EIP – Koruzni oklasek kot obnovljiv vir energije

Koruzni oklasek kot obnovljiv vir energije: od semena do toplote

Koruzni oklaski na tleh

Koruzni oklaski; avtor ŽIPO Lenart

Objavljeno: november 2022

Sodobno zavedanje o omejenih zalogah fosilnih goriv in škodljivih posledicah njihove uporabe, vodi v ponovno intenzivno raziskovanje uporabe zavrženih naravnih produktov. Rastlinske ostanke, ki nastanejo pri predelavi kmetijskih pridelkov, lahko uporabimo kot vir energije. Koruzni oklasek, kmetijski rastlinski ostanek in OVE, ki ga trenutno zavržemo kot stranski produkt na polju, kjer zaradi svoje olesenele strukture počasi gnije, bo zagotovil okoljsko učinkovito ravnanje kmetijskih gospodarstev, ki bodo koruzni oklasek uporabila kot vir energije. Zmanjšal se bo delež fosilnih goriv in izpust toplogrednih plinov, hkrati pa zmanjšala odvisnost KG od neobnovljivih virov energije.

Člani partnerstva poslušajo predstavitev projekta

Predstavitev projekta EIP Koruzni oklasek kot obnovljivi vir energije; Avtor ŽIPO Lenart

 

Obdobje trajanja projekta: 2018 – 2021

Status projekta: ZAKLJUČEN

Vodilni partner: ŽIPO Lenart d. o. o.

Ostali člani partnerstva: KGZS zavod Maribor, NLZOH, Kmetijski inštitut Slovenije, Interkorn d. o. o., Profuturus d. o. o., Biotehniška šola Maribor, kmetijska gospodarstva Anita Števanec, Boštjan Kraner, Matej Korošec in Franc Horvat

Namen in cilji projekta:

Namen in cilji projekta EIP so bili razviti novo tehnologijo, proces in prakso na področju rabe obnovljivih virov energije. Na ta način so partnerji projekta prispevali k zmanjšanju podnebnih sprememb in k okoljski učinkovitosti. Cilji so bili povečati učinkovito rabo energije in obnovljivih virov energije (OVE) v kmetijstvu, zmanjšati uporabo fosilnih goriv in povečati energetsko neodvisnost od uvoženih virov energije. V okviru EIP projekta so identificirati najprimernejši hibrid koruze za proizvodnjo koruznih oklaskov, razvili prototip za pobiranje oklaskov in tehnologijo predelave koruznih oklaskov. Namen projekta je bil tudi raziskati možnosti in načine uporabe kuruznih oklaskov kot OVE ter razširiti znanje med kmetijskimi gospodarstvi in širšo javnostjo.

REZULTATI:

V sklopu izvedenih projektnih aktivnosti so partnerji projekta izvedli več prenosov znanja znotraj partnerjev v projektu in za ostalo strokovno in širšo javnost, izdelali več gradiv – protokolov pridelave, pobiranja, predelave in uporabe koruznih oklaskov, pripravili  gradivo Koruzni oklasek kot obnovljivi vir energije: Od semena do toplote. Izvedli več predavanj in usposabljanj ter realnih demonstracij spravila koruze z razvitim prototipom. Ves čas seznanjali kmete in širšo javnost o možnostih večje uporabe OVE in uporabi razvitega prototipa. S pomočjo različnih medijev širili rezultate projekta z objavami (strokovne publikacije, radio, FB).

Rezultat projekta bo večja uporaba koruznega oklaska na kmetijskih gospodarstvih kot kurivo, izboljšanje položaja kmetijskih gospodarstev v energetski samozadostnosti. Potrebno je nadaljnje raziskovanje možnosti uporabe zavrženih naravnih potencialov in raziskovanje uporabe stranskih produktov v kmetijstvu tudi za druge aplikacije.

 

Končna gradiva:

Predstavitev projekta (PPT)

Koruzni oklasek kot obnovljiv vir energije: od semena do toplote (zgibanka)

Protokol za cenovno učinkovito pridelavo in predelavo koruznih oklaskov

Protokol za uporabo oklaska kot novega goriva

Protokol za uporabo oklaskov kot kuriva

Predstavitev EIP projekta Koruzni oklaski kot obnovljivi vir energije, avtor ŽIPO Lenart

Žetev koruznih oklaskov v okviru EIP projekta, avtor ŽIPO Lenart

Vir sofinanciranja:
Ukrep 16 Sodelovanje; Podukrep 16.5. Podpora za skupno ukrepanje za blažitev podnebnih sprememb ali prilagajanje nanje ter za skupne pristope k okoljskim projektom in stalnim okoljskim praksam (Program razvoja podeželja 2014-2020)

Kontakt:

ŽIPO živinoreja poljedelstvo Lenart d. o. o., Šetarova 21, Lenart v Slovenskih goricah

Deli z drugimi