Označevanje projektov

OZNAČEVANJE PROJEKTOV

V primeru, da je upravičenec prejel ali so mu bila dodeljena finančna sredstva v okviru PRP 2007– 2013 je obvezen upoštevati pravila, ki so opredeljena v Priročniku za obveščanje javnosti in označevanje projektov v okviru Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2007– 2013.

OBRAZLOŽITVENA TABLA

Kjer aktivnost v okviru PRP 2007-2013 privede do naložbe (npr. na kmetiji ali v živilskem podjetju), upravičenec postavi obrazložitveno tablo .

Za aktivnosti in ukrepe, financirane iz 4. osi , se uporabi obrazložitvena tabla z logotipom LEADER . Obrazložitveno tablo se postavi tudi za označitev delovanja lokalne akcijske skupine.

Pano (gradbiščna tabla)

Na lokacijah infrastruktur, katerih skupni strošek presega 500.000 EUR, se postavi pano oz. gradbiščno tablo z zahtevanimi logotipi pred pričetkom del. Po zaključku del se gradbiščno tablo zamenja z obrazložitveno tablo.

Nalepke

V primeru premičnih naložb v kmetijsko mehanizacijo in strojno opremo upravičenec lahko uporabi nalepko, ki mora biti nameščena na vidnem in dostopnem mestu ter ne sme biti izpostavljena fizični obrabi. Če se nalepka pred iztekom 5 let uniči, jo mora upravičenec nadomestiti z novo.

Označevalne nalepke je mogoče dobiti na Agenciji RS za kmetijske trge in razvoj podeželja.
V primeru premičnih naložb, ki so financirane iz 4. osi, se uporabi nalepka z logotipom LEADER , ki jo je mogoče dobiti na Ministrstvu za kmetijstvo in okolje, Sektor za podeželje, tel. 01/ 478-9000.

INFORMACIJSKO IN KOMUNIKACIJSKO GRADIVO

Publikacije (kot so knjižice, prospekti in bilteni) in plakati o ukrepih in aktivnostih, ki jih delno financira EKSRP, vsebujejo na naslovni strani jasno navedbo o udeležbi Skupnosti in emblem Skupnosti, če je uporabljen tudi nacionalni ali regionalni emblem. Publikacije vključujejo sklicevanja na organe, odgovorne za vsebino informacij, in na organ upravljanja, določenega za izvajanje zadevnega paketa pomoči.

Primer

Informacije, posredovane preko avdiovizualnega materiala ali elektronskih sredstev
Za informacije, ki so dostopne prek elektronskih sredstev (spletnih strani, baz podatkov za možne upravičence) ali kot avdiovizualni material, se smiselno uporabljajo zahteve po označevanju informacijskega in komunikacijskega gradiva.
Za označitev spletne strani, ki zadevajo EKSRP:

http://ec.europa.eu/agriculture/capexplained/assistance/index_sl.htm,
http://ec.europa.eu/agriculture/fin/index_sl.htm ali
http://ec.europa.eu/agriculture/rurdev/index_sl.htm.

V radijskem prispevku (vabila, oglasi ipd.) se smiselno uporabi navedba:
Aktivnost/projekt sofinancirata Evropska unija iz sredstev Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in Republika Slovenija.

Informativne, pojasnjevalne in usmerjevalne table

Za označitev informativnih, pojasnjevalnih in usmerjevalnih tabel, ki ne označujejo naložbe, se smiselno uporabljajo zahteve za označevanje informacijskega in komunikacijskega gradiva.

Drobni promocijski izdelki

Kadar gre za drobne promocijske izdelke (majice, darilne vrečke, USB ključki, izdelki domače in umetnostne obrti oz. rokodelski izdelki, svinčniki ipd.) uporaba zahtevanih elementov za označevanje vira sofinanciranja ni predpisana. V kolikor pa se uporabijo, priporočamo, da se smiselno uporabljajo zahteve po označevanju informacijskega in komunikacijskega gradiva.

LOGOTIPI 

Dodatne informacije: mreza-podezelje.mkgp@gov.si

 

 

Deli z drugimi