Informativno gradivo EIP

Kazalo (kliknite na željeno vsebino):

JAVNI RAZPISI

SEMINARJI, POSVETI

BROŠURE, ZGIBANKE, ČLANKI na temo EIP

DRUGI PROJEKTI


 

– JAVNI RAZPISI:

 

 

– PREDSTAVITVE, SEMINARJI, POSVETI:

 

Dan pred začetkom sejma AGRA 2019 je na Ptuju ministrstvo organiziralo mednarodno ministrsko konferenco na temo »Krepitev oblikovanja in prenosa znanja za napredek kmetijstva in podeželja«. Konference so se udeležile delegacije iz 10-ih držav članic Evropske unije, Turčije, Bosne in Hercegovine, Kosova, Črne gore in Severne Makedonije. Vsebina konference je bila usmerjena v ukrepe kmetijske politike, ki se morajo dopolnjevati s tehnološkim razvojem, uvajanjem novih tehnologij, postopkov in metod dela. Samo tako se lahko dviguje produktivnost in se hkrati zagotavljajo dolgoročna prehranska varnost in samooskrba s hrano, varstvo okolja, obvladovanje in prilagajanje na podnebne spremembe, krepitev socialno-ekonomske strukture na podeželju ter izboljšanje starostne strukture in izobrazbe ljudi na podeželju.

Predstavljamo štiri primere dobre prakse iz Slovenije, ki so bili predstavljeni na konferenci:

 

– BROŠURE, ZGIBANKE, ČLANKI na temo EIP:

V Kmečkem glasu je bil objavljen članek na temo dveh javnih razpisov za podukrep M16.2 – Razvoj novih proizvodov, praks, procesov in tehnologij in podukrep M16.5 – Okolje in podnebne spremembe, katerih namen je podpreti izvajanje pilotnih projektov in projektov Evropskega partnerstva za inovacije (projekti EIP). Cilj teh projektov je, da spodbujajo hitrejši tehnološki razvoj v kmetijstvu, živilstvu in gozdarstvu kot tudi varovanje okolja ter prilagajanje kmetijstva na podnebne spremembe. MKGP z omenjenima razpisoma razpisuje 8 milijonov evrov nepovratnih sredstev iz Programa razvoja podeželja RS 2014–2020. V središču teh razpisov je razvoj novih rešitev, praktični preizkus novih rešitev na lokaciji kmetijskega gospodarstva in prenos znanja.

Na Ministrstvu smo pripravili informativno zloženko, ki na kratko predstavlja Evropsko partnerstvo za inovacije v okviru ukrepa M16 – Sodelovanje iz PRP 2014-2020 ter opisuje pomen EIP projektov za razvoj slovenskega kmetijstva.

Na Ministrstvu smo pripravili informativno brošuro, ki pojasnjuje pomen Evropskega partnerstva za inovacije na področju kmetijske produktivnosti in trajnosti (EIP) za razvoj slovenskega kmetijstva. V brošuri so predstavljene številne prednosti, ki jih EIP kot orodje za reševanje težav in izzivov, prinaša slovenskim kmetijam. Brošura neposredno nagovarja slovenske kmete in kmetijska podjetja, ki jih EIP prepoznava kot ključne akterje pri soustvarjanju in uvajanju novega znanja in inovacij v prakso. Brošura v sklepnem delu razlaga, kako se lahko kmet vključi v projekt EIP in podaja pomembne informacije, ki jih morajo kmetje in drugi sodelujoči v projektu poznati za zagon kakovostnega projekta EIP.

Na Ministrstvu smo pripravili splošno brošuro, ki na enem mestu odgovarja na ključna vprašanja v zvezi s pilotnimi projekti in projekti EIP v okviru ukrepa M16 – Sodelovanje iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije 2014-2020. Splošna brošura nagovarja vse ključne akterje, tako kmete, svetovalce, raziskovalce kot tudi ostale, ki s svojim znanjem in izkušnjami pripomorejo k soustvarjanju ter učinkovitem prenosu novega znanja in inovacij v prakso na kmetijskem, gozdarskem in živilskem področju. V sklepnem delu podaja informacije o tem na kaj morajo biti upravičenci do podpore še posebej pozorni in v čem se ti projekti razlikujejo od ostalih že obstoječih raziskovalnih projektov na področju kmetijstva, živilstva in gozdarstva.

V mesecu oktobru smo skupaj v sodelovanju s Kmetijsko gozdarsko zbornico in posameznimi območnimi Kmetijsko-gozdarskimi zavodi po celotni Sloveniji izvedli 8 javnih predstavitev, na katerih je bilo podrobno predstavljeno izvajanje Evropskega partnerstva za inovacije na področju kmetijske produktivnosti in trajnosti v okviru ukrepa M16 – Sodelovanje iz PRP 2014-2020. Predstavitev je na voljo tukaj.

 

 

– DRUGI PROJEKTI:

 

EIP-AGRI fokusne skupine omogočajo izmenjavo strokovnih mnenj in izkušenj ter oglede primerov dobrih praks v kmetijstvu, živilstvu in gozdartvu na evropski ravni s točno določenega področja. Več >

                Fokusna skupin EIP-AGRI: Novi viri krme za prašiče in perutnino

Fokusna skupina Zaščita sadnih rastlin pred pozebo: predstavitveni plakat; končno poročilo

Paša za ogljik – Grazing for Carbon

Inovativno upravljanje kratke verige preskrbe s hrano

Krožno vrtnarstvo

Integrirano varstvo rastlin pred škodljivimi organizmi – osredotočenost na kapusnice

 

Obzorje 2020 je okvirni program Evropske unije za raziskave in inovacije, ki je aktiven v obdobju 2014-2020. Je najpomembnejši finančni instrument izvajanja strategije Unije inovacij ter Strategije Evropa 2020 s ciljem dvigniti konkurenčnost Evropske unije v obdobju do leta 2020. Finančna sredstva programa so namenjena raziskovanju in inovacijam, s ciljem ustvarjati gospodarsko rast in zagotoviti nova delovna mesta v Evropi. Izvedeni projekti.  Več >

Increasing the efficiency and competitiveness of organic crop breeding (ekološko kmetovanje)

LIVERUR (Živi laboratorij)

BIG DATA knowledge extraction and re-creation platform (Satelitsko daljinsko zaznavanje)

Diversity of local pig breeds and production systems for high quality traditional products and sustainable pork chains (Tradicionalni genski viri)

EXCALIBUR – Izkoriščanje multifunkcionalne talne biodiverzitete v hortikulturi (Exploiting the multifunctional potential of belowground biodiversity in horticultural farming

BIOEAST – Krepitev trajnostnega krožnega biogopodarstva v državah Srednje in Vzhodne Evrope (Central and Eastern european initiative for knowledge-based agriculture, aquaculture and forestry in the bioeconomy; trajanje 10/2019 do 9/2022,  novica MKGP z dne 28. 10. 2019, glasilo št. 1 – 12/2019, glasilo št. 2 – 5/2020

SHERPA – Sustainable Hub to Engage into Rural Policies with Actors, trajanje 10/2019 – 9/2023, delavnica v Ljubljani 19. 2. 2020

 

 

 

ERA-NET je ena izmed shem financiranja oz. instrument EU programov za raziskave, razvoj in inovacije. V okviru Obzorja 2020 je instrument financiranja, zasnovan za podporo javno-javnih partnerstev pri pripravi, vzpostavitvi mrežnih struktur, načrtovanju in izvedbi ter usklajevanju skupnih dejavnosti. To se izvaja na izbranih območjih z visoko evropsko dodano vrednostjo in v povezavi z Obzorjem 2020.

Ohranjanje raznolikosti vinske trte (Vitis sp.) v spreminjajočem okolju mediteranskega prostora (MedVitis)

 

Gre za evropski program transnacionalnega sodelovanja za alpsko regijo. Ponuja okvir za olajšanje sodelovanja med gospodarskimi, socialnimi in okoljskimi ključnimi akterji v sedmih alpskih državah. Program se financira iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. >Več

Zgodnje določanje napada karantenskih ogorčic na krompirju z uporabo daljinskega zaznavanja

Prijava na e-novice

Deli z drugimi