Ogroženost gozda zaradi podnebnih sprememb (usposabljanje, 2021)

  • Datum objave 22.03.2022
Naziv aktivnosti: Usposabljanja na področju gozdarstva za varno delo v gozdu iz Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014-2020 za leto 2021 Naziv ukrepa: Ukrep prenos znanja in dejavnosti informiranja Naročnik javnega naročila je MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO (št. javnega naročila 430-41/2021, št. pogodbe 2330-21-000104) Izvajalec usposabljanj: Zavod za gozdove Slovenije, 2021   ...
Preberi več

Monitoring splošno razširjenih vrst ptic za določitev slovenskega indeksa ptic kmetijske krajine – za leto 2021

  • Datum objave 19.01.2022
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije je pripravilo poročilo monitoringa splošno razširjenih vrst ptic. Slovenski indeks ptic kmetijske krajine (indeks) za leto 2021 znaša 76,8 %, kar je za 4,6 % manj kot v letu 2020. Analiza je pokazala, da ima v obdobju 2008–2021 indeks zmeren upad in sicer v celotnem obdobju 20,7 ± 2,4 %. Indeks generalistov prav tako kaže zmeren upad, vendar bistveno manjši, za skupno 2,6 ± 2,4 %. Tudi indeksa travniških in netravniških vrst znotraj SIPKK kažeta zmeren upad. Travniške vrste so upadle za 42,6 ± 3,2 %. Trend selivk in neselivk se ne razlikuje statistično značilno. Zelo podoben našemu je trend indeksa ptic kmetijske krajine v sosednji Avstriji.
Preberi več

Zmanjšanje izgub in odpadne hrane

  • Datum objave 15.01.2022
Predstavitev, ki jo je imela 4. 11. 2021 Tadeja Kvas Majer, MKGP v okviru internega predavanja. Več o zmanjševanju izgub hrane in odpadne hrane. Strategija za manj izgub hrane in odpadne hrane v verigi preskrbe s hrano »Spoštujmo hrano, spoštujmo planet« (pdf, 1,5 MB)
Preberi več

Monitoring izbranih ciljnih vrst metuljev v letu 2021

  • Datum objave 04.01.2022
V prvem delnem poročilu so predstavljeni rezultat terenskih popisov v letu 2021 za hromega volnoritca (Eriogaster catax), lorkovičevega rjavčka (Erebia calcarius), travniškega postavneža (Euphydryas aurinia), barjanskega okarčka (Coenonympha oedippus), rdečega apolona (Parnassius apollo), velikega mravljiščarja (Phengaris arion), strašničinega mravljiščarja (P. teleius) in temnega mravljiščarja (P. nausithous).
Preberi več

Akcijski načrt za razvoj ekološkega kmetijstva do leta 2027 (ANEK)

  • Datum objave 24.12.2021
ANEK vsebuje analizo stanja, SWOT analizo, predstavitev potreb, ciljev in ukrepov po prednostnih področjih, ki bodo pripomogli k nadaljnjem razvoju ekološkega kmetovanja. ANEK je tudi ena izmed pomembnih usmeritev pri pripravi ukrepov v okviru strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023-2027.
Preberi več

Redno usposabljanje kmetov za ukrep Kmetijsko-okoljska-podnebna plačila (ukrep KOPOP) v letu 2021

  • Datum objave 16.12.2021
Vsebina strokovnega gradiva za namen izvedbe rednega usposabljanja v 2021 za vključene v ukrep KOPOP: Izpolnjevanje zahtev pri izvajanju ukrepa KOPOP Kmetovanje in ohranjanje narave, kmetovanje in varstvo voda ter tal, kmetovanje in podnebne spremembe, konkurenčnost Za vsebino je odgovorna Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije Izdala: Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, Gospodinjska ulica 6, 1000 Ljubljana, v ...
Preberi več

Erozija v Sloveniji – Kratka predstavitev in ocena pomembne degradacije tal

  • Datum objave 14.12.2021
Ta knjižica naslavlja predvsem erozijo na kmetijskih zemljiščih. Znano je, da erozijo kmetijskih tal lahko zmanjšujemo s prilagojeno obdelavo tal, strukturnimi spremembami zemljišč in preoblikovanjem kmetijskih površin. Ukrepi, kot so ohranitvena in pasovna obdelava tal, pokritost zemljišč, sajenje nizov dreves in grmovja, terasiranje in drugo, so dokazano učinkoviti. Kljub temu se eroziji posvečamo še premalo. ...
Preberi več

Premostitev vrzeli v biogospodarstvu: od gozdne in kmetijske biomase do inovativnih tehnoloških rešitev (Zaključno poročilo CRP V4-1824)

  • Datum objave 25.11.2021
V okviru ciljnega raziskovalnega programa »Zagotovimo.si hrano za jutri« je bil izveden projekt Premostitev vrzeli v biogospodarstvu (Bridge2Bio), ki je potekal od 1. novembra 2018 do 31. oktobra 2021. Sedaj so na voljo ključne ugotovitve in priporočila, ki so jih raziskovalci strnili v zaključnem poročilu. Ključne besede: biogospodarstvo, krožno gospodarstvo Trajanje projekta: 11/2018 – 10/2021 ...
Preberi več