Odobrenih preko 750 LEADER projektov in razdeljenih skoraj 13 milijonov EUR za projekte sodelovanja LAS


  • Datum objave 01.03.2023

Odobrenih preko 750 LEADER projektov in razdeljenih skoraj 13 milijonov EUR za projekte sodelovanja LAS

  • Datum objave 01.03.2023

Podukrep 19.3 Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine

Programsko obdobje 2014-2020 (s prehodnim obdobjem do leta 2022) se počasi zaključuje. Na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano smo v omenjenem programskem obdobju izvedli šest javnih razpisov za podukrep 19.3 Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine. V okviru teh je Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja odobrila 44 projektov, izmed katerih jih je kar 23 mednarodnih. V teh projektih tako sodeluje kar 34 od 37 slovenskih lokalnih akcijskih skupin. Do konca leta 2022 je bilo tako zaključenih in izplačanih že kar 18 projektov sodelovanja LAS.  Največ odobrenih projektov sodelovanja LAS ima LAS Zgornje Savinjske in Šaleške doline, in sicer kar 12.

 

 

V projektih tako sodeluje med 1 in 11 slovenskih LAS-ov, največ pa je projektov v katerih sodelujejo 4 LAS-i.

11 LAS-ov sodeluje v projektu Kolesarska veriga na podeželju, ki povezuje kar 23 občin med severno in južno mejo države. S projektom se vzpostavlja vseslovenska mrežna izposoja koles (bike sharing). Rezultati projekta so tako: izdelana skupna grafična podoba, izdelana študija pozitivnih učinkov celotne operacije, nove izposojevalnice koles na vključenih območjih, predstavitev dobrih praks, vključenost oseb iz ranljivih skupin, izdelava promocijskega materiala, promocijskih filmov.

Projekti so zelo raznoliki in pokrivajo veliko različnih vsebin.

S projekti se spodbuja:

 

M19.2 – Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost

V okviru programskega obdobja 2014-2020 je bilo v okviru podukrepa  M19.2 – Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost do 31. decembra 2022 odobrenih 753  projektov, v skupni višini 36,5 mio EUR, kar predstavlja 92 % razpoložljivih sredstev za podukrep 19.2.

 

 

Do 31. 12. 2022 je bilo zaključenih in izplačanih 626 projektov v skupni višini 26,4 mio EUR (67 % razpoložljivih sredstev za podukrep 19.2).

Spodnji graf kaže vsebinsko analizo odobrenih projektov. Največ projektov je povezanih s turizmom, sledijo obnova in razvoj vasi, nato pa projekti povezani z dediščino podeželja. Vsebinsko so projekti zelo interdisciplinarni, kompleksni, z multiplikacijskimi učinki in se vsebinsko zelo prepletajo, zato je strogo vsebinsko ločitev zelo težko določiti.

 

 

Večina projektov je partnerskih, s širšo dodano vrednostjo za območje LAS, pri katerih v primeru naložbe sodelujejo občine, ostale bolj »mehke vsebine« kot so delavnice, izobraževanja, usposabljanja, nove storitve in produkti, pa izvajajo gospodarske družbe, društva, zavodi idr. deležniki z območja LAS.

VSEBINSKA ANALIZA PROJEKTOV LEADER, POTRJENIH DO 31. DECEMBRA 2022, KAŽE, DA JE BILO:

  • 22 % projektov s področja turizma (lokalne blagovne znamke in turistični produkti, ureditev objektov in prostorov za turistični namen za različne ciljne skupine, tematske poti, kolesarske poti in poligoni, promocija lokalne kulinarike in znamenitosti in običajev, ureditev prenočitvenih kapacitet (apartmaji), postajališča za avtodome, ureditev muzejskih zbirk ipd.;
  • 21 % s področja obnove in razvoja vasi (ureditev javne infrastrukture, prostorov, objektov in zunanjih površin za izobraževanje, usposabljanje, vseživljenjsko učenje za različne ciljne skupine: lokalne prebivalce, otroke, starostnike, ranljive skupine, športnike, podjetnike), ureditev tržnic, igrišč, medgeneracijskih centrov, kolesarskih poti, učnih parkov, ureditev prostorov za pripravo lokalne hrane, promocijsko-degustacijskih centrov, kulturnih domov in prostorov, čebelnjakov ipd.;
  • 14 % s področja kulturne dediščine (obnova kulturnih znamenitosti, objektov, obnova mlina, prireditve in storitve povezane z dediščino (Rimljani, furmanstvo, vojaška bolnica, dediščina vinarstva, lončarstvo, rokodelstvo, kmečki običaji), arheološke zbirke, muzejske zbirke, kozolci, stara hišna imena ipd.,
  • 12 % s področja kmetijstva, gozdarstva in prehrane: dopolnilne dejavnosti na kmetiji (jahanje, didaktične kmetije s prikazom dela na kmetiji za različne skupine, programi, storitve in produkti za povečanje lokalne samooskrbe ter kratke dobavne verige, vzpostavitev blagovnih znamk in trženje različnih proizvodov: lokalna hrana, sadjarstvo, vino, meso, zelenjava, seneno mleko ipd.), izobraževanja o pomenu ohranjanja kmetijskih površin, pilotni projekti s prikazom ohranjanja starih kultur, avtohtonih pasem, zeliščarstvo, hortikultura, projekti povezani s čebelarstvom in pomenom ohranjanja gozdov;
  • 12 % s področja družbe in sociale (programi, prireditve in izobraževanja za lokalne prebivalce in ranljive skupine (mladi, ostareli, osebe s posebnimi potrebami) z različno tematiko: podjetništvo, zdrav življenjski slog, društvene dejavnosti, kino, sejmi, mobilni socialni servis ipd.;
  • 9 % s področja varovanja okolja in naravnih virov energije ter varovanje podnebja (interpretacija narave: naravoslovne učne poti, informativne table, usmerjevalne table, programi o pomenu varovanja narave za različne ciljne skupine, varovanje in ohranitev naravnih habitatov: lokalnih mokrišč, obnova kali, ekoremediacija varovanje človeške ribice, projekti za ohranjanje vodnih virov, vzpostavitev javnih prevozov, parkirišč za zmanjšanje prometa; e-mobilnost, sončna elektrarna; varovanje vodnih virov);
  • 4 % s področja podjetništva na podeželju (združevanje lokalnih produktov, mreženje, izobraževanje v šolah, oblikovanje blagovnih znamk na področju lesarstva, gozdarstva in drugih lokalnih virov, ustvarjanje podpornega okolja za podjetništvo na podeželju, izobraževanja, delavnice, programi za mlade in druge ranljive skupine, podpora socialnemu podjetništvu, razvoj novih proizvodov in produktov ipd.).

 

 

189 projektov je takih, ki so se je v letu 2022 tudi zaključili. Gre za izjemne in izvirne aktivnosti, ki jih izvajajo lokalne skupnosti po vsej Sloveniji. Če za predstavo o raznolikosti izpostavimo samo nekatere naslove: Zgodbe naših mokrišč, LESARIUS – Izkusi – Ustvarjaj – Spoštuj!, Podružničarji gremo naprej, Zlata Drava, Stara hišna imena, Ena kapljica lahko reši svet ? ozaveščanje o zbiranju odpadnega jedilnega olja, ŽIVI ŽIVO (življenjske veščine odraščanja), Ustvarjalni vrtiljak miška Bamija (Mišek Bami), Hidden hills trail, Okusi Škofjeloškega, Kmetija ni hotel, Nova učna okolja v mestu in podeželju, Na tržnico z Ovtarjem, MC Mobil, …

 

 

Deli z drugimi