Javna razpisa v skupni vrednosti 14 milijonov evrov za obnovo kmetijskih gospodarstev po lanski naravni nesreči


 • Datum objave 04.03.2024

Avtor: Andrej Hudoklin

Javna razpisa v skupni vrednosti 14 milijonov evrov za obnovo kmetijskih gospodarstev po lanski naravni nesreči

 • Datum objave 04.03.2024

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je v petek, 1. marca 2024, v Uradnem listu objavilo dva javna razpisa iz naslova Programa razvoja podeželja RS 2014-2020 v skupni višini 14 milijonov evrov za naložbe v obnovo kmetijskih gospodarstev po naravni nesreči poplave v avgustu 2023. Vložitev vloge poteka od 25. marca 2024 do vključno 22. maja 2024, do 14. ure.

Oba javna razpisa sta odziv na naravne nesreče, ki so prizadele Slovenijo avgusta 2023.

Javni razpis iz podukrepa 5.2 Podpora za obnovo kmetijskega zemljišča in potenciala kmetijske proizvodnje, ki sta bila prizadeta zaradi naravnih nesreč, slabih vremenskih razmer in katastrofičnih dogodkov

Predmet podpore so individualne naložbe kmetijskih gospodarstev v osnovna sredstva za primarno kmetijsko pridelavo, ki so bila poškodovana ali uničena v poplavah v avgustu 2023, in sicer:

 • obnova gospodarskih poslopij in drugih objektov za kmetijsko dejavnost: ureditev in vzdrževanje objektov v skladu s predpisi, ki urejajo graditev objektov in nakup pripadajoče opreme ter ureditev priključkov kmetijskega gospodarstva na objekte gospodarske javne infrastrukture,
 • nakup kmetijske mehanizacije,
 • agromelioracije na kmetijskih zemljiščih v skladu z zakonom, ki ureja kmetijska zemljišča ter zakonom, ki ureja obnovo, razvoj in zagotavljanje finančnih sredstev,
 • nakup rejnih živali,
 • obnova trajnih nasadov,
 • postavitev oziroma obnova pašnikov in obor za rejo domačih živali oziroma gojene divjadi ter nakup pripadajoče opreme,
 • nakup in postavitev rastlinjakov, ki niso objekti, ter nakup pripadajoče opreme.

Nepovratna sredstva v višini 9 milijonov evrov se zagotavljajo iz Programa razvoja podeželja RS 2014–2020, in sicer:

 • 2 milijona evrov za naložbe v izvedbo agromelioracij na kmetijskih zemljiščih, obnovo trajnih nasadov, ureditev trajnih nasadov, ureditev pašnikov ter nakup in postavitev rastlinjakov, ki niso objekti (sklop A),
 • 7 milijonov evrov za naložbe v obnovo gospodarskih poslopij in drugih objektov za kmetijsko dejavnost, za nakup kmetijske mehanizacije ter za nakup rejnih živali (sklop B).

Upravičenci do podpore so nosilci kmetijskih gospodarstev, ki so vpisani v register kmetijskih gospodarstev (v nadaljnjem besedilu: RKG), imajo obseg škode v višini najmanj 30 odstotkov potenciala kmetijske proizvodnje na kmetijskem gospodarstvu glede na posamezen predmet naložbe, in so prijavili škodo po naravni nesreči poplave v avgustu 2023 ter je le-ta zavedena v Končni oceni škode na stvareh zaradi poplav in zemeljskih plazov avgusta 2023, ki jo je izdelala Državna komisija za ocenjevanje škode po naravnih nesrečah (t.i. aplikacija AJDA).

Do podpore so upravičeni stroški naložb, ki so nastali pred vložitvijo vloge na javni razpis vendar ne pred 4. 8. 2023 do vložitve zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev, ki se v skladu z enaindvajsetim odstavkom 102. člena Uredbe lahko vloži do 30. junija 2025. Do podpore so upravičeni tudi splošni stroški ki so neposredno povezani s pripravo in izvedbo naložbe in so nastali od 1. januarja 2014 do vložitve zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev. Zadnji rok za vložitev zahtevka za izplačilo sredstev je 30. junij 2025.

Vložitev vloge poteka od 25. marca 2024 do vključno 22. maja 2024, do 14. ure.

 

30. javni razpis iz podukrepa 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2024 OPERACIJA: Naložbe v zmanjšanje emisij toplogrednih plinov iz kmetijstva

Predmet podpore so individualne naložbe kmetijskih gospodarstev v izboljšanje učinkovitosti rabe živinskih gnojil ter zmanjšanje emisij toplogrednih plinov in amonijaka, in sicer:

 • izboljšanje učinkovitosti rabe živinskih gnojil ter zmanjšanje emisij toplogrednih plinov in amonijaka, in sicer:
  • ureditev objektov in nakup pripadajoče opreme za skladiščenje živinskih gnojil,
  • nakup in postavitev mobilnih objektov in nakup pripadajoče opreme za skladiščenje živinskih gnojil,
  • zatesnitev odprtih lagun za skladiščenje živinskih gnojil,
  • nakup kmetijske mehanizacije, ki prispeva k zmanjšanju toplogrednih plinov;
 • ureditev hlevov oziroma nakup pripadajoče opreme, če z isto vlogo na javni razpis uveljavlja podporo za naložbo v povečanje kapacitet za skladiščenje živinskih gnojil, ki presegajo minimalne zahteve iz predpisa, ki ureja varstvo voda pred onesnaževanjem iz kmetijskih virov za najmanj deset odstotkov oziroma bo rezultat naložbe v ureditev hleva oziroma nakup pripadajoče opreme povečanje obnovljivih virov energije oziroma učinkovite rabe energije za najmanj deset odstotkov glede na stanje pred naložbo.

Nepovratna sredstva v višini 5 milijonov se zagotavljajo iz Programa razvoja podeželja RS 2014–2020, in sicer:

 • 500.000 evrov za naložbe nosilcev majhnih kmetij (sklop A),
 • 3 milijone evrov za naložbe fizičnih oseb, razen za naložbe samostojnih podjetnikov posameznikov in nosilcev majhnih kmetij (sklop B),
 • 1,5 milijona evrov za naložbe samostojnih podjetnikov posameznikov in pravnih oseb (sklop C).

Upravičenci do podpore so nosilci kmetijskih gospodarstev, ki so vpisani v RKG in izpolnjujejo pogoje za dodelitev sredstev. Delež sredstev iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja znaša 100 odstotkov. Do podpore so upravičeni stroški naložb, ki so nastali naslednji dan po oddaji vloge na javni razpis do vložitve zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev. Do podpore so upravičeni tudi splošni stroški ki so neposredno povezani s pripravo in izvedbo naložbe in so nastali od 1. januarja 2014 do vložitve zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev. Zadnji rok za vložitev zahtevka za izplačilo sredstev je 30. junij 2025. Ne glede na prejšnji odstavek so do podpore upravičeni tudi stroški naložb, ki so nastali pred oddajo vloge na javni razpis, vendar ne pred 4. avgustom 2023, če gre za naložbe, ki se izvajajo zaradi škode zaradi poplav in zemeljskih plazov v avgustu 2023 (v nadaljnjem besedilu: poplave v avgustu 2023), ki je razvidna iz ocene škode, določene v skladu z uredbo, ki ureja metodologijo za ocenjevanje škode (v nadaljnjem besedilu: ocena škode).

Višina podpore, ki jo lahko pridobijo upravičenci znaša 50 % upravičenih stroškov naložbe. Ta višina se lahko poveča za:

 • 20 %: če je kmetijsko gospodarstvo upravičenca razvrščeno v območje z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost (v nadaljnjem besedilu: OMD) v skladu s predpisom, ki ureja razvrščanje kmetijskih gospodarstev v OMD,
 • 20 %: če je naložba povezana z ukrepom Ekološko kmetijstvo oziroma ukrepom KOPOP in ima upravičenec najmanj 50 odstotkov kmetijskih površin vključenih v enega izmed ukrepov iz te alineje,
 • 20 %: za naložbe mladih kmetov,

Višina podpore maksimalno znaša 90 % upravičenih stroškov naložbe.

Upravičenci, ki so utrpeli škodo po naravni nesreči-poplave avgusta 2023 bodo v okviru meril za izbor vlog pridobili dodatno maksimalno 30 točk v okviru horizontalnih ciljev naložbe. Ocenjuje se delež ugotovljene škode na osnovnih sredstvih za primarno kmetijsko pridelavo, ki so bila poškodovana v naravni nesreči-poplave avgusta 2023. Upravičenci pridobijo minimalno 5 točk, če je imelo kmetijsko gospodarstvo upravičenca v naravni nesreči-poplave avgusta 2023 škodo na osnovnih sredstvih za primarno kmetijsko pridelavo v višini najmanj polkratnika njenega standardnega prihodka oziroma maksimalno 30 točk, če je imelo škodo v višini najmanj trikratnika njenega standardnega prihodka v letu 2023.

Vložitev vloge poteka od 25. marca 2024 do vključno 22. maja 2024, do 14. ure.


Povezave:

Deli z drugimi