Zaključeni EIP projekti

Predstavljamo že zaključene EIP projekte, ki so bili sofinancirani iz ukrepa M16 – Sodelovanje, v okviru PRP 2014-2020

Z letom 2021 so se prvi projekti Evropskega partnerstva za inovacije – EIP zaključili. Na tej spletni podstrani bomo sproti objavljali vse zaključene EIP projekte.

Sadjarji za opraševalce in opraševalci za sadjarje
Projekt EIP Sadjarji za opraševalce in opraševalci za sadjarje je na področju varovanja opraševalcev v kmetijstvu v Sloveniji oral ledino in prispeval k ciljem, da Slovenija postane model za trajnostno upravljanje populacij opraševalcev.
Obdobje trajanja projekta: 2018-2021

Povečanje produktivnosti kmetijske pridelave z učinkovito in trajnostno rabo vode (PRO-PRIDELAVA)
Za optimalno preskrbo rastlin z vodo SPON (Sistem za Podporo O Namakanju) izračuna in poda uporabnikom informacijo s priporočilom o potrebni količini vode, začetku in trajanju namakanja.
Obdobje trajanja projekta: 2018-2021

Okoljsko učinkovita kmetijska pridelava koruze in pšenice na vodovarstvenih območjih
V projektu so ocenili trenutno stanje na področju pridelave koruze in navadne pšenice na vodovarstvenih območjih iz vidika izzivov zaradi vnosa mineralnih in organskih gnojil v tla in uporabe fitofarmacevtskih sredstev. Na tej osnovi so ponudili predloge za izboljšanje stanja.
Obdobje trajanja projekta: 2018-2021

Koruzni oklasek kot obnovljivi vir energije
Koruzni oklasek, kmetijski rastlinski ostanek in OVE, ki ga trenutno zavržemo kot stranski produkt na polju, kjer zaradi svoje olesenele strukture počasi gnije, bo zagotovil okoljsko učinkovito ravnanje kmetijskih gospodarstev, ki bodo koruzni oklasek uporabila kot vir energije.
Obdobje trajanja projekta: 2018-2021

Zrnate stročnice – pridelava, predelava in uporaba

Cilj projekta je na podlagi uvajanja novih praks vpeljati tehnologijo za pridelovanja soje in drugih zrnatih stročnic za različne sisteme pridelave ter s tem ustvariti pogoje za tržno uspešno proizvodnjo.
Obdobje trajanja projekta: 2018 – 2021

Plodonosni gozdni rob kot podpora ohranjanja vrstne pestrosti gozda v funkciji zagotavljanja ekosistemskih storitev

Namen projekta Plodnostni gozdni rob je ozaveščanje o ključnem znanju in veščinah, povezanih z ohranjanjem in povečanjem biodiverzitete gozdnega roba – meje med gozdom in kmetijskimi površinami, ki predstavlja izjemno pester del gozdnega ekosistema, ter‍ varovanje in razširjanje gozdnega roba.

Obdobje trajanja projekta: 2020 – 2023

Bonita, nova odporna klubska sorta jabolk v Sloveniji – od pridelave do trženja

Namen in cilji projekta so bili sledeči: Izdelava tehnoloških navodil za pridelavo jabolk sorte “Bonita”, določiti optimalne pogoje skladiščenja, razviti inovativne načine enovitega trženja v Sloveniji pridelanih jabolk sorte “Bonite”.

Obdobje trajanja projekta: 2019 – 2022

Reja različnih pasem drobnice za meso in izdelke vrhunske kakovosti

Cilj projekta je vzpostavitev najprimernejše in ekonomsko vzdržne tehnologije reje drobnice za prirejo mesa oz. klavnih jagnjet/kozličev na območju Slovenije.

Obdobje trajanja projekta: 2018 – 2022

Grajeni ekosistemi za blaženje vpliva kmetijstva na okolje oziroma zaščito kmetijskih zemljišč (GREKO)

Glavni cilj projekta je bila priprava ocene učinkovitost grajenih ekosistemov z vidika zmanjševanja onesnaženja iz odtoka z različnih površin kmetijskih gospodarstev ter njihove primernosti umeščanja v osuševalne sisteme. Prav tako pa se je ugotavljal tudi vpliv grajenega ekosistema na učinkovitost delovanja osuševalnih jarkov s spremljanjem gibanja vode v tleh.

Obdobje trajanja projekta: 2019-2022

Avtomatizacija in ekonomska upravičenost namakanja v oljkarstvu

Cilji projekta so bili zagotoviti učinkovito prilagajanje na podnebne spremembe in s tem povečati konkurenčnost oljkarstva ter ohranjanje kulturne krajine in dediščine podeželja regije, izboljšati pridelovalni potencial in stabilnost pridelave kmetijskih zemljišč, povečati izvedbo ukrepov za blaženje podnebnih sprememb in povečati prenos znanja na področju oljkarstva, še posebej na področju inovacij.

Obdobje trajanja projekta: 2019-2022


Več o EIP

Prijava na e-novice

Deli z drugimi