EIP – Izboljšanje tehnologije pridelave in konzerviranje z beljakovinami bogate krme

Izboljšanje tehnologije pridelave in konzerviranje z beljakovinami bogate krme – metuljnice in njihove mešaniceza prilagajanje podnebnimspremembam

Obdobje trajanja projekta: 2018-2021

Vodilni partner: Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede, UM

Ostali člani partnerstva: Kmetijski inštitut Slovenije; KGZS, Kmetijsko gozdarski zavod Maribor; JGZ Rinka, Celje; Kmetije: Kocuvan, K., Pernica; Lep, D., Fala; Lašič, A., Miklavž na Dr. polju; Kopač, J., Medno, Žnideršič, B., Brežice.

Namen in cilji projekta:

– zagotavljanje visokokakovostne proteinske krme na zalogo (najučinkovitejši ukrep prilagajanja živinoreje podnebnim spremembam) s posodobljeno pridelavo prezimnih krmnih dosevkov,
– konzerviranju in za uporabo sveže krme izboljšane tehnologija pridelave lucerne, kot rastline zelo odporne prosti suši,
– maksimalna vezava ogljikovega dioksida v organsko snov in zmanjševanje dušikovih emisij v okolje,
– prenos v dosedanjem znanstvenem delu pridobljenih rezultatov preko učinkovitega povezovanja raziskovalnih in svetovalnih institucij ter kmetov v neposredno prakso.

Pričakovani rezultati:

– nova oz. izboljšana podnebnim spremembam prilagojena tehnologija pridelave in konzerviranja beljakovinske voluminozne krme z deteljno travnimi mešanicami,
– pozitiven vpliv pridelave na naslednjo poljščino v njivskem kolobarju,
– okoljevarstvena trajnostna pridelava krme,
– kakovostna beljakovinska krma na zalogo kot ukrep prilagajanja živinoreje na podnebne spremembe.

Vir sofinanciranja:
Ukrep 16 Sodelovanje; Podukrep 16.2 – Razvoj novih proizvodov, praks, procesov in tehnologij (Program razvoja podeželja 2014-2020)

Kontaktni podatki predstavitelja posterja: dr. Branko KRAMBERGER, Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede UM; branko.kramberger(at)um.si

Plakat s predstavitvijo projekta (november 2019)

Plakat s predstavitvijo projekta (november 2020)

Spletna stran projekta

Prijava na e-novice

Deli z drugimi