8,5 milijona evrov izredne začasne podpore zaradi posledic ruske invazije na Ukrajino


  • Datum objave 17.02.2023

8,5 milijona evrov izredne začasne podpore zaradi posledic ruske invazije na Ukrajino

  • Datum objave 17.02.2023

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je v petek, 17. 2. 2023, objavilo javni razpis za ukrep izredna začasna podpora kmetom ter mikro, majhnim in srednje velikim podjetjem (MSP), ki jih je vpliv ruske invazije na Ukrajino še posebej prizadel, iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020, za nosilce kmetijskih gospodarstev.

Namen ukrepa je podpora kmetijskim gospodarstvom, ki opravljajo dejavnosti predelave ali trženja kmetijskih proizvodov, ki jih je vpliv ruske invazije na Ukrajino še posebej prizadel.

V okviru tega javnega razpisa zagotavljamo pavšalno pomoč, s katero se nadomesti pokritje dela dodatnih stroškov, ki so nastali zaradi povišanja cen pridelave in niso bili pokriti z drugimi pomočmi tem sektorjem.

Podporo v okviru tega javnega razpisa bomo zagotovili za nujno pomoč kmetom, ki jih je vpliv ruske invazije na Ukrajino najbolj prizadel, in sicer za:

  • sektor sadja,
  • sektor vrtnarstva,
  • sektor prašičjega mesa in
  • podpora za zaključek naložbe pri podukrepu 4.1 – Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva, kjer so zaradi povišanja cen gradbenega materiala nastali višji stroški izvedbe naložbe v primerjavi s cenami ob vložitvi vloge na javni razpis, ni pa bilo možno uveljavljati tega povišanja s spremembo najvišjih priznanih vrednosti v katalogu stroškov.

Podpora iz ukrepa za upravičence, ki je nosilec kmetijskega gospodarstva, znaša največ 15.000 evrov.

Sredstva bodo dodeljena z zaprtim javnim razpisom. Vloga na javni razpis se vloži na Agencijo Republike Sloveniji za kmetijske trge in razvoj podeželja, in sicer v elektronski obliki, podpisano s kvalificiranim elektronskim podpisom.

Če upravičenec uveljavlja podporo za zaključek naložbe pri podukrepu 4.1 – Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva, mora vložiti zadnji zahtevek za izplačilo sredstev v roku, ki je določen v odločbi o pravici do sredstev, na podlagi katere uveljavlja podporo pri podukrepu 4.1 – Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva. Če upravičenec ne izvede naložbe (vseh izbranih naložb), mora v proračun Republike Slovenije vrniti izplačana sredstva, ki jih je prejel po tem javnem razpisu za namen zaključka naložb.

 

Začetek vnosa vloge na javni razpis in zaprtje javnega razpisa

Vložitev vloge na javni razpis poteka od 20. februarja 2023 do vključno 15. marca 2023, do 12.00 ure.

 

Povezava na javni razpis:

JAVNI RAZPIS ZA UKREP izredna začasna podpora kmetom ter MSP, ki jih je vpliv ruske invazije na Ukrajino še posebej prizadel iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020, za nosilce kmetijskih gospodarstev

Deli z drugimi