Plodonosni gozdni rob kot podpora ohranjanja vrstne pestrosti gozda v funkciji zagotavljanja ekosistemskih storitev

Plodonosni gozdni rob kot podpora ohranjanja vrstne pestrosti gozda v funkciji zagotavljanja ekosistemskih storitev

 • Datum objave 05.09.2023

Namen projekta Plodnostni gozdni rob je ozaveščanje o ključnem znanju in veščinah, povezanih z ohranjanjem in povečanjem biodiverzitete gozdnega roba – meje med gozdom in kmetijskimi površinami, ki predstavlja izjemno pester del gozdnega ekosistema, ter‍ varovanje in razširjanje gozdnega roba.

Cilji in pričakovani rezultati projekta

 • izdelava smernic za vzpostavitev, sanacijo, oblikovanje, gospodarjenje in vzdrževanje gozdnega roba z upoštevanjem različnih funkcij (ekološka, gospodarska, socialna in estetska),
 • ohranjanje in izboljšanje biotske pestrosti gozdnega roba ter povečevanje izbora hrane za divje živali,
 • omejevanje razširjenosti invazivnih vrst,
 • ozaveščanje strokovne in širše zainteresirane javnosti o pomenu gozdnega roba, trajnostni rabi ter uporabnosti naravnih plodov na kmetijskih gospodarstvih,
 • povezovanje različnih znanj (raziskovalno-akademskega, strokovnega, uporabniškega),
 • povečanje zaposlitvenih možnosti na podeželju,
 • zmanjševanje degradacij v prostoru z izvajanjem sanacijskih ukrepov (rekonstrukcije gozdnega robu),
 • vključevanje /oblikovanje gozdnega robu kot soustvarjalca prostorske identitete in poudarjanje ambientalne vrednosti,
 • povečanje turističnega obiska vasi in rekreacijskih točk.

Opisi sadnih vrst

V okviru projekta  EIP  “Plodonosni gozdni rob kot podpora ohranjanja vrstne pestrosti gozda v funkciji zagotavljanja ekosistemskih storitev”, je ena izmed njegovih temeljnih nalog tudi ohranjanje in izboljšanje biotske pestrosti gozdnega roba. S tem namenom je Kmetijski inštitut Slovenije, kot projektni partner, pripravil strokovno poljudne opise plodonosnih sadnih vrst, ki s svojo prisotnostjo povečujejo biotsko, gospodarsko ter krajinsko vrednost tega mejnega prostora.  Opisi sadnih vrst so vam na voljo v publikaciji avtorjev Boštjana Godca, univ. dipl. ing. agr. ter dr. Nike Weber Cvelbar, sodelavcev Kmetijskega inštituta Slovenije:

Opisi sadnih vrst gozdnega roba (PDF)

Poročilo monitoringa

V okviru EIP projekta so v obdobju april–junij 2021 opravili začetni monitoring biodiverzitete rastlinskih vrst gozdnega roba na vseh petih partnerskih kmetijskih gospodarstvih. Popisali so vrste (v zeliščni, grmovni in drevesni plasti) in definirali habitatne tipe za pomembnejše stične negozdne habitatne tipe. Pridobljeni so postali osnova za:

 • ugotavljanje značilnosti vegetacije/habitatnih tipov gozdnega roba,
 • vrednotenje vrstne pestrosti in ugotavljanje stanja ohranjenosti habitatov,
 • ugotavljanje pojavljanja zanimivih, redkih vrst kot tudi tujerodnih invazivnih rastlinskih vrst,
 • primerjalno analizo s podatki monitoringa ob zaključku projekta. S tem so omogočili vrednotenje učinkov aktivnosti v okviru projekta na biodiverziteto gozdnega roba po kmetijskih gospodarstvih.

Poročilo

Poročilo je rezultat dela konzorcijskih partnerjev projekta EIP 16.5 Gozdni rob, pod strokovnim vodstvom dr. Sonje Škornik iz Fakultete za naravoslovje in matematiko.

Gozdni rob – monitoring in evalvacija pestrosti rastlinskih vrst  (PDF)

Rezultati projekta

Tekom izvajanja projekta so partnerji projekta preučili, v praksi testirali in, v sklopu različnih dogodkov, s širšo javnostjo delili smernice za gospodarjenje z gozdnim robom. Na partnerskih kmetijskih gospodarstvih so bili oblikovani naravni, vrstno bogati in estetski gozdni robovi, ki predstavljajo številnim vrstam pomemben habitatni tip. Za uspeh in trajnost rezultatov so še posebej v luči posledic podnebnih sprememb ključna načrtna in ažurna varstveno-gojitvena dela na sadikah.

Končna gradiva

Priročnik: Prepoznavanje in odstranjevanje tujerodnih invazivnih rastlinskih vrst gozdnega roba (PDF)

Članek, objavljen v reviji Moj mali svet, junija 2023: Plodonosni gozdni rob (PDF)

Publikacija Plodonosni gozdni rob – potek projekta in splošne ugotovitve (PDF)

Publikacija Zaključki in rezultati projekta Plodnostni gozdni rob (PDF)

Dogodki, izvedeni v okvirju projekta

Kratka predstavitev projekta 16.5 EIP Plodonosni gozdni rob (PDF)

Vodilni partner: Srednja gozdarska, lesarska in zdravstvena šola Postojna

Vodja projekta: Tine Božič, dipl. inž. gozd. (VS)

Projektni partnerji:

 • Kmetijski inštitut Slovenije,
 • Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije,
 • Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta,
 • Univerza v Mariboru, Fakulteta za naravoslovje in matematiko,
 • Beneficij d.o.o.,
 • Novinet d.o.o., so. p.
 • Kmetije iz različnih regij:‍
 • Turistična kmetija Široko
 • Turistična kmetija pri Andrejevih
 • Kmetija Vertovšek,
 • Kmetija Zaplana in
 • MakroBios Panonija, so.p.

Datum trajanja projekta: junij 2020 –  junij 2023

Vrednost sofinanciranja:  249.954,42 evrov.

Vir sofinanciranja:

Projekt EIP Plodonosni gozdni rob kot podpora ohranjanja vrstne pestrosti gozda v funkciji zagotavljanja ekosistemskih storitev se je izvajal v okviru ukrepa M16 – Sodelovanje iz Programa razvoja podeželja RS 2014-2020, 3. javnega razpisa za podukrep 16.5 – Podpora za blažitev podnebnih sprememb ali prilagajanje nanje ter za skupne pristope k okoljskim projektom in stalnim okoljskim praksam na področju gozdarstva.

Projekt je bil sofinanciran s strani Republike Slovenije in Evropske unije iz kmetijskega sklada za razvoj podeželja.

Povezava do podstrani za projekt na spletni strani EIP-AGRI:

Plodonosni gozdni rob kot podpora ohranjanja vrstne pestrosti gozda v funkciji zagotavljanja ekosistemskih storitev


Besedilo je povzeto na osnovi vsebine prispevka o projektu EIP, ki ga lahko najdete na spletni strani Kmetijskega inštituta Slovenije oziroma na povezavi spodaj.

Projekt EIP: Plodonosni gozdni rob kot podpora ohranjanja vrstne pestrosti gozda v funkciji zagotavljanja ekosistemskih storitev

Deli z drugimi