SEZNAM ODOBRENIH PROJEKTOV NA 2. JAVNI RAZPIS ZA PODUKREP 16.9

Odobreni projekti na podukrepu 16.9: Diverzifikacija dejavnosti na kmetiji

iz PRP 2014-2020 v okviru drugega javnega razpisa

Sklop A.: Izobraževanje

Naslov projekta Vodilni partner Število partnerjev Opis projekta Višina odobrenih sredstev
Doživetje kulinarične dediščine LJUDSKA UNIVERZA AJDOVŠČINA 4

Projekt smo poimenovali Doživetje kulinarične dediščine. Oblikovanje projekta izhaja iz potrebe ohranjanja in izobraževanja ljudi o tradicionalnih lokalnih jedeh, temelji pa na prepletanju prehranskih navad in tradicije s sodobnimi pristopi prehranjevanja. Temeljni cilj projekta je skozi spoznavanje kulinarične dediščine v kombinaciji s sodobnim pristopom, posamezniku omogočiti izkušnjo, ki mu bo pomagala pri razumevanju in doživljanju kulinarične tradicije. Pri tem je vodilni partner Ljudska univerza Ajdovščina povabila k sodelovanju tri kmetije, ki imajo bogate izkušnje iz različnih področij od pridelave in predelave vina ter zelišč, priprave hrane, promocije, razvoja turizma na kmetiji itd.


Projekt bo trajal tri leta in je razdeljen na tri zaključene sklope, ki se med seboj prepletajo.
1. Prvi sklop, ki ga bomo izvajali prvo leto projekta, bo namenjen izobraževanju in usposabljanju članov kmetije.
2. Drugi sklop, ki se bo izvajal drugo leto projekta je vezan na izvajanje eksperimentalnih izobraževanj oziroma delavnic za posamezne ciljne skupine.
3. Tretji sklop, ki se bo izvajal zadnje leto projekta bo vezan na samostojno izvajanje delavnic članov kmetije.

Člani kmetije bodo morali pridobljena znanja v dveh predhodnih letih uporabiti, tako da bodo sami izvajali projekt Doživetje kulinarične dediščine. V tej fazi bodo ključnega pomena znanja, ki so jih člani pridobili iz področja trženja, komunikacije in didaktike.


V projekt bomo vključili različne ciljne skupine (šolarje, dijake, zaposlene, upokojence, osebe s posebnimi potrebami, migrante, brezposelne itd.). Skozi projekt želimo širiti zavest pomena ohranjanja kulinarične dediščine na slovenskem. Spodbujali bomo vseživljenjsko in medgeneracijsko učenje.

67.665,34 €
INOVATIVNA UČNA OKOLJA ZA SPOZNAVANJE OKOLJA, KULTURNE KRAJINE IN KULINARIČNE DEDIŠČINE GRM NOVO MESTO – CENTER BIOTEHNIKE IN TURIZMA 5

Projekt vzpostavlja razvojno partnerstvo, v okviru katerega se bo razvil izobraževalni program, prvenstveno namenjen kmetijam, ki želijo svoj razvoj peljati v smeri inovativnih učnih okolij. Inovativnemu programu, ki ga bomo ponudili v evalvacijo in nadaljnjo implementacijo šolam na različnih izobraževalnih nivojih in usmeritvah, bo sledilo poskusno izvajanje na kmetijah, najprej na treh, ki so vključene v projekt. Vsebinsko se program nanaša za celostno razumevanje kulturne krajine, ki je tako produkt razvoja človeštva v presečišču sobivanja z okoljem in zagotavljanja prehranske varnosti, kakor tudi temeljni potencial razvoja ključnih vej turizma (v skladu s Strategijo razvoja turizma Republike Slovenije).
Ciljno pa se bomo osredotočili na usposabljanje za kakovostno interpretacijo elementov kulturne krajine, kakor tudi njene celote.

Namen projekta je torej vzpostaviti razvojno partnerstvo, ki bo poskusno izvedelo usposabljanje (s predvidenim imenom) “Interpretator podeželske dediščine” ter proučili možnosti za razvoj interpretacije podeželske dediščine na kmetiji z zelo različnih vidikov in pričakovanih učinkov. Za doseganje cilja smo zasnovali inovativno razvojno partnerstvo, ki ga sestavljajo tri kmetije, izobraževalna ustanova (srednješolska in višje šolska reven) ter socialno podjetje.
Splošni cilj je proučitev možnosti razvoja aktivnosti na kmetiji, ki se nanašajo na področje izobraževanja o okolju in hrani, ki se bosta predstavljala predvsem kot krajina in kulinarična dediščina. Program bo podkrepljen z različnimi didaktičnimi in motivacijskimi orodji ter bo razvit v več modifikacijah, tako za različne cilje skupine, kot za različne tipe podeželskih ponudnikov.
Program bo zapolnil eno ključnih vrzeli za uspešnejši razvoj turizma na kmetijah, to je kakovostna interpretacija ponudbe, delovanja in okolja kmetije.

73.992,03 €
RAZVOJ IN UVAJANJE USPOSABLJANJA O ZDRAVILNIH RASTLINAH NA UČNIH KMETIJAH – FITOKMETIJE UNIVERZA V NOVEM MESTU FAKULTETA ZA ZDRAVSTVENE VEDE 5 V projektu se bo vzpostavilo razvojno partnerstvo, ki bo pripravilo usposabljanja o okolju in hrani, s posebnim poudarkom na tematikah, ki so pomembne za nov izobraževalni program Fitoterapija, ki ga razvija vodilni partner.
Fitoterapevtske vsebine med drugimi vključujejo tradicionalno zeliščarstvo, uporabnost divjih rastlin za prehrano in zdravje, izdelavo zdravilnih rastlinskih pripravkov, osnove botanike in varstva rastlinskih vrst. To so nekatere tematike, ki jih bodo kmetije vključile v svojo izobraževalno ponudbo.
Vključene kmetije se bodo usposobile za izvajanje praktičnega usposabljanja študentov in drugih oblik izobraževalne dejavnosti na kmetijah: npr. vodenih delavnic za učence osnovnih in srednjih šol ter organizacij, ki vključujejo ranljive skupine (starejše, brezposelne, invalide). Bodo pa tudi most med generacijami, saj se bo z njihovim izvajanjem prenašalo znanje o zdravilnih rastlinah s starejših na mlajše. Prav tako bodo programi idejni in strokovni model za druge kmetije ter vir znanja za zainteresirane posameznike in organizacije.
V okviru projekta se bo razvilo razvojno partnerstvo med vodilnim partnerjem (fakulteto), Vzgojno-izobraževalnim zavodom Višnja Gora in tremi kmetijami, ki bodo programe razvijale in poskusno izvedle ter ustvarile temelj za dolgoročno sodelovanje.
Poskusna izvedba praktičnega usposabljanja na kmetijah bo namenjena študentom Fitoterapije pri vodilnem partnerju, dijakom vzgojno-izobraževalnega zavoda Višnja Gora in ranljivim skupinam. Kmetije jih bodo izvajale v okviru obstoječe ali na novo registrirane dopolnilne dejavnosti SKD 85.590 (usposabljanje na kmetiji ali organiziranje delavnic in tečajev).
Predvideni partnerji so Univerza v Novem mest Fakulteta za zdravstvene vede, VVZ Višnja Gora in 3 kmetije (kmetija Divji vrt, Kmetija Mahne in Kmetija Markovi).
Predvideno trajanje projekta je 24 mesecev.
Glavne aktivnosti so:
A1 – Vodenje in koordinacija partnerstva
A2 – Priprava izobraževalnega programa za usposabljanje kmetij
A3 – Usposabljanje kmetij
A4 – Priprava in pilotna izvedba programov na kmetijah
A5 – Analiza izvedljivosti novih programov na kmetijah
A6 – Evalvacija projekta
A7 – Promocija projekta za širšo javnost
74.998,46 €


Ekološki mlečni izdelki in zelišča iz Goričkega v trajnostni prehranski verigi SREDNJA ŠOLA ZA GOSTINSTVO IN TURIZEM MARIBOR 4 S kratkimi prehranskimi verigami in razvojem lokalnih prehranskih trgov poskušamo odgovarjati na globalno problematiko onesnaževanja okolja. Po drugi strani pa želimo med potrošniki spet vzpostaviti odgovoren odnos do prehrane, lokalnih izdelkov z višjo prehransko vrednostjo in zdrav življenjski slog. Ta odnos se mora graditi od otroških let naprej, in je pomemben v vseh življenjskih obdobjih, kajti breme kroničnih bolezni v zahodnem svetu ob staranju populacije nevzdržno raste. Še posebej občutljivi moramo biti do ranljivih ciljnih skupin, ki so dodatno izpostavljene dejavnikom tveganja in velikokrat prikrajšane v dostopnosti do različnih storitev in produktov, potrebujejo pa prilagojeno dietno prehrano.
Organizacija delavnic in tematskih dni za osnovnošolce in druge ranljive skupine.
Delavnice bodo potekale na kmetiji Vidov brejg in v bližnji sirarni in bodo v uvodu zajemale pogovor o prehranjevalnih navadah in poreklu hrane. Sešteli bomo kilometre, ki jih je prepotoval njihov zajtrk ter udeležence z vizualnim prikazom spodbudili k temu, da postanejo bolj pozorni na izvor izdelkov, ki jih kupujejo. Sledil bo test pokušanja domačega in uvoženega jogurta, s katerim želimo mlade vzgajati k cenjenju okusne domače pridelave in predelave. Po pogovoru o pomembnosti lokalne prehrane, se bodo udeleženci preizkusili še v prepoznavanju označb živil, katerih vsebine in navedbe si bomo še podrobneje ogledali. Tako jih bomo še bolj spodbudili k temu, da bodo že v mladosti bolj pozorni na deklaracije živil in iskanje informacij o živilih.
Po uvodu si bomo ogledali kmetijo ter se seznanili z delom na kmetiji. Predstavljeno bo delo z živalmi, molzenje, hranjenje. Nakar bomo skupaj nabrali sveža zelišča za izdelavo namazov. Delavnice bodo potekale na Vidovem brejgu in v sirarni Gorički raj. Delo bomo razdelili v skupine, kjer se bo ena skupina preizkusila v pripravi sadnih jogurtov, drugi bodo pomagali pri izdelavi zeliščnih namazov in sirov. S pomočjo biologinje bomo spoznali katere hranilne sestavine ima sveža hrana, kmetje pa jim bodo svetovali na kaj je potrebno biti pozoren pri nakupu posameznih živil.
En sklop delavnic se bo osredotočil na pridelavo zelišč in izdelavo kulinaričnih in kozmetičnih zeliščnih produktov. Udeleženci bodo lahko sodelovali v praktičnih delavnicah oblikovanja in zasaditve zeliščnega vrta, v delavnicah kjer bodo nabrali zelišča in jih ustrezno pripravili za različne produkte in v delavnicah oblikovanja končnih produktov iz svežih in sušenih zelišč. Izdelava kulinaričnih izdelkov bo delno potekala na Vidovem brejgu, delno pa v sirarni.
Tako bodo sami pridelovalci skozi informiranje in promocijo gradili zaupanje potrošnikov, tako mladih kot ranljivih skupin in starejših, v lokalno pridelano hrano na trajnostni način. Pripravljena živila bomo za malico pojedli. Po malici nam bo primer dobre prakse povezovanja kmetov z odjemalci (gospodinjstvi) in kratko predavanje o trajnostnem kmetovanju, zdravem načinu življenja in odgovornem odnosu do hrane ter okolja predstavila gospa iz sirarne Gorički raj. Na Turmanovi kmetiji si bomo ogledali tradicionalno kisanje zelja in se pogovorili o pomenu ohranjanja tradicionalne kulinarike in običajev.
Med samim projektom bomo v vsaki skupini posneli zabavne kratke filmčke o pomembnosti in prednostih uživanja lokalne hrane za zdravje in okolje, ki jih bomo po zaključku projekta združili v en film, ki bi se virtualno širil preko družbenih omrežij. Tako bi ustvarili gibanje med vsemi ciljnimi skupinami za zavedanje pomembnosti in prednosti lokalne hrane.
53.278,13 €
Skupaj smo močnejši – sodelovanje kmetij in socialnih zavodov – Fižolčkova pot ZAVOD VINETUM SLOVENSKE GORICE,ZAVOD ZA RAZVOJ TRAJNOSTNEGA TURIZMA, LENART SO.P. 2 Razvoj dopolnilne dejavnosti na kmetiji v zadnjih letih pridobiva na pomenu. Kmetiji, ki z obstoječo proizvodnjo ne dosega zadovoljivega dohodka, dopolnilna dejavnost pomaga zagotoviti dodaten vir zaslužka, pri čemer se izkoristijo razpoložljiva znanja in spretnosti ljudi, naravni pogoji, razpoložljivi prostori, kmetijski pridelki in gozdni asortimenti ter razpoložljiva oprema in stroji. Hkrati pa od nosilca dejavnosti in članov kmetije zahteva večjo organiziranost, več načrtovanja, jasno postavitev ciljev, poslanstva in vizije, pa tudi dobro poznavanje trga ter zanj potencialnih ciljnih kupcev.
Namen projekta je razširitev nabora možnih dejavnosti na kmetijah, tudi na dejavnostih v zvezi s socialnim vključevanjem, kmetijstvom, ki ga podpira skupnost. To bomo dosegli s povezovanjem dejavnosti nekaterih podjetij, ki delujejo na tem področju ter kmetijami, ki bi želele poskusno izvajati te aktivnosti. V okviru projekta bi kmetije pridobile znanja, ki bi lahko privedla k ustvaritvi novega delovnega mesta na kmetiji.
Vzpostaviti želimo sodelovanje med hmeljarskimi kmetijami in socialnim podjetjem in hkrati izobraževati tako člane kmetije, kot zaposlene iz ranljivih skupin na trgu dela.
Tekom projekta nameravamo ugotoviti, ali smo sposobni na naših kmetijah v Savinjski dolini pridelati tudi ekološki fižol in mu v primeru uspeha omogočiti posebno mesto pri kupcih na trgu, hkrati pa izobraževati ljudi glede ekološkega kmetovanja in vpliva zdrave prehrane nasploh.
Ustvariti želimo trdno verigo povezave med kmetijami in lokalnimi javnimi zavodi. Z lokalno pridelano surovino in povezanostjo ter sodelovanjem naših partnerjev v tej verigi bomo izdelali nov tržni produkt, ki bo imel lokalno zgodbo, ta zgodba pa mora biti komercialna nit promocije in prodaje. Kvalitetna, domača, lokalna surovina, bo dvignila podobo produkta – fižola, saj se bo na trg plasiral novi produkt, ki bi pomembno prispeval k razpoznavnosti Savinjske doline tudi v smislu turističnega produkta. Posledično bo projekt in nov izdelek prispeval k večjem deležu visokokvalitetnih izdelkov, katerega rezultati bodo vidni tudi v višjih prihodkih od prodaje.
V projektu si bomo prizadevali, da bi presežke hrane, namesto da se jih zavrže, koristno izrabili in iz njih ustvarjali sekundarne produkte.Tukaj želimo nastopiti mi. Po skrbno določeni metodologiji bomo oblikovali način sodelovanja, ki nam bo omogočal, da kupujemo presežni in neizkoriščen pridelek, pridelovalcem pa bo omogočil, da za te pridelke, ki bi jih sicer zavrgli, nekaj iztržijo. Odkupljene pridelke bi predelali v prehranske izdelke, ki bi jih prodajali naprej. S tem bomo izvajali dobro prakso z namenom, da zmanjšamo količino zavržene hrane, hkrati pa bomo tudi omogočili nastajanje novih delovnih mest za ljudi iz ranljivih skupin.
Poskušali bomo udejanjiti vpliv socialnega podjetništva in izkoristiti njegove največje prednosti, saj socialna podjetja rešujejo težave neke družbene skupnosti, izhajajo iz nje in rastejo skupaj z ljudmi od samega začetka.
Tekom projekta želimo zainteresirane iz ranljivih skupin izobraziti in usposobiti. Z razširitvijo dejavnosti in novimi potmi bi dobili možnost za zaposlitev v okviru naših podjetij, kmetij, … . Zavedati se je potrebno, da te osebe v večini primerov potrebujejo več časa za določeno delo.
V projektu bodo sodelovale različne ranljive skupine in sicer starejši od 65 let, najbolj ranljive skupine na trgu dela, dolgotrajno brezposelni ter invalidi v skladu z zakonom, ki ureja   izenačevanje možnosti invalidov. Aktivnosti so namenjene tudi medgeneracijskemu sodelovanju in sicer za starejše osebe nad 65 let ter osebe med 15 do vključno 65 let.
Končni cilj projekta tako ne ne bi bil le razvoj delovnega mesta na kmetiji, ampak v povezavi z vsemi partnerji vzpostavitev sistema delovanja, po katerem bi nastala nova delovna mesta tudi za ranljive skupine, ki bi jih bile sposobne opravljati ter produkte, povezane s kmetijami, ki bi jih le-ti znali proizvesti.
75.000,00 €
Bionski pristop k ekološkemu kmetovanju in varovanju okolja DRUŠTVO ANKH ZA POVEZAVO Z NARAVO, TRAJNOSTNO KMETIJSTVO IN TURIZEM SO.P. 2 Projekt Bionski pristop k ekološkemu kmetovanju in varovanju okolja ima za cilj na inovativen način predstaviti možnosti diverzifikacije dejavnosti na kmetiji. Skozi partnersko sodelovanje med društvom ANKH za povezavo z naravo, trajnostno kmetijstvo in turizem so.p. in kmetijo Aleksandra Kavklerja želimo razviti možnosti diverzifikacije dejavnosti na kmetiji skozi uporabo bionike v ekološkem kmetijstvu, snovanja bionskih izumov za zmanjšanje vplivov na okolje, predstavitev naravnega gnojenja z implementacijo bionskega pristopa in razvojem produkta biognojila, z oblikovanjem in izvedbo izobraževalnih programov usposabljanj prilagojenim različnim ciljnim skupinam ter razširiti potenciale bionike s krepitvijo inovativnosti med kmetijami ter razširiti možnosti diverzifikacije na kmetijskih gospodarstvih s prikazom primera dobre prakse izvedene na partnerski kmetiji ter s tem opolnomočiti kmete pri podobnih odločitvah, saj edino z razvojem znanja lahko dosegamo nadaljnje dolgoročno ohranjanje kmetijskih gospodarstev. 67.401,14 €


Na kmetiji do delovnih navad in znanja OSNOVNA ŠOLA RUDOLFA UKOVIČA PODGRAD 4 Namen projekta je, da se za kmetije razvijejo programi izkustvenega učenja mladostnikov z namenom pridobivanja delovnih navad ter vzpostavitve zdravega odnosa do okolja in hrane.
Zato smo si kot glavni cilj postavili izdelavo didaktične mape za kmetije s programi izvajanja izobraževanj mladih na kmetiji s poudarkom na izkustvenem učenju, pridobivanju delovnih navad in s tem vzpostavitvi odnosa do spoštovanja okolja in zdrave hrane. Ker je ta vsebina tesno povezana z tradicionalnim kmetijstvom, je v programe vključeno tudi medgeneracijsko sodelovanje v smislu prenosa nekaterih ključnih znanj. Programi v didaktični mapi bodo oblikovani tako, da jih bo lahko šola uporabila tudi kot dneve dejavnosti. Kmetje pa jih bodo lahko izkoristili tudi za namene sprejemanja ne le šolskih in vrtčevskih otrok, ampak katerih koli otrok, bodisi popotnikov ali pa družin na aktivnih počitnicah.
V ta namen bomo najprej pripravili nabor aktivnosti, ki bi se lahko glede na učne načrte izvajale na partnerskih kmetijah, nato analizirali možnosti kmetij in na podlagi ugotovitev pripravili nabor aktivnosti za izvajanje izobraževalnih dejavnosti na kmetiji povezanih z razvijanjem delovnih navad, izkustvenim učenjem, zdravo hrano, spoštovanjem okolja in ohranjanja tradicionalnih znanj preko medgeneracijskega sodelovanja.
V nadaljevanju bomo opredeljene aktivnosti pilotno preizkusili na vseh treh kmetijah, ki so vključene v projekt, jih sproti evalvirali in korektivne ukrepe izvedli pri naslednji pilotni izvedbi. Skupno načrtujemo 6 izvedenih dni dejavnosti na kmetijah, na vsaki od vključenih kmetij 2 dni.
Sočasno bomo ob pomoči vodilnega partnerja, ki se ukvarja z izobraževanjem, to je OŠ Rudolfa Ukoviča Podgrad   opredelili katera znanja vključenim kmetijam manjkajo in jim pripravili usposabljanja, naredili kalkulacijo za izvajanje opredeljenih storitev ter izdelali mapo didaktičnih programov. Na podlagi vseh naštetih aktivnosti bo izdelana analiza izvedljivosti prenosa predlaganih programov na kmetije. Izdelane didaktične programe bomo v nadaljevanju predstavili tako splošni javnosti, kot tudi na specifičnem usposabljanju kmetij, ki bi ga potencialno želele izvajati.
44.978,37 €
Za prihodnost podeželja LJUDSKA UNIVERZA ORMOŽ 5 Projekt Za prihodnost podeželja združuje trdno partnerstvo 4 kmetij, 2 šol in ljudske univerze, z namenom, da se preučijo možnosti izvedbe in na kmetijah poskusno izvedejo aktivnosti, ki se nanašajo na področje izobraževanja o okolju in hrani.
V okviru projekta bo v treh letih na voljo 44 delavnic/ogledov na kmetijah, ki bodo ciljne skupine vseh starosti poučile in navdušile za uporabo doma pridelane hrane in ugodnemu vplivu, ki ga ima to za okolje ter kvaliteto življenja posameznika. Pred tem bodo vključene kmetije ustrezno usposobljene z metodičnimi in didaktičnimi znanji za organizacijo kvalitetnega poteka delavnice. Skozi usposabljanje se bodo povečale komunikacijske in druge kompetence izvajalcev delavnic, z nabavo tehničnih in drugih pripomočkov pa se bo ustrezno podprla tudi sama izvedba. V okviru projekta bodo izdelani delovni listi za obiskovalce ter učna pot med njivami. S pomočjo izdelanih filmov in zloženk pa bodo kmetije ne le metodološko in tehnično ampak tudi uporabnikom všečno pripravljene na izvedbo delavnic na povem drugem nivoju kot so ga bile vajene doslej.
Kmetije bodo imele tako na voljo celovit produkt, ki ga bodo lahko tržile v namene promocije kmetije in trženja na kmetiji ter s tem povečanja prihodkov. Na ta način se bodo kmetije še bolj vpele v izvajanje dopolnilnih dejavnosti in razširile svoje delovanje.
Čeprav so partnerji v projektu zelo uspešne kmetje, so uvideli, da jim primanjkuje znanja z določenih področij, da bi lahko uspešneje predajali svoje bogato praktično znanje obiskovalcem. Zlasti pri stiku z mlado publiko je treba uporabljati moderne vizualne metode, ki jih kmetje ne poznajo. Zato se bomo v prvem letu najprej spoznali skozi 4 spoznavne delavnice s skupno 40 udeleženci, da bo vodilni partner skupaj z izvajalci lahko opredelil težave in pomanjkljivosti posamezne kmetije pri izvajanju delavnic/ogledov.
Nato bodo v projektu izvedena 4 usposabljanja članov partnerstva s področja vsebine projekta v skupnem trajanju vsaj 16 ur, ki bodo namenjena odpravi opažene pomanjkljivosti v spoznavnih delavnicah (predvidoma bo to organizacija in priprava delavnice, komunikacijske sposobnosti/tuji jezik, marketing, računalniška znanja, urejenost kmetije ali druge vsebine glede na opaženo potrebo). V tem času bodo nastali tudi 4 promocijski/izobraževalni videoposnetki kmetij, ki bodo služili za predstavitev in pomoč pri izvedbi delavnic. Izdelane bodo tudi 4 zloženke za vsako kmetijo po ena, kjer bo povzeto njihovo delovanje ali pa bo namenjeno promociji produktov, ki jih ponujajo. Izdelani bodo 4 kompleti delovnih listov za posamezne ciljne skupine za vsako kmetijo ter 1 učna pot. Pod mentorstvom vodilnega partnerja bodo oblikovane vsebine za 4 poizkusne delavnice po katerih bodo kmetije izvajale delavnice. Opremljeni z znanjem, samozavestjo, ustrezno opremo ter podprti s promocijskim filmskim in tiskanim materialom bodo kmetje v zadnjih dveh letih projekta izvedli skupno 44 poskusnih delavnic/ogledov kmetije, ki se jih bo udeležilo skupno 500 udeležencev vseh generacij. Izveden bo tudi 1 prenos znanja in informacij o vlogi kmetije v projektu za kmetije, ki niso člani partnerstva v zadnjih 12 mesecih pred zaključkom projekta. Vzporedno bo tekla priprava analize izvedljivosti prenosa projektnih rešitev v prakso v okviru dopolnilne dejavnosti na kmetiji za 4 kmetije.
43.755,60 €
Izkusimo podeželje JAKA OKORN – NOSILEC DOPOLNILNE DEJAVNOSTI NA KMETIJI 3 S sodelovanjem v projektu se bo z interdisciplinarnim pristopom različnih strok reševalo problem ponudbe ter prilagoditve novih oblik sodelovanja in programov prilagojenih otrokom s posebnimi potrebami, strejšim občanom in gibalno oviranim. S pomočjo pilotnega projekta želi vodilni partner svoje izkušnje povezati z znanjem partnerjev ter nove programe preizkusiti na ciljnih skupinah različnih starostnih skupin.
Projekt se bo izvajal v več fazah, od katerih bo vsaka faza posvečena eni od problematik, ki jih projekt naslavlja.
– 1. faza: v sodelovanju med partnerji se bo razvil, pripravil, izvedel in analiziral program izobraževanja za starejše, ki se bo preizkusil na kmetiji. Za stanovalce Doma bodo na kmetiji izvedene delavnice o izobraževanju o zdravi prehrani s poudarkom na naravni pridelavi hrane, predstavitvi prednosti lokalno pridelane hrane ter vzgoji pridelkov brez škodljivih snovi. Predstavljena bo uporaba zelišč in dišavnic v prehrani. Cilj izobraževanja je zadovoljitev potreb starostnikov ter predstavitev možnih prilagoditev pri pridelavi prehrane (primer: dvignjene grede la lažji dostop). Razvoj in izvedba delovnih praks s prilagojenimi vsebinami glede na vzgojno izobraževalne zmogljivosti in starost vključenih učencev. Na kmetiji bodo izvedene delavnice za pridobivanje novih veščin in možnosti razvoja psihičnih in fizičnih sposobnosti za večjo samostojnost. Po uspešno zaključeni praksi bodo učenci dobili potrdilo o pridobljenih veščinah in navadah (krmljenje živali, čiščenje hleva, prilagojeno delo na kmetiji in vrtu, delo s konji, spoznavanje pridelave hrane in osnovnih skrbi za okolje). Potrdilo bo veljalo kot izkaz za bolj uspešno vključevanje v okolje in pri iskanju možnosti za zaposlitev. Izvedli in preizkusili se bodo strnjeni programi šole v naravi kjer bodo učenci dobili pristno izkušnjo spoznavanja domačih živali, njihovih navad in opravil na kmetiji. V programu bodo učenci spoznali pravila vedenja ob konju in drugih živalih, pravilen pristop h konju, krtačenje konjaj, jezdenje, obiskali bodo mini zoo in na koncu prejeli delovni list z nalogami in opisom vsebin.
– 2. faza: razvoj, priprava, izvedba in analiza združevanja različnih starostnih skupin v medgeneracijskih delavnicah. Na delavnicah se bodo stanovalci Doma inkluzivno povezali z učenci CJL. Starejši bodo dobili možnost prenosa znanja na mlajše in se učili kako učencem s posebnimi potrebami pomagati pri skupnih opravilih na kmetiji. Sodelujoči se bodo spoznali z delom in življenjem na kmetiji in vrtu, vsakdanjimi opravili in spoznali stare običaje in šege. Del delavnice bo tudi ustvarjanje s cvetjem,
– 3. faza: razvoj, priprava, izvedba in analiza inovativnega pristopa terapije s ponijem, ki je priložnost za celostno obravnavo otrok, mladostnikov in odraslih z motnjami v duševnem razvoju, avtizmom in gibalno oviranostjo. Poni pozitivno deluje na razvoj senzomotoričnih spretnosti, s svojimi značajskimi lastnostmi in vedenjem pozitivno vpliva na spremembe v posameznikovem psihosocialnem, komunikacijsko-socialnem in kognitivno-izobraževalnem področju. Terapija s pomočjo konj je dokazano koristna, saj druženje ljudi z živalmi kaže pozitivne psihološke učinke. Je učinkovita metoda za izboljšanje duševnega, čustvenega in fizičnega zdravja starejših. Velikost ponija omogoča, da obišče osebe v sobah ali na dvorišču in je enostaven za transport. Interakcija s ponijem pozitivno vpliva na sproščanje in umirjanje. Ljudje se v času povezovanja osredotočijo na žival in pozabijo na svoje stiske, vpliv terapije pa ostane tudi po odhodu ponija.
Z izvedenimi aktivnostmi bomo v okviru projekta nadgradili poslanstvo partnerjev in implementirali obravnavane problematike v okolje kmetije. Vodilni partner namreč želi razviti svoj potencial na področju izobraževalnih dejavnosti in s tem diverzificirati svojo dejavnost po zaključku projekta.
45.000,00 €
IZOBRAŽEVANJE O SONARAVNI ŽIVINOREJI IN OKOLJU ZAVOD ZNANJE POSTOJNA, JAVNI ZAVOD ZA MUZEJSKO DEJAVNOST, KULTURO, IZOBRAŽEVANJE IN OSTALE DEJAVNOSTI 8 Mozaična kmetijska kulturna krajina, ki se je v stoletjih oblikovala na pretežno suhih kraških traviščih, je biotsko zelo raznovrstna, zato je v veliki meri vključena v Naturo 2000. Ohranjanje in izboljševanje stanja varovanih vrst in biotopov je možno le s prilagojeno kmetijsko rabo, ki jo v največji meri zagotavlja sonaravna živinoreja. Dvig tehnoloških znanj na področju živinorejske prakse in zavesti o vzajemni povezanosti med okoljem in kmetijsko dejavnostjo je tako predpogoj za trajnostno ohranjanje varovanih območij. Uspešnost sonaravnega kmetovanja je pogojena tako z ustreznimi kmetijsko okoljskimi ukrepi (finančnimi nadomestili), kot s primernimi ekonomskimi rezultati take živinoreje.
Gospodarska uspešnost sonaravne živinoreje je v prvi fazi pogojena s strokovno izvedbo paše prilagojenim koriščenjem travinja ob upoštevanju varovanja narave in okolja. Dodana vrednost proizvodov pašne živinoreje pa se v praksi pogosto izniči ob neustreznih tehnoloških postopkih dopitanja živali na pašnikih, neustreznem ravnanju z živalmi pri prevozu in klanju ter postopkih z mesom. Projektne aktivnosti so zato fokusirane v dvig kompetenc živinorejcev z izobraževanjem, osveščanjem in izvedbo demonstracijskih prikazov.   Primernost oz uspešnost izobraževalnega modela bomo preverili na partnerski kmetiji, ki bo med izvajanjem projekta registrirala dopolnilno dejavnost. Nosilec kmetije Timotej Kovač ja mlad prevzemnik, ki namerava v bodoče razširiti dejavnost s klanjem in predelavo mesa. Živino bo odkupoval tudi od ostalih rejcev. Z navedenim izobraževanjem bi radi dvignili nivo sonaravne pašne reje in s tem kakovost tako prirejenega mesa. Namen projekta je spodbujanje sodelovanja med partnerskimi in drugimi kmetijami ter pravnimi osebami s področja izobraževanja. Na kmetijah se bodo s pomočjo vseh sodelujočih partnerjev izvedle izobraževalne in demonstracijske aktivnosti s področja sonaravne živinoreje in njenega vpliva na biotope in biotsko bogastvo kulturne krajine ter preučile možnosti za izvajanje tovrstnih izobraževanj v okviru dopolnilnih dejavnosti.
70.348,98 €

Sklop B.: Zdravstveno varstvo

Naslov projekta Vodilni partner Število partnerjev Opis projekta Višina odobrenih sredstev
Identifikacija pogojev vključenosti uporabnika v programe (celo)dnevnega bivanja starejših na kmetiji DEOS DRUŽBA ZA IZGRADNJO IN UPRAVLJANJE OSKRBOVANIH STANOVANJ, D.D., POSLOVNA ENOTA CENTER STAREJŠIH NOTRANJE GORICE 5 Glavni cilj projekta je proučitev možnosti diverzifikacije kmetijskih dejavnosti na naslednje dopolnilne dejavnosti:
– celodnevnega bivanja odraslih in starejših oseb, ki niso odvisne od tuje pomoči pri opravljanju osnovnih dnevnih opravil (SKD 87.900 Drugo socialno varstvo z nastanitvijo) ter
– dnevne oblike bivanja odraslih in starejših oseb, ki niso odvisne od tuje pomoči pri opravljanju osnovnih dnevnih opravil (SKD 88.109 Drugo socialno varstvo)
Dodatni cilji projekta:
– opredelitev smernic, ki definirajo osnovne pogoje za izvajanje novo oblikovanih programov, ki se bodo na kmetijah izvajale v okviru dopolnilnih dejavnosti na kmetijah;
– oblikovanje vstopnih pogojev za (celo)dnevno bivanje starejšega na kmetijah;
– opredelitev načinov in metod spremljanja zdravstvenega stanja uporabnika v času bivanja uporabnika na kmetiji v okviru navedenih dopolnilnih dejavnosti;
– opredelitev načinov in metod prehoda uporabnika v druge storitve/programe na področju socialnega varstva starejših, ko bivanje na kmetiji ni več mogoče.
Novo oblikovani programi bodo prispevali k razbremenitvi sistema dolgotrajne oskrbe, ki zaradi progresivnega staranja prebivalstva vse težje zadošča potrebam na trgu. Programi (celo)dnevnega bivanja starejših na kmetiji bodo za starejše iz lokalnega okolja predstavljali dodatno izbiro pri načrtovanju oskrbe v pozni starosti. Novi programi bodo uporabnikom omogočali bistveno bolj domačo preživljanje dela starosti v mirnem okolju, višjo kakovost življenja prek poudarka na vzdrževanju psihofizične kondicije in socialnih spretnosti. Hkrati pa bodo novo oblikovani programi imeli bistven učinek na razbremenitev trenutnih ponudnikov na področju socialnega varstva.
Vodilni partner bo za namen izvedbe projekta zaposlil osebo za najmanj polovični delovni čas, za celotno trajanje projekta.
V sklopu projekta bodo kmetije ustvarile dodaten, trajnostni vir prihodkov v okviru dopolnilnih dejavnosti na kmetijah (iz zgoraj navedenih dopolnilnih dejavnosti na kmetiji), hkrati pa bodo prek izvajanja novih storitev dosegle optimalno izrabo lastnih presežnih kapacitet.
Ocenjujemo, da bo v zadnjih 12 mesecih pred zaključkom projekta posamezna kmetija ustvarila prihodke iz teh dopolnilnih dejavnosti v višini več kot 5.000 Eurov.
Na ta način bo partnerstvo prispevalo k krepitvi diverzifikacije dejavnosti na kmetijah ter tako zmanjšalo tveganje izpada dohodkov v okviru osnovne dejavnosti kmetije
74.904,70 €


Sklop c.: Socialno oziroma invalidsko varstvo

Naslov projekta Vodilni partner Število partnerjev Opis projekta Višina odobrenih sredstev
Kmetija – prostor raznolikosti ZNANSTVENO-RAZISKOVALNO ZDRUŽENJE ZA UMETNOST, KULTURNE IN IZOBRAŽEVALNE PROGRAME IN TEHNOLOGIJO EPEKA, SOCIALNO PODJETJE 5 Projekt je namenjen povečanju kapacitet kmetijskih gospodarstev na področju dela z ranljivimi skupinami z namenom njihove socialne aktivacije in hitrejše reintegracije v družbo in na trg dela. Ob tem bo poudarjena tudi medgeneracijska komponenta in izobraževalni pristopi, ki omogočajo prenos znanj med vsemi udeleženci in tudi izobraževalci. Slednje bo imelo za vključene kmetije in druge kmetije, ki se bodo odločile za izvedbo tovrstnih aktivnosti, predvsem socialne koristi z možnostjo sekundarnih ekonomskih koristi.
Skozi sodelovanje v projektu bodo vključene kmetije pridobile obsežna znanja na področju neformalnih izobraževalnih metod in vključevanja ranljivih skupin v dejavnosti kmetijskih gospodarstev ter tako prispevale k zmanjšanju socialne izključenosti ter povečanju družbene kohezije. Slednje bo omogočalo tudi sodelovanje kmetij v aktivnostih, ki jih pripravljajo druge organizacije, tako javne kot nevladne, na področju socialnega varstva. Vključeni v aktivnosti, predvsem pripadniki ranljivih skupin, bodo pridobili nove kompetence in navade, ki jim bodo omogočile lažje vključevanje v družbo in na trg dela ter omogočile zaposlitev v kmetijskem sektorju.
Projekt je zastavljen na mesdsektorskem sodelovanju in zasnovan ob upoštevanju potreb in interesov partnerskega konzorcija in ciljnih skupin. Ključno se nam zdi, da projekt vključuje tudi delo z ranljivimi skupinami in medgeneracijsko sodelovanja, ki ju je nujno razvijati v vseh sektorjih. Projekt na inovativen način združuje dva ključna sektorja, socialno-varstvenega in kmetijskega, in namerava izpeljati vrsto dogodkov in aktivnosti, skozi katere bo konzorcij izoblikoval novo potencialno dopolnitveno dejavnost, s katero se bo dalo prispevati tako k nadaljnjemu razvoju kmetij, pridobivanju novih ciljnih publik, večji družbeni odgovornosti uspešnih kmetij in povečanim prihodkom kmetij iz dopolnilne dejavnosti.
Splošni cilj projekta je povečati kapacitete kmetijskih gospodarstev na področjih vključevanja ranljivih skupin v kmetijske in dopolnilne dejavnosti ter povečati sposobnosti dela z večgeneracijskimi skupinami. Na podlagi 54 aktivnosti, ki jih bomo izvedli v obdobju 3 let na 3 kmetijskih gospodarstvih, ki v projektu sodelujejo, bomo raziskali možne rešitve, ki v delovanje kmetijskih gospodarstev celostno vključujejo različne ranljive skupine, večajo njihove kompetence in tako prispevajo k povišani družbeni koheziji ter kmetijam prinašajo socialne in tudi ekonomske koristi.
Ključni rezultati projekta:
-Vodilni partner bo ob pomoči partnerja 4 izvedel 26 ur usposabljanj za kmetijska gospodarstva vključena v projektno partnerstvo. Ta usposabljanja bodo osnova za nadaljnje projektne aktivnosti. Znotraj teh usposabljanj bodo člani kmetijskih gospodarstev pridobili ključna znanja o delu z ranljivimi skupinami in uporabi neformalnih učnih metod. Koristi bodo imeli predvsem članih kmetijskih gospodarstev v partnerskem konzorciju, posredne koristi bodo imeli udeleženci aktivnosti v naslednjem sklopu.
-Izvedba skupno 540 ur izobraževalnih dogodkov za specifične ciljne skupine s strani vključenih kmetij. Znotraj tega sklopa aktivnosti bodo kmetijska gospodarstva v partnerskem konzorciju pripravila skupno 54 izobraževanj v 3 letih ob podpori obeh socialnih podjetij. Znotraj aktivnosti bodo znanja, ki bodo teoretično obdelana v prvem sklopu, prenesena v prakso.
-Priprava 1 evalvacijskega poročila in analiza izvedljivosti prenosa projektnih rešitev v prakso v okviru dopolnilne dejavnosti na kmetiji predstavljata zaključen projektni produkt, ki bo nastal v sodelovanju med vodilnim partnerjem in zunanjim evalvatorjem ter prispevki članov partnerskega konzorcija in udeleženci aktivnosti. Korist bodo imela kmetijska gospodarstva zunaj partnerstva, širši spekter ciljnih skupin vključenih v usposabljanja in odločevalci ter oblikovalci politik.
66.272,40 €


OVIRANOST JE LAHKO PRILOŽNOST ZAPOSLITVENI CENTER PAPILOT, ZAVOD ZA USPOSABLJANJE IN ZAPOSLOVANJE INVALIDOV, KOPER 2 Projekt bo izvajalo projektno partnerstvo, ki je bilo vzpostavljeno med Zaposlitvenim centrom Papilot in kmetijo Željka Mikliča. Vodilni partner Zaposlitveni center Papilot je ustanova z dolgoletnimi izkušnjami s področja zaposlovanja, varstva in usposabljanja invalidov. Svoje znanje in izkušnje bo vodilni partner s pomočjo partnerske kmetije v okviru projekta Oviranost je lahko priložnost prenesel v okolje kmetije in njenih dejavnosti. Projekt ima za cilj preučiti možnosti ustvarjanja kakovostnih in trajnostnih delovnih mest za invalide in možnosti za delo s tovrstnimi osebami na kmetijah in v ruralnem območju.
Namen projekta je preizkusiti več vrst dejavnosti, ki se nanašajo na usposabljanje, varstvo in zaposlovanje invalidov in ostalih ranljivih skupin na kmetijah. Projektne aktivnosti, ki bodo prvenstveno usmerjene v razvoj različnih dejavnosti s področja dela z invalidi na kmetijah in na podeželju bodo vključevale izvedbo analize potreb in priložnosti za razvoj novih dejavnosti na kmetiji, v katere bi lahko vključevali oziroma zaposlovali invalidne osebe. Na podlagi ugotovitev analize bo pripravljen načrt za razvoj in izvedbo posamezne dejavnosti.
Med izvajanjem projekta bodo potekala usposabljanja strokovnih delavcev za izvajanje načrtovanih dejavnosti dela z invalidi. Za ta namen bodo pripravljeni tudi različni materiali in delovna gradiva s področja usposabljanja invalidov, ki bodo posebej prilagojena na razmere dela z invalidi na kmetijah. Aktivnosti projekta bodo vključevale usposabljanje invalidov in certificiranje pridobljnih delovnih veščin in znanj. Po potrebi bodo izdelani tudi poslovni načrti, ki bodo predvidevali razvoj in realizacijo novih dejavnosti na kmetiji. Projekt bo v svoje aktivnosti vključeval zainteresirano javnost in deležnike iz lokalnega okolja. Komunikacija bo potekala neposredno skozi redne izvedbene aktivnosti in skozi promocijo projekta ter razširjanje rezultatov projekta. Celotna predstavitev rezultatov in evalvacije projekta bo predstavljena na zaključnem dogodku, kamor bodo povabljeni udeleženci in sodelujoči na projektu, predstavniki lokalnih skupnosti, mediji in drugi ključni akterji s področja razvoja invalidskih dejavnosti na kmetijah.
68.439,04 €
NA SKUPNI POTI MOZAIK DOBROT – ZAVOD ZA ZAPOSLOVANJE INVALIDNIH OSEB, FRAM 2 Zavod Mozaik dobrot je z svojim poslanstvom in vizijo usmerjen v vključevanje težje zaposljivih oseb na trg dela. Nudimo namreč zaposlitvene možnosti osebam z znižano delovno storilnostjo. Zanje imamo izoblikovan delovni program znotraj katerega so učinkoviti in znotraj katerega imajo možnosti razvoja. Postopki dela ki jih uporabljamo se razlikujejo od postopkov velikih podjetij, kjer je v ospredju masovna proizvodnja, z namenom dosege čim večjega zaslužka v čim krajšem času, ne oziraje se na: naravne danosti in človeške komponente. Znotraj našega delovanja spodbujamo proizvodnjo in potrošnjo, ki prispevata k zmanjšanju onesnaževanja okolja, ter   spodbujamo razvoj in uporabo tehnologij, ki preprečujejo, odpravljajo ali zmanjšujejo obremenjevanje okolja.
Preko projekta: NA SKUPNI POTI se želimo z to miselnostjo povezat z sodelujočimi partnerji, ter z njimi pridobivati nove izkušnje na področju usposabljanja in zaposlovanja invalidov, medgeneracijskega sodelovanja, ter iskanja novih možnosti razvoja že obstoječih dejavnosti. Pri iskanju partnerstva smo se zato usmerili v iskanje kmetij z podobno miselnostjo, z podobnimi načeli delovanja ter primerljivim pogledom na metode in tehnike dela z temeljnimi človeškimi dobrinami. Kot primerno za partnerstvo smo se odločili za sodelovanje z kmetijo Frešer ter kmetijo Krajnčič. Z izoblikovanjem partnerstva s kmetijo Frešer in kmetijo Krajnčič želimo, da se naša znanja in izkušnje povežejo, se ohranijo že utečeni vzorci delovanja, ter se nadgradijo z novimi dodatnimi aktivnostmi. Tako želimo omogočili invalidom zaposlenim v naši ustanovi pridobivanje novih delovnih znanj in izkušenj. Invalidi bodo tako imeli možnost pridobiti nova znanja, izkušnje in spretnosti znotraj svoje poklicne kariere. Pridobili bodo znanja, katera jim ne bodo koristila le znotraj delovnega procesa, ampak tudi v ožjem in širšem življenjskem okolju.
Kot osrednji cilj projekta želimo, da kmetiji pridobita teoretična znanja iz področja socialnega in invalidskega varstva, ter praktične izkušnje dela z invalidi. Ob realizaciji vseh načrtovanih projektnih aktivnosti pa želimo doseči končen cilj, in sicer: da kmetiji prepoznata sodelovanje v projektu kot priložnost za nadgradnjo svojega programa, ter izvedene aktivnosti prepoznata kot priložnost dodatnega vira zaslužka po zaključku projekta. Ob zaključku projekta bomo tako identificirali pozitivne in negativne vidike projekta, ter preučili možnosti aplikacije projektnih aktivnosti z namenom razvoja kmetije v prihodnje.
Ena izmed osrednjih projektnih aktivnosti bo umerjena tudi v vključevanje različnih ranljivih skupin in medgeneracijskem sodelovanju. Različne generacije je namreč potrebno združevati – povezovati. Mi si bomo v sklopu projekta prizadevali k spodbujanju povezav med generacijami z namenom: krepiti solidarnost med mlajšo , srednjo in starejšo generacijo, vzpostavljati strpnost in zagotavljati občutek sprejetosti do starejših in drugačnih ljudi v družbi. S tem namenom bomo organizirali delavnice za otroke s posebnimi potrebami (OŠ Gustav Šilih), ter starejše (Dom Dr. Jožeta Potrča Poljčane). Delavnice bodo usmerjene v izmenjavo izkušenj in spoznanj, druženje, učenje, ustvarjanje, ohranjanje in širjenje socialne mreže. Otroci, starejši, ter srednja generacija (zaposleni v našem Zavodu, ter na kmetiji Frešer in Krajnčič) bodo pri tem pridobili neposredno in konkretno izkušnjo sprejemanja medgeneracijskih razlik v družbi.
74.999,99 €
Vpeljava socialnega podjetništva na kmetijo ŠENT – SLOVENSKO ZDRUŽENJE ZA DUŠEVNO ZDRAVJE 2 V Sloveniji ni veliko kmetij, ki bi se ukvarjale z omogočanjem celodnevnega bivanja odraslih in starejših oseb, ki niso odvisne od tuje pomoči pri opravljanju osnovnih dnevnih opravil. Tudi takšnih ni veliko, ki bi nudile zgolj dnevne oblike bivanja odraslih in starejših oseb. Prebivalstvo v Sloveniji se stara, potrebe po teh dejavnostih se večajo. Za kmetije velja splošna omejitev 12 oseb za dnevne oblike bivanja odraslih oseb in 6 oseb za celodnevno bivanje.
Z vsebinami projekta bomo vplivali na ohranjanje funkcij in izboljšanje situacije ciljnih skupin iz podeželskega okolja, ki ostajajo v domačem okolju in ob pomoči sorodnikov oziroma drugih skrbnikov, še zmorejo skrbeti zase, bi pa potrebovali občasno podporo in kvalitetnejše preživljanje prostega časa izven domačega okolja. Institucionalno varstvo bi zanje zaradi prevelike spremembe načina življenja pomenilo velik stres in s tem poslabšanje psihofizičnega stanja. Z individualno prilagojeno podporo ter raznimi izobraževalnimi in socialnovarstvenimi aktivnostmi na kmetiji pa bi se lahko njihovo psihofizično stanje ohranjalo ali celo izboljšalo, saj bi glede na predhodno življenje v podeželskem oziroma kmečkem okolju vključitev v skupine oziroma skupnosti na kmetiji pomenila nadaljevanje podobnega načina življenja, poleg tega pa bi bila to tudi pridobitev za svojce, saj bi ostajali v dostopni razdalji ter bili občasno razbremenjeni. V kolikor bi ugotovili, da so tovrstne aktivnosti na kmetiji zaželene, potrebne in bi bil odziv udeležencev v program izobraževalnih in socialnovartsvenih storitev za ciljne skupine na kmetiji pozitiven, bi to za nas predstavljalo podlago za ustanovitev bivalnih skupin na kmetiji.
Projektni partner, kmetija Kastelic, potrebuje za potrebe vpeljave dejavnosti socialnega varstva odraslih in starejših oseb znanje s področja socialnega varstva, nadgradnjo opreme za izvajanje dnevnega varstva ter ureditev opreme za celodnevno varstvo odraslih in ostarelih oseb na kmetiji. Ob tem se morajo člani kmetije usposobiti za izvajanje nove dejavnosti.
44.408,45 €
Aktivna starost na podeželju 3RRR, RAZISKAVE, RAZVOJ IN PRENOS ZNANJA, Z.O.O. 4 Vprašanje kakovosti življenja v starosti postaja vedno aktualnejše v kontekstu vedno daljše življenjske dobe in vedno večjega števila starejših, pri čemer je poudarek predvsem na samostojnem in polnem življenju.
Razlika med socialno ekonomskim standardom med podeželskimi in urbanimi območji je očitna in je na podlagi raziskav s področja ruralne sociologije možno ugotoviti kar nekaj kazalnikov kmečke (podeželske) revščine, tako materialne kot socialne in tudi odmaknjenih podeželskih skupnosti. Kmetije, na katerih živijo le starejši ljudje in so brez naslednika, so kot gospodarske enote neperspektivne, zato je pričakovati zmanjševanje življenjske ravni tistih, ki na njej živijo. Neperspektivne so tudi kmetije, katerih nasledniki ne dobijo partnerja in si ne ustvarijo družine, ki je bistvenega pomena za obstoj in napredek kmetije. Osamljenost, alkoholizem in depresivnost so tako neogibni spremljevalci samskih kmetov in kmetic. Bolezen in odsotnost nege starejših bolnih kmetov in kmetic te neredko odrine na samo družbeno obrobje ali celo na rob preživetja. Pomanjkljiva zdravstvena, vzgojna, izobraževalna in kulturna infrastruktura sama sebi postavlja kmete in druge prebivalce podeželja vseh generacij v podrejen položaj v primerjavi s prebivalci urbanih naselij.
Namen izvajanja projekta je ljudem zagotovitvi kvalitetno in varno bivanje v domačem okolju/kmetiji ter zadovoljitev nematerialnih človeških potreb po medčloveških odnosih. Gre za dobro podporo storitvi socialne oskrbe na domu, predvsem pri vzpostavljanju in ohranjanju socialnih stikov. Gre za storitev, ki ljudem omogoča pogovore, druženje in tudi spremljanje po vsakdanjih in nujnih opravkih ali na sprehod, ki bodo tako postali bolj varni. Prispevali bomo k večji vključenosti ranljivih skupin; oseb, ki so starejše od 65 let, invalidne, kronično bolne, gibalno ali senzorno ovirane, k lažji dosegljivosti pomoči pri opravljanju gospodinjskih opravil in vzpostavljanju socialnih stikov pri ljudeh, ki si tega zaradi svojega socialnega položaja ne morejo privoščiti, k razvijanju pomoči in samopomoči za starejše ter k večjemu zadovoljstvu in vitalnosti uporabnikov.
V delo bomo vključili tudi usposobljeno socialno oskrbovalko, ki bo strokovna podpora tako družinskim članom na kmetiji kot osebam iz ranljivih skupin.
Sedanja zakonodaja glede dopolnilnih dejavnosti na področju socialnega varstva je napisana v smeri, da kmetija nudi oskrbo z lastno pridelano hrano in prenočišče, namen našega projekta pa je ugotoviti možnost dopolnilne dejavnosti na kmetije v smeri socialnega servisa s posluhom za kmečko prebivalstvo, ki je na nek način specifično in ima tudi drugačne potrebe kot prebivalci mest. Ker dopolnilna dejavnost v smeri, ki jo nakazujemo še ni opredeljena, tudi kmetije ne morejo podati obveze registracije dopolnilne dejavnosti na tem področju. Je pa kmečko prebivalstvo na področju socialnega varstva sigurno v podrejenem položaju in večino bremena nosi kmečka gospodinja, kar želimo spremeniti.
75.000,00 €
SINERGIJA ZAPOSLITVENEGA CENTRA IN KMETIJ BODIKA – ZAVOD ZA PREDELAVO HRANE IN TURIZEM 3 Potrebe po zaposlovanju oseb z zmanjšano delovno zmožnostjo se povečujejo, še posebej je ta problem pereč na podeželju, zato bomo s projektom skušali zagotoviti ohranitev in razvoj delovnih mest težje zaposljivih oseb.
V času trajanja projekta bomo ustvarili skupne/ kolektivne produkti treh sodelujočih partnerjev (različice sira, ki bo združeval surovino kozje mleko iz kmetije 1 Žužkovi na Malem Dolu, dodatek eteričnih olj in suhega sadja iz kmetije 2 Marcova kmetija z nosilko dopolnilne dejavnosti Mateja Marc iz Ustij iz vipavske doline ter vodilni partner Zavod Bodika (zaposlitveni center), ki bo kmetijama omogočil:
– sodelovanje s HAACP kuhinjo Kraški Lonec na Malem Dolu, svojimi zaposlenimi na zaščitnih delovnih mestih, ki bo v procesu predelave mlečnih izdelkov pridobili nove izkušnje in spretnosti. Zavod Bodika bi različice mlečnih izdelkov tržil kot skupni produkt v svoji trgovini Kraški kotiček v Sežani in svojih prostorih kavarne Integrali v Občini Sežana. V procesu prodaje so vključene osebe na zaščitenih delovnih mestih.
– V okviru projekta bomo 24 mesecev izvajali inovativne delavnice, v katere bodo vključene različne generacije in različne ranljive skupine: delavnice z Društvom gospodinj Planina, Osnovno šolo Kozara, Srednjo kmetijsko šolo Šempeter s prilagojenim programom, Društvom Vezi, socialna aktivacija Sežana, ekološka kmetija Brinjevka.
Projekt bo zasledoval vzajemnost/sodelovanje in učenje in razvoj namreč:
– Zaposlitveni center Bodika opaža, da je v trgovini Kraški kotiček veliko povpraševanje po lokalnih mlečnih izdelkih in naravni kozmetiki, ki jo Zavod Bodika sam ne more pridelati in predelati, proizvesti, zato vidimo cilj v povezovanju Zavoda Bodika z dvema kmetijama, ki te surovine in znanje imata, kmetijama pa manjka HAACP, sodelovanje, promocija.
– skupno sodelovanje bo pripomoglo k ciljem vseh treh partnerjev v projektu. Hkrati bodo skupne storitve in skupni proizvodi partnerjev pripomogli k izboljšanju vključevanja oseb iz ranljivih družbenih skupin v delovne procese in posledično k izboljšanju duševnega in telesnega zdravja. Zdrava hrana, aromaterapija, delavnice in delo na kmetiji, zaposlitvenem centru bi pozitivno vplivale na rehabilitacijo oseb.
Poleg vodilnega partnerja Zavoda Bodika, bodo pozitiven napredek doživele tudi obe kmetiji vključeni v projekt. Kmetija Žužkovi bo pridobila novo pomoč in zagon kmetijske dejavnosti pri predelavi kozjega mleka, saj se s kmetijstvom sam ukvarja starejši kmet, ki sam ne zmore napredka in zagona kmetije. Obenem pa bo kmetija Zavodu Bodika omogočila nov skupni produkt in novo znanje ter spretnosti ter možnost razširitve ponudbe delavnic na ogled živali s kmetije.
Marcova kmetija bo s projektom v sodelovanju z zavodom Bodika preko izvajanja dopolnilne dejavnosti omogočila skupen produkt – naravno kozmetiko. Zavod Bodika se ukvarja tudi s pridelavo zelišč, vendar nima opreme, znanja za izdelavo naravne kozmetike. To jim bo omogočilo nov tržni produkt, saj sedaj odkupujejo naravno kozmetiko od drugih proizvajalcev. Skozi delavnice aromaterapije bo kmetija pripomogla k kakovostnejšemu delovnemu okolju v zaposlitvenem centru. Nosilka dopolnilne dejavnosti na kmetiji bo skozi projekt pridobila še druga dovoljenja za dopolnilne dejavnosti in bi razširila rezultate projekta na druge kmetije.
Projekt bo zasledoval načelo enakopravnosti:
tako zaposlitveni center, kakor tudi obe kmetiji bomo delovali kot enakovredni partnerji v svojih vlogah in odgovornostih, v smeri cilja trajnostnega razvoja in rezultatov, zato bomo, še po zaključku projekta nadaljevali skupne produkte in storitve.
43.719,60 €
Razvoj modela za izvajanje dnevnih oblik bivanja na kmetiji VOLK TOMAŽ 4 Namen projekta je je vzpostaviti pogoje za pričetek izvajanja storitev dnevnih oblik bivanja starejših na kmetiji. Zato smo si kot glavni cilj postavili razviti model za izvajanje dnevnih oblik bivanja na kmetiji in ga tudi v praksi preizkusiti. V ta namen bomo (1) najprej analizirali kakšne so potrebe in pričakovanja potencialnih koristnikov naših storitev, nato (2) analizirali kakšna so pričakovanja in možnosti kmetij in (3) na podlagi ugotovitev pripravili nabor aktivnosti za izvajanje dnevnih aktivnosti na kmetiji.
V nadaljevanju bomo opredeljene aktivnosti pilotno preizkusili na vseh treh kmetijah, ki so vključene v projekt, jih sproti evalvirali in korektivne ukrepe izvedli pri naslednji pilotni izvedbi. Skupno načrtujemo 12 izvedenih dni na kmetijah, na vsaki od vključenih kmetij 4 dni.
Sočasno bomo ob pomoči partnerja s področja institucionalnega varstva, to je Doma upokojencev Izola, (a) opredelili katera znanja vključenim kmetijam manjkajo in se udeležili usposabljanja, (b) opredelili pravno-formalni okvir izvajanja storitve ter (c) naredili kalkulacijo za izvajanje opredeljene storitve. Vse naštete aktivnosti predstavljajo model za izvajanje dnevnih oblik bivanja na kmetiji in kot takega ga bomo v nadaljevanju predstavili tako splošni javnosti, kot tudi na specifičnem usposabljanju za kmetije, ki bi ga potencialno želele izvajati.
Ob koncu projekta bomo preverili v kolikšni meri je pilotni model prenosljiv v prakso in kaj je še potrebno na tem področju storiti. Med drugim bodo te informacije uporabne odločevalcem, pri pripravi podlag in usmeritev za nadaljnji razvoj teh storitev.
44.994,44 €
Na kmetijo – Možnosti bivanja starejših oseb na kmetiji INŠTITUT ANTONA TRSTENJAKA ZA GERONTOLOGIJO IN MEDGENERACIJSKO SOŽITJE 4 Celodnevno bivanje starejših oseb, ki niso odvisna od tuje pomoči, je od lani ena od zakonsko določenih možnosti za diverzifikacijo kmetij. Projekt bo raziskal kako je v praksi to dopolnilno dejavnost mogoče udejaniti in obenem prispevati k izboljšanju ponudbe za bivanje starejših oseb.
Projektno partnerstvo je vsebinsko in geografsko pestro zastavljeno, poleg vodilnega partnerja Inštituta Antona Trstenjaka za gerontologijo (v nad. IAT) iz Ljubljane, kmetije AvarK z Dolenjske, ki se ukvarja z živinorejo, kmetija Matk iz Logarske doline, ki med drugim nudi tudi turistične nastanitve in Pribinovine z Goričkega – socialne ekološke kmetije z izkušnjami z razvojem socialnih aktivnosti za ranljive skupine. Skupno vsem pa je, da nas zanima razvoj bivanja starejših kot možnost razširitve dejavnosti na kmetijah in nenazadnje skrb za kakovostno bivanje starejših oseb.
S projektnimi aktivnostmi bomo ugotovili kakšne so možnosti za razvoj bivanja starejših oseb na kmetijah, na kakšen način bi tovrstno bivanje lahko vzpostavili, kakšni pogoji morajo biti izpolnjeni (pravno formalni okvir, prilagojena arhitektura itd.) in nenazadnje kakšen je interes med lastniki kmetij za razvoj tovrstne dopolnilne dejavnosti in med starejšimi osebami za tovrstno obliko bivanja.
Na začetku projekta bomo ugotovili sedanje stanje na partnerskih kmetijah in njihov potencial za razvoj ponudbe bivanja starejših z namestitvijo. Na kmetiji Matk bomo izvedli usposabljanje za celotno partnerstvo, kjer bodo predstavniki kmetij pridobili potrebna znanja in veščine; izvedel ga bo IAT s svojimi strokovnjaki in zunanjimi strokovnjaki (arhitekt) in svetovalec iz Davče, ki je uspešno vpeljal stanovanjsko skupnost starejših.
Nato bomo izvedli anketo o pripravljenosti tako starejših kot tistih v zrelih letih – za stalno ali občasno bivanje na kmetiji.
Kot pilotno aktivnost bomo organizirali obiske skupin starejših na partnerskih kmetijah in njihovo primernost ter potencial ocenili z metodo fokusne skupine.
V drugi polovici projekta bo Pribinovina organizirala in izvedla seminar, v katerem bo prenesla v projektu pridobljena znanja in izkušnje drugim kmetijam. Pri izvedbi bo sodeloval z IAT ter zunanjimi izvajalci – tudi predstavniki lokalne skupnosti in doma za starejše.
Izdelali bomo analizo izvedljivosti razvoja bivanja oz. namestitve starejših na kmetijah.
Ob koncu projekta bomo v obliki priročnika podali povzetek projektnih aktivnosti in ugotovitve in priporočila, kar bo ključen rezultat projekta, ki ga bomo razširjali tudi med širšo in strokovno javnostjo z objavami v medijih, na spletnih straneh in na promocijskih dogodkih.
69.443,91 €


Če zmoreš ti, zmorem tudi jaz VARSTVENO DELOVNI CENTER NOVA GORICA 3 Vodilni partner bo uporabnike VDC Nova Gorica 36 mesecev spremljal na aktivnosti, ki jih bosta izvajali partnerski kmetiji. Aktivnosti bodo potekale po v naprej določenem urniku in sicer:
– 1xmesečno aktivnosti na kmetiji na Banjšicah,
– 2x mesečno aktivnosti na kmetiji v Brdih.
Na kmetiji na Banjšicah bodo uporabniki vključeni v aktivnost jahanja konjev, za kar je kmetija že pridobila dovoljenje za izvajanje. Ker je večina uporabnikov, ki bodo vključeni v aktivnosti, gibalno oviranih, bo zaradi varnega jahanja kupljena oprema, ki to zagotavlja (sedlo, čelade, zaščitni jopič- želva). Ob tem bodo uporabniki skrbeli za nego konjev in njihovega ambienta za kar bo potrebno nakupiti tudi nekaj orodja in pripomočkov za urejanje hleva (grablje, vile, samokolnica).
Na kmetiji v Brdih bodo uporabniki vključeni v aktivnosti z različnimi živalmi: ježa in treking z osli, aktivnosti s psi, mačkami, ponijem in ostalimi živalmi na kmetiji. Spoznali se bodo tudi z nego teh živali in njihovega ambienta ter z njihovo prehrano. Zaradi gibalne oviranosti uporabnikov ob aktivnosti potrebujejo varen počitek, kot tudi oddih med malico. Zaradi zagotavljanja varnega sedenja je potrebno nabaviti varno vrtno garnituro, ki omogoča varen naslon (miza, klopi). Zaradi vzpostavitve stika z živaljo in urejanju okolice živali je potrebno kupiti tudi seno.
Aktivnosti, ki se bodo izvajale na obeh kmetijah, pozitivno vplivajo na psihosocialno in zdravstveno stanje uporabnikov, saj uporabniki skozi stik z živalmi doživijo pozitivne izkušnje, ki jih spodbujajo pri doseganju lastnih ciljev in realizaciji potencialov. Kmetiji pa imata možnost preizkušanja dodatnih dopolnilnih dejavnosti, ki lahko v bodoče kmetijama prinašata vir dohodka ali zaposlitev. Ob izvajanju aktivnosti bo vodilni partner izvedel izobraževanje v sklopih v skupnem trajanju 20 ur, na katerem bosta partnerja pridobila znanja s področja socialnega in invalidskega varstva ter tako osvojila posebne pristope in metode dela z ranljivimi skupinami. V zadnjih 12 mesecih izvajanja projekta bosta kmetiji z vodilnim partnerjem izvedli prenos znanja o projektu na kmetije, ki niso člani partnerstva. Člani partnerstva bodo poskrbeli za pogoje, v katerih se bodo lahko izvajale aktivnosti, s katerimi se bo nadaljevalo tudi po izteku projekta. Hkrati bodo člani partnerstva poskrbeli, da se bodo s projektom seznanile tako kmetije kot tudi drugi izvajalci s področja socialnega in invalidskega varstva, s čimer se širi krog potencialnih udeležencev v dejavnostih na kmetijah – promocija.
Poseben del projekta bo namenjen notranji evalvaciji in analizi z namenom preverjanja učinkovitosti predlaganih rešitev ter poenostavitvi uvajanja in prenosa projekta v sorodna okolja.
Vodilni partner bo ves čas trajanja projekta skrbel za vodenje in koordinacijo.
17.675,15

Prijava na e-novice

Deli z drugimi