Javni razpis za ustanovitev in začetno delovanje kolektivnih oblik sodelovanja v kmetijskem in gozdarskem sektorju (IRP10.1)


  • Datum objave 26.05.2024

Javni razpis za ustanovitev in začetno delovanje kolektivnih oblik sodelovanja v kmetijskem in gozdarskem sektorju (IRP10.1)

  • Datum objave 26.05.2024

24. maja 2024 je bil v Uradnem listu objavljen 1. Javni razpis za podintervencijo Podpora za ustanovitev in začetno delovanje kolektivnih oblik sodelovanja v kmetijskem in gozdarskem sektorju iz Strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023-2027, v skupni vrednosti 5.000.000 EUR.

E-vlogo na Javni razpis bo mogoče oddati od 17. 6. 2024 od 8:00 ure do vključno 29. 8. 2024 do 14:00 ure.

Javni razpis je razdeljen na pet sklopov:

  • Na prvi sklop vloži vlogo vlagatelj, ki je organizacija proizvajalcev, priznana na podlagi zakona, ki ureja kmetijstvo.
  • Na drugi sklop vloži vlogo vlagatelj, ki je skupina proizvajalcev za skupno trženje, priznana na podlagi zakona, ki ureja kmetijstvo, razen vlagatelja, ki je priznana skupina proizvajalcev za sektor gozdni lesni proizvodi.
  • Na tretji sklop vloži vlogo vlagatelj, ki je skupina proizvajalcev za skupno trženje, priznana na podlagi zakona, ki ureja kmetijstvo, za sektor gozdni lesni proizvodi.
  • Na četrti sklop vloži vlogo vlagatelj, ki je skupina proizvajalcev za izvajanje shem kakovosti, priznana na podlagi zakona, ki ureja kmetijstvo.
  • Na peti sklop vloži vlogo vlagatelj, ki je skupina izvajalcev iz 36. člena Uredbe (EU) 2018/848 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 30. maja 2018 o ekološki pridelavi in označevanju ekoloških proizvodov in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 834/2007 (UL L št. 150 z dne 14.6.2018, str. 1), zadnjič spremenjene z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2023/207 z dne 24. novembra 2022 o spremembi Uredbe (EU) 2018/848 Evropskega parlamenta in Sveta glede vzorca certifikata, ki potrjuje skladnost s pravili o ekološki pridelavi (UL L št. 29 z dne 1.2.2023, str. 6), ki je vpisana v evidenco pridelovalcev in predelovalcev ekoloških in integriranih kmetijskih pridelkov ali živil na podlagi zakona, ki ureja kmetijstvo.

MKGP opozarja, da status (priznanje) skupine ali organizacije proizvajalcev podeli MKGP v ločenem upravnem postopku. Potencialne skupine ali organizacije proizvajalcev so zato vabljene, da na MKGP čim prej vložijo vlogo za pridobitev priznanja. Le tako lahko kasneje vlagatelj pravočasno vloži vlogo za pridobitev podpore na ta Javni razpis.

Podpora se dodeli kot nepovratna finančna pomoč v obliki povračila poenostavljenih stroškov iz uredbe o skupnih določbah za izvajanje intervencij kot pavšalni znesek.

Sredstva se upravičencu dodelijo za obdobje, ki se začne s koledarskim letom vložitve vloge na javni razpis in se zaključi z največ štiriletnim obdobjem po priznanju upravičenca, pri čemer je leto 2028 zadnje leto trajanja podpore.

Znesek podpore na koledarsko leto znaša do 25.000 EUR, oz. do 50.000 EUR za vlagatelje prvega sklopa.


Deli z drugimi