10. 7. 2020 – Za preprečevanje in odpravo škode v gozdovih zaradi gozdnih požarov ter naravnih nesreč in katastrofičnih dogodkov na voljo 1.370.000 evrov

 

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je danes v Uradnem listu objavilo dva javna razpisa iz podukrepa 8.4 – Preprečevanje in odprava škode v gozdovih zaradi gozdnih požarov ter naravnih nesreč in katastrofičnih dogodkov. Višina razpisanih sredstev za oba javna razpisa je 1.370.000 evrov.

 

Vnos vloge v elektronski sistem pri obeh javnih razpisih poteka od 3. avgusta 2020 do vključno objave obvestila o zaprtju javnega razpisa na osrednjem spletnem mestu državne uprave in na spletni strani programa razvoja podeželja.

Prijavni obrazec vlagatelj izpolni elektronsko v informacijskem sistemu Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja (ARKSTRP). Podrobnejša navodila o izpolnjevanju vlog v elektronski sistem bodo naknadno objavljena na spletni strani MKGP in ARSKTRP.

Naravne ujme (žledolom 2014, vetrolom 2017, vetrolom 2018, prenamnožene populacije podlubnikov) so močno poškodovale slovenske gozdove.

Cilji sanacije gozdov so: ohranitev proizvodnega potenciala gozdov na poškodovanih območjih, preprečevanje sekundarne škode na nepoškodovanih drevesih zaradi podlubnikov in morebitnih drugih škodljivih organizmov ter ohranitev zagotavljanja ekoloških in socialnih funkcij gozdov na poškodovanih območjih.

Objavljena javna razpisa potencialnim upravičencem omogočata pridobitev nepovratnih sredstev Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in proračuna RS za dela za odpravo škode in obnovo poškodovanih gozdov zaradi naravnih ujem in ureditev gozdnih vlak, potrebnih za izvedbo sanacije gozdov.

 

Operacija Ureditev gozdnih vlak, potrebnih za izvedbo sanacije gozdov

Višina razpisanih nepovratnih sredstev 3. javnega razpisa za operacijo Ureditev gozdnih vlak, potrebnih za izvedbo sanacije gozdov iz PRP 2014-2020 znaša do vključno 370.000 EUR od tega:

  • za sanacijo gozdov, poškodovanih zaradi žledoloma (sklop A) skupno 70.000 EUR;
  • za sanacijo gozdov, poškodovanih zaradi vetroloma (sklop B) skupno 40.000 EUR;
  • za sanacijo gozdov zaradi napada prenamnoženih populacij podlubnikov kot posledica žledoloma (sklop C) skupno 170.000 EUR in
  • za sanacijo gozdov, poškodovanih zaradi vetroloma v letu 2018, skupno 90.000 EUR (sklop D).

Do podpore so upravičeni stroški ureditve gozdnih vlak, potrebnih za izvedbo sanacije gozdov, poškodovanih zaradi žledoloma, ki so nastali po 30. januarju 2014, zaradi napada prenamnoženih populacij podlubnikov kot posledica žledoloma, ki so nastali po 15. maju 2015, zaradi vetroloma po 13. decembru 2017 in zaradi vetroloma v letu 2018 po 30. oktobru 2018 do vložitve vloge.

Višina podpore, ki jo lahko pridobijo upravičenci za izvedbo naložbe, znaša 50 % upravičenih stroškov naložbe. Najnižji znesek javne podpore znaša 500 EUR na vlogo. Upravičenec lahko v celotnem programskem obdobju 2014–2020 iz naslova te operacije pridobi največ 500.000 EUR javne podpore.

Postopek vlaganja in obravnave vloge je natančneje predstavljen v javnem razpisu. Gre za odprti tip javnega razpisa, kar pomeni, da se sredstva dodelijo le popolnim vlogam, ki presežejo vstopno mejo, do porabe razpisanih sredstev. Pri merilih za izbor se upošteva dolžina ureditev gozdnih vlak, s katerimi se upravičenec prijavlja na razpis, stopnja poudarjenosti funkcij gozda ter potencialna nevarnost za širitev podlubnikov in bolezni.

 

sadike in zaščita avtor mkgp 01

Sadike in njihova zaščita (vir: MKGP)

 

Višina razpisanih nepovratnih sredstev 4. javnega razpisa za aktivnost Dela za odpravo škode in obnovo gozda iz PRP 2014-2020 znaša do vključno 1.000.000 EUR, od tega:

  • za sanacijo gozdov, poškodovanih zaradi žledoloma (sklop A) skupno 427.000 EUR;
  • za sanacijo gozdov, poškodovanih zaradi vetroloma (sklop B) skupno 160.000 EUR;
  • za sanacijo gozdov zaradi napada prenamnoženih populacij podlubnikov kot posledica žledoloma (sklop C) skupno 410.000 EUR in
  • za sanacijo gozdov, poškodovanih zaradi vetroloma v letu 2018, skupno 3.000 EUR (sklop D).

Do podpore so upravičeni stroški dela odprave škode in obnovo gozda zaradi žledoloma, ki so nastali po 30. januarju 2014, stroški odprave škode in obnove gozda zaradi napada prenamnoženih populacij podlubnikov kot posledica žledoloma, ki so nastali po 15. maju 2015, stroški odprave škode in obnove gozda zaradi vetroloma po 13. decembru 2017 in stroški odprave škode in obnove gozda zaradi vetroloma v letu 2018 po 30. oktobru 2018 do vložitve vloge.

Priznane vrednosti na enoto za posamezno dela odprave škode in obnove gozda ter stopnje javne podpore, ki so določene v 17. členu Uredbe o ukrepih za sanacijo in obnovo gozda po naravni nesreči žledu med 30. januarjem in 10. februarjem 2014 iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 (Uradni list RS, št. 3/16, 63/17, 71/18, 47/19 in 82/20) in 17. členu Uredbe o ukrepih za sanacijo in obnovo gozda po naravni nesreči vetrolomu iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 (Uradni list RS, št. 10/19, 47/19 in 82/20). Stopnje javne podpore so odvisne od stopenj poudarjenosti ekoloških in socialnih funkcij gozda, ki so opredeljene v načrtih za gospodarjenje z gozdovi.

Postopek vlaganja in obravnave vloge je natančneje predstavljen v javnem razpisu. Gre za odprti tip javnega razpisa, kar pomeni, da se sredstva dodelijo le popolnim vlogam, ki presežejo vstopno mejo, do porabe razpisanih sredstev. Pri merilih za izbor se upošteva vrsta del, s katerimi se upravičenec prijavlja na razpis, stopnja poudarjenosti funkcij gozda ter potencialna nevarnost za širitev podlubnikov in bolezni.

 

gozdne vlake

Gozdne vlake (foto: Špela Štern, AKTRP)

 

Podrobnejše informacije glede pogojev in obveznosti lahko vlagatelji pridobijo v okviru INFO točke ARSKTRP, Zavoda za gozdove Slovenije, Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije, ter na spletnih straneh MKGP.

Povezava na javna razpisa:
3. javni razpis za operacijo Ureditev gozdnih vlak, potrebnih za izvedbo sanacije gozdov iz PRP 2014-2020
4. javni razpis za aktivnost Dela za odpravo škode in obnovo gozda iz PRP 2014-2020

Prijava na e-novice

Deli z drugimi