Slovar pojmov

Na tem mestu najdete razlage pojmov, povezanih z razvojem podeželja.

 

Skupna kmetijska politika (SKP)
Program razvoja podeželja
Skupni strateški okvir (SSO)
Partnerski sporazum

Skupna kmetijska politika (SKP)

Skupna kmetijska politika, ali krajše SKP, je »orodje«, s katerim Evropska unija uravnava pridelavo hrane, ohranja obdelanost kmetijskih zemljišč, usmerja razvoj kmetijstva in podeželja ter skrbi za varnost hrane. Za vse to namenja finančna sredstva.

Do sredstev so upravičeni tisti, ki obdelujejo kmetijska zemljišča in pri tem upoštevajo načela varovanja okolja, zdravja ljudi, živali in rastlin ter dobrega počutja živali.

Posebna pozornost se pri financiranju namenja razvoju podeželja, mladim kmetom, območjem z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost (npr. hriboviti svet), spodbujanju okolju prijaznih kmetijskih praks (npr. ekološko kmetovanje) ter prilagoditvi podnebnim spremembam.

Skupna kmetijska politika je ključnega pomena za zaščito kmetovanja in podeželskega življenja v Evropi.

 Več >   

Program razvoja podeželja (PRP)

Program razvoja podeželja (s kratico: PRP) je skupni programski dokument posamezne države članice EU in Evropske komisije, ki predstavlja programsko osnovo za črpanje finančnih sredstev iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP). Program odraža nacionalne prednostne naloge, ki jih država članica opredeli na podlagi analize danosti in stanja kmetijstva, živilstva in gozdarstva, pa tudi vpetosti teh gospodarskih panog v dogajanje na podeželju in celotnem prostoru. Nacionalne prednostne naloge prispevajo k učinkovitemu doseganju skupnih ciljev EU. Pravna podlaga za program razvoja podeželja v obdobju 2014–2020 je Uredba (EU) št. 1305/2013.

 

Skupni strateški okvir (SSO)

Evropska komisija je leta 2012 sprejela skupni strateški okvir za prihodnje programiranje vseh strukturnih skladov v obdobju 2014-2020.

Z objavo “Skupnega strateškega okvirja” (angl. Common Strategic Framework – CSF) želi Komisija državam in regijam pomagati pri pripravi strateških usmeritev za naslednje finančno obdobje od 2014 do 2020. Strateški okvir bo v državah članicah Unije in njihovih regijah postavil jasne investicijske prioritete v okviru večletnega finančnega okvirja Unije za 2014–2020 in omogočil boljšo koordinacijo skladov z namenom optimizacije evropskih sredstev. Strateški okvir vsebuje pregled prednostnih naložb in glavnih programov iz strukturnih skladov (Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR) in Evropski socialni sklad (ESS)), iz Kohezijskega sklada (KS), pa tudi iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo (ESPR).

Novi zakonodajni predlogi, ki urejajo to področje so bili predstavljeni oktobra 2011, v letu 2012 in 2013 pa je o njih potekala razprava v Svetu in Evropskem parlamentu. 

 

Partnerski sporazum

Partnerski sporazum je dokument, ki ga na podlagi skupnega strateškega okvira (SSO) pripravi država članica skupaj s partnerji in po posvetovanju s Komisijo. Partnerski sporazum vsebuje elemente iz skupnega strateškega okvira, ki so tako prenešeni v nacionalni kontekst in določa trdne zaveze doseganju ciljev Unije s programiranjem skladov SSO.

Nadalje vsebuje jasne utemeljitve izbranih strateških prioritet v državi, ob upoštevanju spodbujanja sodelovanja in koordinacije med različnimi deležniki in je pripravljen na transparenten način, tako da so dane zaveze tako Evropski komisiji kot vključenim deležnikom.

Poglavitni elementi Partnerskega sporazuma:

– skladnost s strategijo EU 2020 o pametni, trajnostni in vključujoči rasti,

– ustreza zahtevam posameznega sklada EU ( ESRR, ESS, KS, EKSRP, ESPR), tako da je zagotovljena ekonomska, socialna in teritorialna kohezija,

– vsebuje opis integralnega pristopa k teritorialnemu razvoju, ki je podprt s strani skladov EU,

– vsebuje nastavke za učinkovito izvedbo (implementacijo).

Partnerski sporazum zajema obdobje od 1. januarja 2014 do 31. decembra 2020. Zajema vso podporo iz skladov SSO v zadevni državi članici.

 

Partnerski sporazum med Slovenijo in Evropsko komisijo za obdobje 2014-2020 (končno besedilo, objava 28. 10. 2014)

Vsebina pogodbe o partnerstvu je podrobneje določena v uredbi o skupnem strateškem okviru – UREDBA (EU) št. 1303/2013.

V Sloveniji koordinira pripravo partnerskega sporazuma Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko.

 

close

Prijava na e-novice

Deli z drugimi