SEZNAM ODOBRENIH PROJEKTOV NA 1. JAVNI RAZPIS ZA PODUKREP 16.4

Odobreni projekti na podukrepu 16.4: Vzpostavitev in razvoj kratkih dobavnih verig in lokalnih trgov

iz PRP 2014-2020 v okviru prvega javnega razpisa

Podukrep Naslov projekta Vodilni partner

Št.

partnerjev

Cilj projekta

Višina odobrenih

sredstev

16.4 MESO IZ SEVNICE KMEČKA ZADRUGA SEVNICA Z.O.O.

12

KZ Sevnica je v lokalnem okolju prepoznana kot organizator prireje in odkupa živali z namenom proizvodnje in predelave ter prodaje mesa in izdelkov iz mesa. V projektu, ki je predmet prijave bo vzpostavila prepoznavno verigo in zagotavljala nadstandardni sitem kontrole na liniji klanja, s ciljem povečevanjem kvalitete prodajanega mesa (goveje, junčje, telečje).

Vzpostaviti razpoznavno verigo pomeni organizirati odkup živih živali od članov partnerstva (7 članov partnerstva so člani zadruge, štirje člani partnerstva niso člani zadruge) in vzpostaviti sistem sledljivosti od odkupa živali do prodaje posameznega izdelka (označevanje imena pridelovalca pri označevanju na mestu prodaje). To bo realizirano z označevalnim nalepkami, na katerih bo poleg predpisanih parametrov označevanja, navedeno tudi kmetijsko gospodarstvo, ki je živali vzredilo.

Na osnovi Pogodbe o medsebojnem sodelovanju, bo 11 kmetijskih gospodarstev in KZ Sevnica kot vodilni partner in posrednik, vzpostavilo oz. razvilo kratko dobavno verigo (prodaja na osmih lokacijah prodajaln v lasti KZ Sevnica, na tržnici v Krškem in na premični stojnici) in prodajo na lokalnem trgu (štirje javni zavodi in kuhinja NEK).

S ciljem realizacije zastavljenih fizičnih in ekonomskih ciljev, se bodo v okviru projekta izvajale naslednje aktivnosti: vodenje in koordinacija projekta, priprava načrta trženja proizvodov, priprava in izvedba usposabljanja o zagotavljanju kakovosti pri proizvodnji, predelavi ali trženju proizvodov, zagotavljanje kakovosti pri proizvodnji, predelavi in trženju proizvodov, organizacija odkupa in prodaje proizvodov in promocija lokalnega trga in razširjanje rezultatov projekta. Projekt bo trajal 24 mesecev in sicer v obdobju april 2018-marec 2020.

Realizacija projekta bo pomembno prispevala k promociji lokalno pridelane hrane, ki bo tudi prodana na lokalnem območju. Neposredni učinek projekta bo tako neposredno povečanje obsega prodaje, kar predstavlja boljši ekonomski rezultat tako za posrednika (KZ Sevnica), kot kmetijska gospodarstva – člane partnerstva, ki se lahko posredno nadejajo tudi višjim odkupnim cenam za živali. Posredni učinek projekta je zmanjšanje negativnih vplivov na podnebne spremembe, saj se celotna veriga od prireje do prodaje izvaja na ozkem lokalnem območju.

48.057,79 €

16.4 OD POLJA DO OLJA JERUZALEM SAT – OLJARNA IN MEŠALNICA SREDIŠČE OB DRAVI, TRGOVINA, PROIZVODNJA IN STORITVE, D.O.O.

16

S projektom želimo vzpodbuditi sodelovanje med udeleženci v dobavni verigi za vzpostavitev in razvoj kratkih dobavnih verig in lokalnih trgov, ter promocijsko dejavnost na lokalni ravni. Naš cilj je še intenzivneje promovirati in prodajati lokalno pridelano, predelano in proizvedeno hrano. S pridelovalci buč želimo vzpostaviti tesnejše sodelovanje in resnejši pristop k medsebojni povezanosti med dobaviteljem in odkupovalcem surovin. Ustvariti želimo trdno verigo, ki bo ostala in se večala tudi po preteku razpisnega obdobja. Stremeti moramo k razvoju in boljši ekonomičnosti naših dobaviteljev, da bodo videli smisel in prihodnost njihove soudeležbe v projektu s povečano samooskrbo z lokalno hrano.

Z lokalno pridelano surovino in povezanostjo ter sodelovanjem naših partnerjev v tej verigi bomo izdelali nov tržni produkt, ki bo imel lokalno zgodbo, ta zgodba pa mora biti komercialna nit promocije in prodaje. Kvalitetna, domača, lokalna surovina, bo dvignila podobo produkta – bučnega olja, saj se bo na trg plasiral novi produkt: Središko bučno olje. Posledično bo projekt in nov izdelek prispeval k večjem deležu visokokvalitetnih izdelkov, kateri rezultati bodo vidni tudi v višjih prihodkih od prodaje. Posledica navedenih učinkov bodo seveda boljši ekonomski rezultati poslovanja družbe kot celote in utrjevanje vloge kvalitetnega in zaupanja vrednega odkupovalca in tudi ponudnika na slovenskem živilskem trgu.

45.233,09 €


Podukrep Naslov projekta Vodilni partner

Št.

partnerjev

Cilj projekta

Višina odobrenih

sredstev

16.4 PEŠ v lokalne OJP in lokalne trgovine IZARA, INŠTITUT ZA IZVIRNO KMETIJSTVO, D.O.O.

15

Partnerstvo ekološka Štajerska s projektom PEŠ v lokalne OJP in lokalne trgovine združuje ekološko pridelavo in predelavo na lokalnem območju Štajerske. V partnerstvo smo iskali in vabili kmetije, ki imajo znanje in možnosti za pridelavo kakovostne domače ekološke hrane, nimajo pa tržne žilice in bi potrebovale pomoč pri trženju.

Področju organizacije odkupa in trženju bomo namenili največ pozornosti in projektnih aktivnosti. Na strani organizacije pridelave smo skladno s pogodbo predvideli Program letne pridelave (v nadaljevanju LPP), ki bo po eni strani zagotavljal količine posameznega artikla za prodajo, kmetom pa načrt, kaj, skladno s kolobarjem, pridelovati. Letni LPP se bo pripravljal in usklajeval za prihodnje leto do konca tekočega leta.

Ob znanem obsegu pridelave bomo pri vodilnem partnerju lažje načrtovali trženje, pripravljali mesečne napovednike za ponudbo v prihodnje, kampanje posameznih artiklov in druge marketinške prijeme za doseganje zastavljenega cilja odkupa in prodaje.

Partnerstvo ekološka Štajerska bo pridelke in izdelke iz pridelave in predelave tržilo v obratih javne prehrane (šole, vrtci, bolnišnice, domovih za tretje življenjsko obdobje, vojašnice, zdravstveni domovi in drugih javnih obratih) in v ekoloških ter drugih lokalnih prodajalnah na območju.

49.448,39 €

16.4 (SAMO)OSKRBIMO LJUBLJANO KAVARNA TISKARNA, GOSTINSKE STORITVE, D.O.O.

25

Podjetje je preko osnovne nabave surovin za svoje prodajne izdelke v okrepčevalnice od kmetijskih pridelovalcev, s pomočjo partnerjev razvilo idejo o sodelovanju tudi na področju prodaje kakovostnih kmetijskih proizvodov drugi potrošnikom. Izkazalo se je namreč, da je povpraševanje po tovrstnih izdelkih veliko, težko pa je dobiti raznovrstno ponudbo kakovostne lokalno pridelane hrane na enem mestu.

Ideja o prodaji lokalno pridelanih živil je tako prerasla v projektno zasnovo, ki temelji na sožitju med pridelovalci in potrošniki ter zadovoljuje obe strani. Posrednik v tem primeru pomaga pridelovalcem pri prodaji njihovih izdelkov, kupcem pa omogoča, da se pestra ponudba slovenskih proizvodov prodaja na enem mestu. S tem je vzpostavljen lokalni trg, ki temelji predvsem na kratkih dobavnih verigah, saj se med proizvajalcem in končnim potrošnikom živila pojavi le en posrednik.

Namen projekta je vzpostavitev in izvedba sodelovanja med slovenskimi pridelovalci kmetijskih proizvodov in posrednikom podjetjem Kavarna Tiskarna d.o.o., ki izvaja odkup in prodajo proizvodov končnim potrošnikom. Projekt bo pripomogel pri horizontalnemu in vertikalnemu sodelovanju kmetijskih pridelovalcev in njihovem povezovanju z ostalimi členi kratkih živilskih verig.

Projekt bo zagotavljal, da se slovenski kmetijski proizvodi višje kakovosti prodali in porabili na lokalnem nivoju, kar omogoča ohranitev nekaterih njihovih bistvenih značilnosti, kot je na primer svežina.

53.723,94 €


Podukrep Naslov projekta Vodilni partner

Št.

partnerjev

Cilj projekta

Višina odobrenih

sredstev

16.4 Agraria skozi km 0 KMETIJSKA ZADRUGA AGRARIA KOPER, Z.O.O., KOPER

24

Slovenija z domačo pridelavo ne pokriva svojih potreb po kmetijsko-živilskih proizvodih, zato je za Slovenijo zagotavljanje prehranske varnosti, še posebej na lokalnem nivoju, pomembno strateško in politično vprašanje. Doseganje čim višje osnovne prehranske varnosti je vodilo predvsem kmetijske in prehranske politike in prav lokalna trajnostna oskrba s hrano je njun skupni imenovalec. Eden izmed ciljev projekta “Agraria skozi km 0” je zagotavljanje lokalne oskrbe s hrano preko stabilne pridelave varne, kakovostne in potrošniku dostopne hrane. V pričakovanih razmerah večjih težav z oskrbo s hrano v svetovnem merilu in tudi zaradi spoznanj o negativnih okoljskih učinkih daljših transportov hrane postaja vprašanje lokalne in regionalne samooskrbe s hrano izredno pomembno.

Naša istrska zelenjava in sadje iz integrirane in ekološke pridelave sta polnega in bogatega okusa. Zaradi svoje lege, bližine morja, rodovitne strukture zemlje ter mediteranskega podnebja pa dosegata polno zrelost. Vsebujeta veliko vitaminov in mineralov, ki blagodejno vplivajo na zdravje potrošnika. Poleg tega pa jima daje poln okus višje kakovosti, svežino ter edinstvene arome. Kratka transportna pot je bistvena za ohranjanje hranilnih snovi in svežine sadja in zelenjave. Solata, ki prepotuje dolgo logistično pot iz tujine in se skladišči dlje časa, po nekaj dneh izgubi večji del hranilne vrednosti. To pomeni, da je takšna zelenjava zelo revna po vsebnosti vitaminov in mineralov in našemu telesu ne daje tega, kar potrebuje.

Projekt “Agraria skozi km 0” bo omogočil vzpostavitev za slovenske razmere dokaj velike skupine lokalnih pridelovalcev sadja in zelenjave, ki pridelujejo na območju v radiju 30 km od Kopra. Pridelovalci, ki svoje pridelke pridelujejo na 150 ha kmetijskih površin bodo pod vodstvom KZ Agraria Koper organizirani v skupen prodajni kanal, ki bo dobavljal sadje in zelenjavo na lokalni trg v razdalji do 75 km.

V okviru projekta se bodo izvajale aktivnosti odkupa in prodaje proizvodov, ki bodo zahtevale veliko mero organizacijskih in marketinških spretnosti. Vodilni partner bo v okviru projekta na lokalnem trgu prodajal kmetijske proizvode, ki bodo izhajali iz lastne pridelave članov partnerstva. Večina časa na projektu bo torej namenjena organiziranju proizvajalcev in odkupu njihovih proizvodov na eni strani in prodajnim aktivnostim na drugi strani. Slednje so vitalnega pomena za uspešno izvedbo projekta ter njegovo nadaljevanje tudi po preteku obdobja financiranja projekta.

Pomemben del aktivnosti projekta bo namenjen tudi promocijskim in komunikacijskim aktivnostim. V okviru projekta pa se bodo izvajale tudi aktivnosti s področja usposabljanja in prenosa dobrih praks med projektne člane partnerstva. Manjši del aktivnosti na projektu bo namenjen koordinaciji, vodenju in administrativnemu upravljanju projekta.

99.977,31 €

Prijava na e-novice

Deli z drugimi