1,8 mio evrov za naložbe v ureditev protipožarne infrastrukture


  • Datum objave 19.01.2024

Požar v borovem gozdu, avtor: Oleg Doroshenko / depositphotos.com.

1,8 mio evrov za naložbe v ureditev protipožarne infrastrukture

  • Datum objave 19.01.2024

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) je v  petek, 19. 1. 2024, objavilo Javni razpis za podukrep podpora za preprečevanje škode v gozdovih zaradi gozdnih požarov ter naravnih nesreč in katastrofičnih dogodkov iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 za leto 2024. Za ta namen je razpisanih 1,8 mio evrov nepovratnih sredstev. Cilj javnega razpisa je gradnja, rekonstrukcija ter protipožarno vzdrževanje protipožarne infrastrukture z namenom zagotavljanja varstva gozdov pred požari. Upravičenci lahko vlogo v elektronski sistem vložijo od 12. 2. 2024 do vključno 22. 4. 2023, do 13.59. ure.

Objavljeni javni razpis potencialnim upravičencem omogoča pridobitev nepovratnih sredstev Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in proračuna RS za naložbe v ureditev protipožarne infrastrukture. Nepovratna sredstva v višini 1,8 mio evrov se zagotavljajo iz podukrepa 8.3 – Podpora za preprečevanje škode v gozdovih zaradi gozdnih požarov ter naravnih nesreč in katastrofičnih dogodkov.

Kdo so upravičenci?

Upravičenci so fizične in pravne osebe, ki so lastniki gozdov ali posamičnega gozdnega drevja na negozdnih kmetijskih površinah zunaj naselij, agrarne skupnosti, lokalne skupnosti in upravljavci gozdov v lasti Republike Slovenije.

Upravičeni stroški

Upravičeni stroški, ki jih bodo lahko uveljavljal upravičenci so stroški gradnje, rekonstrukcije, protipožarnega vzdrževanja protipožarne gozdne ceste in nakupa pripadajoče opreme; stroški gradnje, rekonstrukcije, protipožarnega vzdrževanja protipožarne poti in nakupa pripadajoče opreme; stroški gradnje, protipožarnega vzdrževanja protipožarnih stez in nakupa pripadajoče opreme; stroški gradnje, protipožarnega vzdrževanja protipožarnih zidov; stroški gradnje, protipožarnega vzdrževanja prostorov za izvenletališko pristajanje helikopterjev; stroški namenske ureditve vodnih virov oziroma mesta za oskrbo helikopterjev, gasilskih vozil in gasilcev z vodo za gašenje.

Do podpore so upravičeni stroški naložb, ki so nastali po oddaji vloge na javni razpis, ter splošni stroški, ki so nastali po 1. januarju 2014.

Višina podpore

Višina podpore, ki jo lahko pridobijo upravičenci za izvedbo naložbe, znaša 100 % upravičenih stroškov naložbe. Najnižji znesek javne podpore znaša 500 evrov na vlogo.

Postopek vlaganja vloge

Postopek vlaganja in obravnave vloge je natančneje predstavljen v javnem razpisu. Gre za zaprti tip javnega razpisa, kar pomeni, da se sredstva dodelijo le najbolje ocenjenim popolnim vlogam, ki presežejo vstopno mejo 44 odstotkov najvišjega možnega števila točk, do porabe razpisanih sredstev.

Prijavni obrazec vlagatelj izpolni samo elektronsko v informacijskem sistemu Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja (ARKSTRP). Podrobnejša navodila o izpolnjevanju vlog v elektronski sistem bodo naknadno objavljena na spletnem mestu, kjer bo objavljen javni razpis, pred potekom enaindvajsetih dni po objavi javnega razpisa.

Vse nadaljnje in podrobnejše informacije glede pogojev in obveznosti lahko vlagatelji pridobijo v okviru INFO točke ARSKTRP, Zavoda za gozdove Slovenije ter na spletnih straneh MKGP.

 

Povezave:

Deli z drugimi