo konkurenčnost čebelarjenja. Ekološkim čebelarjem bo omogočen sofinanciran nakup oziroma izdelava in uporaba ekoloških satnic s certifikatom, za vse ostale čebelarje, ki niso vključeni v kontrolo ekološkega čebelarjenja pa bo omogočen sofinanciran nakup oziroma izdelava in uporaba s satnic z analiznim izvidom. Čebelarji so letno upravičeni do nakupa oziroma izdelave in uporabe do sedem satnic na čebeljo družino.

Skupna višina nepovratnih sredstev v okviru tega javnega razpisa znaša do 273.364,00 eurov.

Rok za oddajo vlog začne teči prvi ponedeljek po treh tednih od objave javnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije, to je 29. maj 2023 z začetkom ob 9.00 uri in traja do zaprtja javnega razpisa oziroma do 31. julija 2023 do 23.59 ure.

Vlagatelji so fizične in pravne osebe, ki opravljajo čebelarsko dejavnost na ozemlju Republike Slovenije, so vpisani v register čebelnjakov kot odgovorna oseba za vzrejo čebel ter izpolnjujejo predpisane pogoje za pridobitev sredstev.

Upravičeni so naslednji stroški:

  • nakupa satnic s certifikatom (priložen certifikat o ustreznosti kupljenih satnic za ekološko čebelarjenje) ali
  • nakupa satnic z analiznim izvidom (priložen analizni izvid teh satnic, iz katerega je razvidna morebitna vsebnost ostankov kumafosa in osnovna kemijska analiza voska glede primesi v vosku, ki se nanaša na kupljene satnice) ali
  • stroški predaje voska iz lastne ekološke proizvodnje predelovalcu za izdelavo satnic, ki ima certifikat za predelavo voska v ekološke satnice ali
  • stroški predaje voska iz lastne proizvodnje predelovalcu za izdelavo satnic (analizni izvid teh satnic s podatkom o potencialnih ostankih kumafosa, vzorec vzet iz prinesenega voska, ki je nato predelan v satnice) ali
  • stroški lastne izdelave satnic iz lastnega voska (priloženo poročilo o izdelavi satnic s fotografijami z zabeleženim datumom in poročilo o doseženih temperaturah, iz katerih je razvidna dosežena sterilizacija voska ter priložen analizni izvid teh satnic s podatkom o potencialnih ostankih kumafosa).

Upravičeni so stroški nakupa oziroma izdelave satnic s certifikatom ali analiznim izvidom oziroma poročilom o doseženih temperaturah, ki so nastali in bili plačani med 1. januarjem 2023 in 31. julijem 2023.

Sofinanciranja nakupa oziroma izdelave satnic s certifikatom ali analiznim izvidom oziroma poročilom o doseženih temperaturah znaša do 60 % skupne vrednosti izvedenega nakupa čebelarske opreme brez vštetega DDV in se lahko poveča za 10 % za vlagatelje, ki so vključeni v sheme kakovosti, 20 % za vlagatelje, ki imajo certifikat ekološkega čebelarjenja, ter 20 % za vlagatelje, ki so predali v izdelavo vosek iz lastne proizvodnje za izdelavo satnic ali so sami izdelali satnice iz lastnega voska. Delež sofinanciranja skupno ne more presegati 80% najvišje višine priznanih stroškov nakupa oziroma cena izdelave satnice. Ta znaša za nakup ekološke satnice 3,30 eur/satnico brez DDV oziroma 2,67 eur/satnico brez DDV za nakup satnic z analiznim izvidom na vsebnost ostankov kumafosa in osnovno kemijsko analizo. Za predajo voska v predelavo ali lastna izdelava satnic pa je najvišja višina priznanih stroškov izdelave satnic 1,22 eur/satnico brez DDV.

Povezava na javni razpis in razpisno dokumentacijo:

Javni razpis za podintervencijo Sofinanciranje nakupa oziroma izdelave satnic s certifikatom ali analiznim izvidom oziroma poročilom o doseženih temperaturah v programskem letu 2023

 

Javni razpis za podintervencijo Sofinanciranje sadik medovitih rastlin, posajenih za čebelarjenje in ne za pridelavo rastlin v programskem letu 2023

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje sadik medovitih rastlin, posajenih za čebelarjenje in ne za pridelavo rastlin v programskem letu 2023, katerega glavni namen je zagotavljanje dostopne čebelje paše v različnih obdobjih ter s tem enakomernejše prehranjenosti čebel.

Skupna višina nepovratnih sredstev v okviru tega javnega razpisa znaša do 48.815,00 eurov.

Rok za oddajo vlog začne teči prvi ponedeljek po treh tednih od objave javnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije, to je 29. maj 2023 z začetkom ob 9.00 uri in traja do zaprtja javnega razpisa oziroma do 31. julija 2023 do 23.59 ure.

Vlagatelj je pravna oseba, ki je registrirano čebelarsko društvo ter izpolnjuje predpisane pogoje za pridobitev sredstev, opredeljene v javnem razpisu.

Upravičeni so stroški nakupa sadik medovitih rastlin do višine, določene s Sklepom o določitvi seznama in najvišje višine priznanih stroškov nakupa čebelarske opreme, zdravil, sadik medonosnih rastlin ter satnic za namen izvajanja intervencij v sektorju čebelarskih proizvodov iz strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023–2027 (Uradni list RS, št. 46/23). Upravičeni so stroški nakupa sadik medovitih rastlin, ki so nastali in bili plačani med 1. januarjem 2023 in 31. julijem 2023.

Vlagatelj razdeli sadike medovitih rastlin čebelarjem, ki so vpisani v register čebelnjakov na dan 31. oktobra pred oddajo vloge. Sadike morajo biti certificirane kot sadilni material po predpisih s področja semenskega materiala kmetijskih rastlin ali po predpisih o gozdnem reprodukcijskem materialu.

Povezava na javni razpis in razpisno dokumentacijo:

Javni razpis za podintervencijo Sofinanciranje sadik medovitih rastlin, posajenih za čebelarjenje in ne za pridelavo rastlin, v programskem letu 2023

Deli z drugimi