Razpisanih 866.000 evrov za sofinanciranje informiranja in promocijo shem kakovosti in proizvodov iz shem kakovost


  • Datum objave 17.06.2024

Avtorica: Tanja Gorjan

Razpisanih 866.000 evrov za sofinanciranje informiranja in promocijo shem kakovosti in proizvodov iz shem kakovost

  • Datum objave 17.06.2024

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (v nadaljevanju: MKGP) je objavilo javni razpis za intervencijo podpora za dejavnosti informiranja in promocije proizvodov iz shem kakovosti iz strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023–2027. Skupni znesek razpisanih sredstev znaša 866.000 evrov ki se zagotovijo iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in proračuna Republike Slovenije.

Podpora je namenjena sofinanciranju stroškov, ki nastanejo pri izvajanju aktivnosti informiranja in promocije shem kakovosti in proizvodov iz naslednjih shem kakovosti: Ekološka pridelava in predelava, Zaščitena označba porekla, Zaščitena geografska označba, Zajamčena tradicionalna posebnost in Izbrana kakovost.

MKGP si z omenjenimi spodbudami prizadeva izboljšati prepoznavnost shem kakovosti in proizvodov iz shem kakovosti, izboljšati informiranost o ponudbi proizvodov iz shem kakovosti med potrošniki in vzpodbuditi bolj organizirano, aktivno in usklajeno promocijo proizvodov iz shem kakovosti s strani proizvajalcev. Intervencija bo prispevala tudi k povečanju povpraševanja po proizvodih iz shem kakovost in k boljšemu cenovnemu položaju proizvodov iz shem kakovosti na domačem in notranjih trgih EU.

Oddaja vlog na javni razpis bo možna od 8. julija 2024 od 8.00 ure do vključno 19. septembra 2024, do 14.00 ure.

Upravičenci do podpore so skupine izvajalcev za izvajanje sheme kakovosti ekološka pridelava in predelava in skupine oziroma organizacije proizvajalcev, ki povezujejo vsaj 2 proizvajalca, vključena v izvajanje podprtih shem kakovosti.

Bistveni pogoji za oddajo vloge na javni razpis so priznanje skupine oziroma organizacije proizvajalcev s strani MKGP, da gre za novo obliko sodelovanja, oziroma da so se promocijske aktivnost sheme kakovosti oziroma proizvodov iz shem kakovosti začele izvajati na novo, poleg tega pa je potrebno vlogi na javni razpis priložiti načrt dejavnosti informiranja in promocije, ki vsebuje zlasti namen in cilje, pričakovane rezultate predvidenih promocijskih aktivnosti in opisan načrt promocijskih aktivnosti, ki jih vlagatelj namerava izvesti s pridobljeno podporo.

Podprte aktivnosti v okviru intervencije so organizacija, priprava in sodelovanje na javni predstavitvi, kot je sejem, tržnica, razstava, delavnica, informiranje in promocija proizvodov na prodajnih mestih, v sektorju prehrambne industrije, v izobraževalnih ustanovah ali na drugih javnih dogodkih, priprava, oblikovanje in izvedba spletnih seminarjev, izdelava spletne strani upravičenca, priprava, izdaja in distribucija promocijskega gradiva in zakup oglasnega prostora za namen promocije sheme kakovosti oziroma proizvodov iz sheme kakovosti.

Upravičeni stroški v okviru intervencije so: stroški dela in stroški kilometrine, stroški udeležbe na dogodkih, stroški uporabe javnega prevoza, stroški nastanitve, stroški hrane in pijače za namen degustacije, posredni stroški in stroški zunanjih storitev, kot so stroški upravljanja in koordinacije izvajanja načrta, stroški priprave idejne zasnove, stroški izdelave spletne strani, stroški izdelave in distribucije promocijskih gradiv, stroški sodelovanja na javnih predstavitvah in stroški zakupa oglasnega prostora.

Podpora se dodeli v obliki nepovratnih sredstev, in sicer v višini 70 % upravičenih stroškov, ki so nastali z izvajanjem aktivnosti promocije in informiranja iz načrta aktivnosti informiranja in promocije. Najvišji znesek podpore znaša 200.000 eurov za shemo kakovosti oziroma za proizvod iz sheme kakovosti. Najnižji znesek podpore znaša 5.000 eurov na vlogo. Podpora se dodeli glede na dejansko nastale stroške, za določene stroške, kot so strošek izdelave načrta dejavnosti informiranja in promocije, stroški dela in kilometrine, pa se uporabljajo poenostavljene oblike stroškov, ki prinašajo večjo preglednost sistema izračunavanja podpor, prispevajo k zmanjševanju stopnje napake ter poenostavitvi in zmanjšanju upravnega bremena, tako za upravitelja, kot za vlagatelje.

Sredstva se dodelijo z zaprtim javnim razpisom. Vnos vlog bo potekal elektronsko v informacijski sistem Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja (v nadaljevanju: Agencija). Vloga na javni razpis se vloži na Agencijo v elektronski obliki, podpisano z varnim elektronskim podpisom s kvalificiranim potrdilom.

Vse potencialne vlagatelje vabimo, da podrobno preučijo objavljen javni razpis, Uredbo o izvajanju intervencije podpora za dejavnosti informiranja in promocije proizvodov iz shem kakovosti iz strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023–2027 (Uradni list RS, 43/24) in Uredbo, ki ureja skupne določbe za izvajanje intervencij razvoja podeželja, ki niso vezane na površino ali živali, iz strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023–2027 (Uradni list RS, št. 77/23 in 19/24), ki natančneje določata pogoje in način dodelitve sredstev. Vsebino javnega razpisa in podrobnejše informacije o intervenciji si lahko preberete na spletni strani skupne kmetijske politike.

POVEZAVE

Deli z drugimi