Objavljen Javni razpis za intervencijo medgeneracijski prenos znanja za leto 2024


  • Datum objave 04.03.2024

Objavljen Javni razpis za intervencijo medgeneracijski prenos znanja za leto 2024

  • Datum objave 04.03.2024

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je objavilo Javni razpis za intervencijo medgeneracijski prenos znanja za leto 2024 v skupni vrednosti 3.294.000 eurov.

Predmet javnega razpisa je dodelitev podpore prenosnikom, ki izvajajo aktivnosti, s katerimi se na prevzemnika prenašajo specifična znanja in izkušnje, pridobljene z dolgoletnim opravljanjem kmetijske dejavnosti na prenesenem kmetijskem gospodarstvu.

Pogoji za dodelitev sredstev prenosniku so:

  • vlagatelj je prenosnik kmetijskega gospodarstva, ki je fizična oseba, ki izvaja aktivnosti, s katerimi prenaša znanje in izkušnje na prevzemnika,
  • v RKG je bil vpisan kot nosilec kot nosilec prenesenega kmetijskega gospodarstva v skupnem trajanju najmanj 10 let pred prenosom kmetijskega gospodarstva,
  • v obvezno ali prostovoljno pokojninsko in invalidsko zavarovanje iz naslova opravljanja kmetijske dejavnosti v skladu z zakonom, ki ureja pokojninsko in invalidsko zavarovanje, je bil vključen v skupnem trajanju najmanj 7 let pred prenosom kmetijskega gospodarstva,
  • pred oddajo vloge na javni razpis je najmanj petkrat oddal zbirno vlogo za preneseno kmetijsko gospodarstvo v skladu s predpisom, ki ureja izvedbo ukrepov skupne kmetijske politike ali predpisom, ki ureja izvedbo intervencij kmetijske politike za posamezno leto,
  • vlogi na javni razpis priloži program izvajanja aktivnosti prenosa znanja in izkušenj, s katerim se strinja tudi prevzemnik, kar dokazuje z izjavo,
  • prevzemniku je bila izdana odločba o pravici do podpore iz naslova podpore za vazpostavitev gospodarstev mladih kmetov in je vključen v pokojninsko, invalidsko in zdravsteno zavarovanje iz naslova opravljanja kmetijske dejavnosti na prevzetem kmetijskem gospodarstvu ali je ob oddaji vloge na javni razpis podal izjavo, da se bo v tovrstna zavarovanja vključil v obdobju treh mesecev od oddaje vloge na javni razpis

Podpora se upravičencu dodeli v obliki nepovratne finančne pomoči v skupnem znesku 10.800 eurov za triletno obdobje. Upravičencu se izplačajo trije obroki po 3.600 eurov, vsak obrok po zaključenem dvanajstmesečnem obdobju izvajanja prenosa znanja in izkušenj.

Javni razpis za intervencijo medgeneracijski prenos znanja je objavljen na isti datum, kot javni razpis za intervencijo podpora za vzpostavitev gospodarstev mladih kmetov, na katerega lahko kandidirajo mladi kmetje – prevzemniki kmetijskih gospodarstev.

Vložitev vloge na javni razpis potekata od 25. 3. 2024 od 8. ure, do vključno 7. 6. 2024, do 14. ure.


Deli z drugimi