Razpisi EIP

Obseg finančnih sredstev

V programskem obdobju 2014-2020 je za podukrep:

Stopnja javne podpore znaša v primeru projektov EIP do 100 % vrednosti upravičenih stroškov projekta. Projekti EIP so obširnejši projekti s predvidenim trajanjem do 36 mesecev, zato znaša znesek sofinanciranja od 75.000 eurov do največ 350.000 eurov za podukrep M16.2 in od 45.000 eurov do največ 250.000 eurov za podukrep M16.5.

Sredstva se dodelijo kot nepovratna finančna pomoč. Upravičenec do podpore je vodilni partner, če sam izvaja vse upravičene aktivnosti ali vodilni partner skupaj z drugimi člani partnerstva v projektu, ki izvajajo upravičene aktivnosti v projektu.

Aktualni javni razpisi za področje EIP:

4. javni razpis za podukrep 16.2: Podpora za pilotne projekte ter za razvoj novih proizvodov, praks, procesov in tehnologij za projekte EIP; rok za oddajo vloge: 12. 1. 2022 do 14.00

5. javni razpis za podukrep 16.5: Podpora za skupno ukrepanje za blažitev podnebnih sprememb ali prilagajanje nanje ter za skupne pristope k okoljskim projektom in stalnim okoljskim praksam za projekte EIP; rok za oddajo vloge: 12. 1. 2022 do 14.00

Prezentacija s predstavitve dne 2. 12. 2021

Deli z drugimi