SEZNAM ODOBRENIH PROJEKTOV NA 1. JAVNI RAZPIS ZA PODUKREP 16.9

Odobreni projekti na podukrepu 16.9: Diverzifikacija dejavnosti na kmetiji

iz PRP 2014-2020 v okviru prvega javnega razpisa

Podukrep Naslov projekta Vodilni partner

Št.

partnerjev

Cilj projekta

Višina odobrenih

sredstev

A. Izobraževanje
16.9 Diverzifikacija dejavnosti pri čebelarstvu Lovrić UNIVERZA V LJUBLJANI, BIOTEHNIŠKA FAKULTETA

2

V sklopu projekta bomo pripravili štiri neformalna izobraževanja, kjer bomo na poljuden aplikativen in interaktiven način predstavili znanja, ki jih v slovenskem prostoru sistematično in strokovno ne podaja še nihče in predstavljajo veliko priložnost za razvoj slovenskega čebelarstva, ohranjanje okolja in zagotavljanje varnosti hrane, kar bi lahko uresničili z izobraževanjem v sklopu MEDIKART čebelarstva Lovrić.

45.000 €

16.9 Diverzifikacija dejavnosti pri čebelarstvu Gramc BIOTEHNIŠKI IZOBRAŽEVALNI CENTER LJUBLJANA

2

V sklopu projekta bomo pripravili dve neformalni izobraževanji, kjer bomo na poljuden interaktiven način predstavili znanja, ki jih v slovenskem prostoru ne ponuja še nihče in predstavljajo veliko priložnost za razvoj slovenskega čebelarstva, ohranjanje okolja in varnosti hrane z izobraževanjema v sklopu Čebelarstva Gramc. V sodelovanju med vodilnim partnerjem in pogodbenim čebelarjem se bo vzpostavil tudi dijaški krožek čebelarstva.

43.196,72 €

16.9 Narava na krožniku LJUDSKA UNIVERZA PTUJ

5

V sklopu projekta se bodo pripravili osnovni pogoji za izvajanje izobraževalnih vsebin na kmetiji, ki so povezane s pridelovanjem in uporabo zdrave hrane. Na kmetiji se bo izvedel del učnega procesa s poudarkom na izobraževanju o okolju in hrani, hkrati pa bo s tem dana možnost kmetu, da prenese svoje bogato znanje in izkušnje širši skupnosti. Določene vsebine se prikažejo praktično (odvisno od letnega časa), določene vsebine pa se prikažejo s filmi, fotografijami, ki nastanejo v času projekta. Prikazal se bo celoten proces potrebnih opravil in del na kmetiji, od priprave zemlje, sajenja, obdelave, žetve in nato predelave žit do našega krožnika. Prikazal se bo celoten proces potrebnih opravil za pridobitev mleka in njegova predelava v različne prehrambne izdelke. Prikazala se bo tradicionalna pridelava, ekološka pridelava in pridelava povrtnin s principi permakulture.

S permakulturnim pristopom (film, fotografije, predavanje) bomo prikazali, kako lahko sami, z malo truda, pridelamo zdravo hrano in hkrati zdravo jemo ter razen tega varujemo okolje. Tak način pridelave namreč upošteva naravne zakonitosti varovanja rastlin, izboljševanje rodovitnosti tal z zelenim gnojenjem, kompostiranjem, zastiranjem, sajenjem metuljnic, apnenjem. S permakulturo tudi omilimo težave okoljskih sprememb z ukrepi za zmanjšanje vpliva suše. Vsako leto projekta bomo pripravili eno gomilasto gredo z in brez ovčje volne. Tako bomo praktično prikazali kako gredo pripraviti in hkrati opazovali kako rastline sobivajo po načelih permakulture. Ves čas projekta bomo s filmi in fotografijami arhivirali posamezne aktivnosti in faze rasti.

44.612,53 €


Podukrep Naslov projekta Vodilni partner

Št.

partnerjev

Cilj projekta

Višina odobrenih

sredstev

A. Izobraževanje
16.9 VITALNI IN FIT – diverzifikacija kmetijske dejavnosti ZAVOD ZA RAZISKAVE, IZOBRAŽEVANJE IN TRAJNOSTNI RAZVOJ, CELJE

3

Projekt »Vitalni in fit« je zasnovan na pilotnem razvoju diverzifikacije kmetijske dejavnosti v povezavi z dejavnosti izvajanjem izobraževanja o okolju in hrani in preventivnimi programi zdravstvenega varstva.

Aktivnosti organizacije in izvedbe izobraževanj bodo obema nosilcema kmetijske in dopolnilne dejavnosti omogočile vzpostavitev novih produktov na kmetiji in možnost preučevanja uporabnosti in nadgradnje izvajanja teh vsebin na kmetiji.

Nosilca kmetijske in dopolnilne dejavnosti vidita velik potencial na svojih kmetijah v povezavi z že obstoječo ponudbo predvsem v dveh pomembnih temah:

  • usposabljanje in izobraževanje nosilke dopolnilne dejavnosti na kmetiji za izvajanje izobraževanj o zvočnih terapijah in Bownovi terapiji, za obvladovanje stresa, tehnike sproščanja ter nudenje terapij osebam z zdravstvenimi težavami na domačiji Hernavs in
  • vzpostavitev programa izvajanja delavnic o zdravi hrani, okolju in zdravem življenjskem slogu na kmetiji Pomona. (usposabljanje za izvajanje delavnic na teme »Živim zdravo«, »Stres in tehnike sproščanja«, »Pomen nutricistike pri oblikovanju jedilnikov«, »Varnost hrane«, »Načrtovanje prehrane in jedilnikov«).

Za samostojno izvajanje programov se bosta oba partnerja vključila v usposabljanje in pridobila potrebna znanja, izkušnje in potrdila za opravljanje dejavnosti, da jo bosta lahko sama izvajala. Kmetiji bosta k vsebini programa lahko prispevali s terapijami in različnimi delavnicami, delavnicami zdravega načina prehranjevanja, delavnice zeliščarstva, različne tečaje kuhanja, pripravi hrane prilagojene različnim ciljnim skupinam, pripravi zdravega obroka in sodelovanje pri gospodinjskih in kmečkih opravilih in drugih programih prilagojenih posameznim ciljnim skupinam.

Ciljne skupine v projektu:

Mladi (do 15 let):

  • Osnovnošolski otroci (za mlade, ki nimajo kakšnih posebnih težav bo obisk kmetije v glavnem popestril njihov vsakdan in jim dal pomembne izkušnje, ki jih bodo pridobili z ogledom in predstavitvijo kmetije ter aktivnostim, ki bodo vključevale kmečka opravila in delo z živalmi.)

Odrasli:

  • uporabniki z zdravstvenimi težavami
  • uporabniki s težavami v duševnem zdravju (depresije)

Odrasli se bodo na kmetiji udeleževali različnih delavnic, predavanj, tečajev in terapij, ki jim bodo omogočale pridobitev novih znanj in nasvetov za lažje premagovanje vsakdanjih ovir in stisk.

Starejši:

  • uporabniki domov za starejše.

Starejši imajo še želje in energijo in si želijo aktivno in zanimivo zapolniti svoj prosti čas. Zanje bodo v okviru projekta razviti raznoliki in zanimivi programi vključevanja.

40.139,37 €


Podukrep Naslov projekta Vodilni partner

Št.

partnerjev

Cilj projekta

Višina odobrenih

sredstev

A. Izobraževanje
16.9 Partnerstvo s kmetijami za Varno, Aktivno in Vključujočo skupnost ( VAV skupnost) ZAVOD GOSTINSTVO IN TURIZEM NA PLANOTI, LOKVE, SOCIALNO PODJETJE

4

Glavni razlog za projekt Partnerstvo s kmetijami za Varno, Aktivno in Vključujočo skupnost (VAV skupnost) je iskati v slabem družbenem položaju precejšnjega dela kmečke populacije, ki je med najnižjimi v Sloveniji, še zlasti to velja za tiste z manjšimi družinskimi kmetijami.

S projektom želimo prispevati k izboljšanju možnosti za življenje na podeželju, manjšim kmečkim gospodarstvom pa z novimi nekmetijskimi dejavnostmi omogočiti nove dohodkovne vire, ki bodo kmetijam omogočali dosegati normalne pogoje za življenje in s tem prispevati k poseljenosti podeželja in socialni vzdržnosti na podeželju tudi za marginalne skupine.

Glavni cilj projekta je s pomočjo izobraževanja, povezovanja in izkoriščanja sinergije med partnerji, pripraviti programe, ki jih bosta partnerski kmetiji v sodelovanju z uporabniki poskusno izvedli. S tem želimo pomagati vključenima kmetijama, da bosta nadgradili sedanje dejavnosti na svojih kmetijah z nekmetijskimi dejavnostmi in tako pridobili nov vir dohodka. Hkrati pa bo testna izvedba služila za preučitev izvedljivosti in uporabnosti dejavnosti tudi na drugih kmetijah.

Da pa bodo novi programi zanimivi za uporabnike, kot tudi za širšo javnost bomo oblikovali inovativne programe, v katere bomo vpletli tradicijo, zelišča, hrano, rokodelstvo, konje, itd. tako, da bomo pri udeležencih naših dejavnosti aktivirali vsa čutila.

37.262,09 €

16.9 Od kmeta za kmeta ZAVOD 100% NARAVNO BOTANIK ORMOŽ SO.P.

4

S projektom želimo doseči učinkovit in kvaliteten prenos znanja z uspešnih ekoloških kmetij s področja trženja in predelave kmetijskih izdelkov na nove ekološke kmetije, na kmetije ki jih zanima naravi prijazno kmetovanje ter ostalo zainteresirano javnost.

Projekt zajema številne aktivnosti, kot na primer izvedbo predstavitev in delavnic, vodenje in koordinacijo, nakup informacijske tehnologije, oblikovanje in tiskanje brošure, objava oglasov, izdelavo spletne strani, promocija projekta na družabnih omrežjih, izvedbo evalvacije projekta.

Večino aktivnosti bo izvajal vodilni partner. Pri izvedbi izobraževanj in evalvacije bodo sodelovali zunanji izvajalci. V izvedbo promocijskih aktivnosti se bodo vključevali tudi kmetovalci.

42.047,87 €

16.9 Širimo znanje, da okrepimo moč podeželja GRM NOVO MESTO – CENTER BIOTEHNIKE IN TURIZMA

5

Opažamo, da je zanimanje različnih starostnih skupin za obisk kmetij in pridobivanje znanja na njih veliko. Večina ljudi, ki bodi si sami ne pridelujejo hrano ali pa imajo pri tem manj izkušenj, želi obiskati kmetije, pridobiti informacije in znanja s področja pridelave in priprave hrane in področja okolja. Le redke kmetije imajo izoblikovane programe za obiskovalce, jih oglašujejo in imajo v ta namen registrirano dopolnilno dejavnost na kmetiji. Večina obiskov kmetij poteka spontano, brez vnaprej napisanega programa, ki pripomore k boljšemu in predvsem bolj sistematičnemu pristopu in boljšemu podajanju znanja in izkušenj ter svetovanju. S tem projektom želimo pokazati, da je smiselno oblikovati članu partnerstva prilagojen program, ki ga kmetija izvaja ob pomoči vodilnega partnerja, ki ima na področju izobraževanja o okolju in hrani številne izkušnje.

V projektu bomo vodilni partnerji in člani partnerstva skupaj analizirali stanje in možnosti kmetij kar se tiče izobraževanja iz področja okolje in hrane. Vodilni partner bo, glede na želje in potrebe posameznega člana partnerstva, pripravil različne programe na temo okolja in hrane. Raznoliki programi bodo omogočali zadovoljitev različnih skupin. Na kmetijah, ki še nimajo dovoljenja za opravljanje dopolnilne dejavnosti, ki bi jim omogočala izvajanje programov, bodo pred pričetkom izvajanja programov le-to registrirali pri pristojnih organih in s tem omogočili izvajanje programov.

43.612,97 €


Podukrep Naslov projekta Vodilni partner

Št.

partnerjev

Cilj projekta

Višina odobrenih

sredstev

B. Zdravstveno varstvo
16.9 Po zdravje tudi na deželo BOLNIŠNICA SEŽANA

4

V okviru projekta »Po zdravje tudi na deželo« se bo bolnišnica Sežana kot vodilni partner povezovala s kmetijskimi gospodarstvi, z namenom razvoja novih oblik nekmetijskih dejavnosti na kmetijah, ki bodo posledično prispevala k ustvarjanju novih delovnih mest na kmetijah. V primeru uspešnih rezultatov projekta, se bo izvajanje takšnih dejavnosti preneslo tudi na druge lokacije po Sloveniji. Sodelovanje med zdravstvenimi ustanovami in kmetijskimi gospodarstvi na tak način je v Sloveniji novost. Bolnišnica Sežana bo z informiranjem svojih pacientov ter zainteresirane javnosti predstavila program projekta in zainteresirane s težavami v zdravju napotila na omenjena kmetijska gospodarstva. Na teh se bodo izvajale skrbno pripravljene delavnice, predstavljen bo pomen zdravega prehranjevanja za obvladovanje kroničnega obolenja posameznega udeleženca projekta, sodelujoči pa bodo deležni strokovnih nasvetov o pomenu aktivnega življenja za preprečitev poslabšanja le-teh. Projekt bo potekal v smislu tesnega sodelovanja med vodilnim partnerjem bolnišnico Sežana in nosilci kmetijskih gospodarstev, ki so navedeni kot člani partnerstva v projektu. Za namen uspešne izvedbe projekta, bo bolnišnica Sežana kot vodilni partner v času trajanja projekta izvedla usposabljanje s področja izobraževanja o zdravstvenem varstvu, ki bo namenjeno članom partnerstva. Izobraževanje bodo izvajali strokovnjaki znotraj bolnišnice, kot so fizioterapevt, nutricist, zdravnik spec. kardiolog, spec. internist, spec. pulmolog, po potrebi pa tudi zunanji izvajalci. Dejavnosti in dogodki bodo najprej potekali na kmetijskem gospodarstvu, ki že ima registrirano ustrezno dopolnilno dejavnost. V zadnji tretjini projekta se načrtuje, da bo dopolnilno dejavnost, posredno povezano z zdravstvenim varstvom, registriralo še vsaj eno izmed kmetijskih gospodarstev, ki je partner na projektu in tako se bo tudi to kmetijsko gospodarstvo še v času trajanja projekta vključilo v samo izvajanje aktivnosti na svojem kmetijskem gospodarstvu. Dogodke oziroma programe bodo zasnovali strokovnjaki bolnišnice Sežana, ki bodo ob večjih dogodkih na kmetijskih gospodarstvih tudi prisotni in bodo svetovali udeležencem tako preko predavanj, kot z individualnimi pogovori. Bolnišnica Sežana bo osebno preko zdravstvenega osebja, z brošurami, letaki in preko spleta informirala svoje paciente in ostale zainteresirane o dejavnostih, ki bodo potekale na zadevnih kmetijskih gospodarstvih. Bolnišnica bo kot vodilni partner za namen izvedbe projekta v času trajanja projekta zaposlila osebo, za opravljanje administrativnih in organizacijskih del. S projektom »Po zdravje tudi na deželo« se želi doseči cilj po: uvajanju novih oblik nekmetijskih dejavnosti na kmetijah; ustvarjanju novih delovnih mest na kmetijah; preventivno zdravljenje; izobraziti ljudi o posledicah nezdravega načina življenja; širitev vsebine projekta na ostale kmetije; z uporabo različnih komunikacijskih sredstev predstaviti rezultate projekta javnosti; širitev dejavnosti in ponudbe na kmetijskih gospodarstvih; pridobitev finančnih sredstev kmetijskih gospodarstev za svoje izdelke in storitve in posledično povečati svoj prihodek itd. Kot ciljne skupine projekta bi želeli izpostaviti vključitev različnih ranljivih družbenih skupin ter vključitev medgeneracijskega sodelovanja. Osredotočilo se bo na skupine z večjim tveganjem obolenj in dolgoročnimi težavami v zdravju. V zadnjih dvanajstih mesecih pred zaključkom projekta bo zunanji izvajalec izvedel evalvacijo projekta.

38.661,00 €


Podukrep Naslov projekta Vodilni partner

Št.

partnerjev

Cilj projekta

Višina odobrenih

sredstev

C. Socialno varstvo oziroma invalidsko varstvo
16.9 SKUPAJ SMO MOČNEJŠI – SODELOVANJE KMETIJ IN SOCIALNIH ZAVODOV – DOBRO Z DOBRIM ZAVOD JAZON, ZAVOD ZA USPOSABLJANJE IN ZAPOSLOVANJE INVALIDOV IN DRUGIH RANLJIVIH SKUPIN

4

Razvoj dopolnilne dejavnosti na kmetiji v zadnjih letih pridobiva na pomenu. Kmetiji, ki z obstoječo proizvodnjo ne dosega zadovoljivega dohodka, dopolnilna dejavnost pomaga zagotoviti dodaten vir zaslužka, pri čemer se izkoristijo razpoložljiva znanja in spretnosti ljudi, naravni pogoji, razpoložljivi prostori, kmetijski pridelki in gozdni asortimenti ter razpoložljiva oprema in stroji. Hkrati pa od nosilca dejavnosti in članov kmetije zahteva večjo organiziranost, več načrtovanja, jasno postavitev ciljev, poslanstva in vizije, pa tudi dobro poznavanje trga ter zanj potencialnih ciljnih kupcev.

Namen projekta je razširitev nabora možnih dejavnosti na kmetijah tudi na dejavnosti v zvezi s socialnim vključevanjem, kmetijstvom, ki ga podpira skupnost ter izobraževanjem o okolju in hrani. To bomo dosegli s povezovanjem dejavnosti nekaterih podjetij, ki delujejo na tem področju ter kmetijami, ki bi želele poskusno izvajati te aktivnosti. V okviru projekta bi kmetije pridobile znanja, ki bi lahko privedla k ustvaritvi novega delovnega mesta na kmetiji.

Pristop delovanja bo potekal pa načelih ETRI SKUPNOSTI, ki je skupnost podjetij, organizacij in posameznikov, ki gradijo vključujočo družbo z ustvarjanjem delovnih mest za vse. S svojim delovanjem spreminjajo način razmišljanja, razumevanja in navade na področju ekonomije, ergonomije in etične ekonomije, ki so nedeljivo povezana.

Poskušali bomo udejanjiti vpliv socialnega podjetništva in izkoristiti njegove največje prednosti, saj socialna podjetja rešujejo težave neke družbene skupnosti, izhajajo iz nje in rastejo skupaj z ljudmi od samega začetka. To pa je za socialno podjetje najboljša reklama. Ni boljšega kot načrtovati in graditi podjetje s svojimi kupci in zaposlenimi. Ko kupci spoznajo, da se resnično trudiš za njih, da jim pomagaš, da si pošten, da dobiček vlagaš nazaj v okolje, kjer živijo, to začnejo spoštovati in nagrajevati. Ko jim je enkrat jasno tudi to, da socialno podjetje ni le napis na spletni strani, ampak filozofija podjetja, postanejo tvoji najzvestejši podporniki. V nekem trenutku spoznajo, da bolj ko finančno pomagajo socialnemu podjetju, bolj pomagajo sebi. Enako velja za zaposlene v socialnem podjetju. Ko spoznajo, da razvoj podjetja in uspešno poslovanje nista le odgovornost in dolžnost poslovodstva, da so oni tisti, ki soustvarjajo zgodbo o uspehu in so zato nagrajeni z delom v ugodnem delovnem okolju, kjer bodo dobrodošle in podprte tudi njihove ideje, bodo pripravljeni delati mnogo bolje in se bodo identificirali s podjetjem.

Kmetija in njene površine bodo imele pomembno vlogo pri izvajanju celotnega projekta. V prvi vrsti bo na njej potekala ekološka pridelava, ki bo prinesla surovino za ostale dejavnosti. Hkrati pa bo nudila zavetje zaposlenim iz ranljivih skupin, ki bodo lahko opravljali kmetijska dela tekom celega leta (od setve do žetve), kot bo narekovala tehnologija pridelave posamezne kulture, ob tem pa jih bomo poskušali tudi usposobiti za takšna dela do te mere, da bodo le-tega sposobni tudi na drugih kmetijah.

Kmetija bo tekom projekta tudi zaposlila osebo iz ranljivih skupin, ki bo zadolžena za vodenje pridelave na kmetiji ter tudi promocijo in razširjanje rezultatov tega projekta. Pri tem ji bodo pomagali tudi vsi ostali zaposleni. Z lokalno pridelano hrano bo zagotovila krajšanje dostavnih poti ter neposredno povezavo med pridelovalci, predelovalci in uporabniki.

43.000 €


Podukrep Naslov projekta Vodilni partner

Št.

partnerjev

Cilj projekta

Višina odobrenih

sredstev

C. Socialno varstvo oziroma invalidsko varstvo

16.9

ZDRAVA PRILOŽNOST ZA VSE DOM DANICE VOGRINEC MARIBOR

5

Število brezposelnih se sicer zmanjšuje,a brez dela ostajajo nekatere ranljive skupine, med njimi so starejši in dolgotrajno brezposelni, osebe z motnjami v duševnem zdravju, invalidi. Kritična postaja skupina brezposelnih, starejših od 50 let. To so dolgotrajno brezposelni, z osnovnošolsko izobrazbo ali pa končano poklicno šolo. Bivši zaposleni, z zelo specifičnimi znanji, delovno aktivni, a njihovo znanje in kompetence ne zadovoljujejo potreb na trgu dela.

Cilj programa je povečanje zaposljivosti in konkurenčnosti na trgu dela s pridobivanjem novega znanja,spretnosti in zmožnosti ter z dvigom izobrazbe, boljših kompetenc in kvalifikacijske ravni brezposelnih, predvsem brezposelnih predstavnikov ranljivih skupin.

Namen programa je spodbujati socialno vključenost ljudi z ustvarjanjem okolja, v katerem bodo lažje in hitreje našli delo, hkrati pa uživali tudi potrebno raven socialne zaščite ter zagotoviti dolgotrajno brezposelnim enakopraven vstop na trg dela.

Naša projektna skupina sestavlja 30 oseb iz različnih ranljivih skupin (dolgotrajno brezposelni starejši, invalidi, brezposelne osebe z motnjami v duševnem zdravju, uporabniki zavetišča za brezdomce). Dolgo smo opravljali pogovore s člani skupine, skušali poiskati kateri od poklicev bi bil primeren za njih, katere kompetence bi morali razvijati, da bi lahko enakovredno nastopili na trgu dela. Povezali smo se z različnimi institucijami in nastal je izobraževalni program za pomočnike servirk/pomočnike natakarjev.

Izobraževanje bo potekalo v dveh sklopih: seminarski in praktični del. V sklopu seminarskega dela bodo izvedene naslednje vsebine: HACCP, ureditev pomožnih prostorov in prostorov za goste, vzdrževanje in čiščenje inventarja, samostojna strežba po navodilih servirke/natakarja, pomoč pri postrežbi kosila pri prehodnih gostih po navodilih servirke, pripravljalna dela in postrežba v točilnici/jedilnici, vzgoja zelišč, uporaba zelišč za napitke in v kulinariki, permakultura, jaz! Nazaj k zdravemu načinu življenja. Za ta namen se bo nosilec dejavnosti ves čas trajanja projekta izobraževal na področju socialnih vsebin.

Drugo leto projekta se bo izvedel praktični del usposabljanja. Izveden bo v 10 lokalnih skupnostih. Udeleženci praktičnega izobraževanja bodo na delavnicah, opravljali praktična dela v različnih zavodih. Kot pomočniki natakarjev oz. strežnic bodo: pomagali pri delitvi, strežbi, pripravi obrokov, zeliščnih čajev iz zelišč, ki jih bodo sami pridelali. Skozi 12 mesecev bodo v različnih organizacijah pridobivali nove delovne izkušnje in kompetence. Ves čas projekta bodo vključeni v socialno sredino, ki jim bo omogočala boljšo socialno vključenost, izboljšanje prehranskih navad udeležencev. Osebam s težavami v duševnem zdravju, invalidom, dolgotrajno brezposelnim in starejšim bo omogočil usposabljanje z upoštevanjem njihove posebne zahteve.

Poklicno usposabljanje je prvi korak pri zagotavljanju enakih možnosti in večanju možnosti zaposlitve pripadnikom socialno ranljivih skupin. Projekt stremi k temu, da predstavlja model socialnega podjetništva v tretjem sektorju, s tem da bi pokrival potrebe po zagotavljanju pomoči pri strežbi in zagotavljanju prehrane v dnevnih centrih in stanovanjskih skupinah nevladnih organizacij. V projektu kot prostovoljci, sodelujejo otroci stari do 15 let, dijaki, študenti, odrasli in starejši od 65 let. Projekt sledi cilju dvig kakovosti življenja ciljnih skupin, preprečevanju zdrsa v socialno izključenost in revščino s pomočjo socialnega delovanja v družbi v kateri te skupine živijo ter bo pripomogel do enakosti na trgu dela.

30.278,56€

Deli z drugimi