Za izgradnjo namakalnih sistemov namenjenih pet milijonov evrov


  • Datum objave 03.05.2024

Kapljično namakanje solate. I Avtor: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Za izgradnjo namakalnih sistemov namenjenih pet milijonov evrov

  • Datum objave 03.05.2024

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) je objavilo 1. javni razpis za naložbe v izgradnjo namakalnih sistemov, ki so namenjeni več uporabnikom, iz naslova Strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023–2027. Razpisanih je 5 milijonov evrov nepovratnih sredstev. Z razpisom se krepi aktivnosti na področju zagotavljanja stabilnosti in kakovosti v kmetijski proizvodnji, večji konkurenčnosti kmetijskega sektorja ter blaženje in prilagajanje podnebnim spremembam.

Cilj javnega razpisa je zmanjšati občutljivost slovenskega kmetijstva na podnebne spremembe, ob enem pa tudi zagotavljanje stabilnega in kakovostnega pridelka. Podnebne spremembe so postale stalnica, zato se je treba nanje prilagoditi z različnimi ukrepi, med katere spada tudi namakanje kmetijskih zemljišč. Suša in vročina močno prizadeneta pridelovalce hrane, zato želi MKGP s tem javnim razpisom pomagati pridelovalcem slovenske hrane k stabilni proizvodnji slovenske hrane.

Ključni pogoj javnega razpisa je, da gre za investicije v infrastrukturo, ki je namenjena več uporabnikom, zato so upravičenci do podpore iz tega javnega razpisa tako fizične, kot tudi pravne osebe, ki so jih lastniki kmetijskih zemljišč pooblastili za izgradnjo namakalnega sistema.

Upravičeni stroški, ki jih lahko upravičenec uveljavlja na javnem razpisu, so predvsem vzpostavitev črpališča ter izgradnja primarnega in sekundarnega namakalnega razvoda, upravičenec pa lahko uveljavlja tudi ureditev vodnega vira (na primer vrtina, akumulacija). Strošek namakalne opreme posameznega uporabnika ni upravičen strošek pri tem javnem razpisu.

MKGP s stopnjo podpore, ki znaša 100 odstotkov upravičenih stroškov, daje vsem potencialnim vlagateljem spodbudo k čim večjim vlaganjem v namakalne sisteme, hkrati pa je to tudi spodbuda uporabnikom namakalnih sistemov k intenzivnejšemu povezovanju, saj se na ta način zmanjšajo stroški uporabe namakalnih sistemov na hektar namakalne površine in doseže večja stroškovna učinkovitost in poraba sredstev v kmetijstvu.

Vložitev vloge na javni razpis poteka od 20. maja do vključno 2. avgusta 2024 do 14. ure.

Vse nadaljnje in podrobnejše informacije glede pogojev in obveznosti lahko vlagatelji pridobijo v okviru INFO točke Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja ter Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije in na spletnih straneh MKGP.

Javni razpis

 

Deli z drugimi