3,5 milijona evrov izredne začasne podpore zaradi posledic ruske invazije na Ukrajino


  • Datum objave 03.03.2023

Sončnica s semeni v obliki zemljevida Ukrajine, avtor: Ablozhka/Depositphotos

3,5 milijona evrov izredne začasne podpore zaradi posledic ruske invazije na Ukrajino

  • Datum objave 03.03.2023

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je v petek, 3. 3. 2023, objavilo javni razpis za ukrep izredna začasna podpora kmetom ter mikro, majhnim in srednje velikim podjetjem, ki se ukvarjajo s predelavo, trženjem ali razvojem kmetijskih proizvodov in jih je vpliv ruske invazije na Ukrajino še posebej prizadel. Podpora je zagotovljena iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020.

Namen javnega razpisa

Namen ukrepa je podpora mikro, majhnim in srednje velikim podjetjem, ki opravljajo dejavnosti predelave ali trženja kmetijskih proizvodov, ki jih je vpliv ruske invazije na Ukrajino še posebej prizadel.

V okviru tega javnega razpisa zagotavljamo pavšalno pomoč, s katero se nadomesti pokritje dela dodatnih stroškov, ki so nastali zaradi povišanja cen pridelave in niso bili pokriti z drugimi pomočmi tem sektorjem.

Podporo v okviru tega javnega razpisa bomo zagotovili za nujno pomoč mikro, majhnim in srednje velikim podjetjem, ki opravljajo dejavnosti predelave ali trženja kmetijskih proizvodov, ki jih je vpliv ruske invazije na Ukrajino najbolj prizadel, in sicer za zaključek naložb pri podukrepu 4.2 – Podpora za naložbe v predelavo/trženje in/ali razvoj kmetijskih proizvodov in pri podukrepu 6.4 – Podpora za naložbe v vzpostavitev in razvoj nekmetijskih dejavnosti, kjer so zaradi povišanja cen gradbenega materiala nastali višji stroški izvedbe naložbe v primerjavi s cenami ob vložitvi vloge na javni razpis, ni pa bilo možno uveljavljati tega povišanja s spremembo najvišjih priznanih vrednosti v katalogu stroškov.

Višina podpore

Podpora iz ukrepa za upravičence, ki so mikro, majhnim in srednje velikim podjetjem, znaša največ 100.000 evrov.

Sredstva bodo dodeljena z zaprtim javnim razpisom. Vloga na javni razpis se vloži na Agencijo Republike Sloveniji za kmetijske trge in razvoj podeželja, in sicer v elektronski obliki, podpisano s kvalificiranim elektronskim podpisom.

Upravičenec mora vložiti zadnji zahtevek za izplačilo sredstev v roku, ki je določen v odločbi o pravici do sredstev, na podlagi katere uveljavlja podporo. Če upravičenec ne izvede naložbe (vseh izbranih naložb), mora v proračun Republike Slovenije vrniti izplačana sredstva, ki jih je prejel po tem javnem razpisu za namen zaključka naložb.

Obdobje vlaganja vloge na javni razpis

Vložitev vloge na javni razpis poteka od 6. marca 2023 do vključno 15. marca 2023, do 12. ure.

Dodatne informacije

Povezava na javni razpis:

JAVNI RAZPIS ZA UKREP izredna začasna podpora kmetom ter mikro, malim in srednjim podjetjem, ki jih je vpliv ruske invazije na Ukrajino še posebej prizadel iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020, za MSP

Informacije o javnem razpisu:

INFO točke Programa razvoja podeželja 2014-2020

Deli z drugimi