Okolje, biodiverziteta in podnebne spremembe

Grajeni ekosistemi za blaženje vpliva kmetijstva na okolje oz. zaščito kmetijskih zemljišč – GREKO

  • Datum objave 18.11.2020
Plakat o EIP projektu Grajeni ekosistemi za blaženje vpliva kmetijstva na okolje oz. zaščito kmetijskih zemljišč na Posvetu JSKS in EIP 2020. Namen in cilji projekt Zmanjšati odtok hranil s kmetijskih površin v vodotoke z vzpostavitvijo grajenih ekosistemov v osuševalnih jarkih Vodilni partner: LIMNOS d.o.o. Člani partnerstva: Univerza v Ljubljani (Biotehniška fakulteta), Društvo za proučevanje ...
Preberi več

Kmetijsko-okoljska-podnebna plačila za obdobje 2015-2020, 7. izdaja, maj 2020

  • Datum objave 22.05.2020
Ukrep Kmetijsko-okoljska-podnebna plačila (KOPOP) sestoji iz 19 operacij z obveznimi in izbirnimi zahtevami. Upravičenec, ki se odloči za vstop v katero izmed operacij ukrepa KOPOP, mora izvajati obvezne zahteve, lahko pa izbere tudi eno ali več izbirnih zahtev posamezne operacije, če so v okviru posamezne operacije le-te na voljo. Namen brošure je zagotoviti informiranost javnosti ...
Preberi več

Invazivne rastline in kmetijstvo

  • Datum objave 17.08.2018
S to knjižico se želi vsem, ki se ukvarjajo s kmetijstvom, predstaviti dvoje: (1) lastnosti in zatiranje oz. omejevanje invazivnih rastlin, ki so pri nas že razširjene in so tudi del navzkrižne skladnosti, ter (2) potencialne nove invazivke, ki so že prisotne ponekod pri nas ali v naši soseščini in za katere je zgodnje odkrivanje in odstranitev majhnih populacij zelo učinkovit način reševanja problema.
Preberi več

Tehnološka navodila za ekološko pridelavo zelenjadnic

  • Datum objave 05.07.2018
Čedalje večji je delež kupcev, ki so osveščeni in si želijo hranljive in s kemikalijami neobremenjene hrane. Za Slovenijo so lahko ekološko pridelana zelenjava, lokalna samooskrba in spremembe v prehrani prebivalcev konkurenčna prednost in prihodnost. V prihodnosti nas poleg izpopolnjevanje agrotehnike čaka tudi delo na povezovanju in dostopnosti ekološke hrane. Želimo si, da bi bil ...
Preberi več

Tehnološka navodila za izvajanje operacij Trajno travinje I in Trajno travinje II – 3. posodobitev, 2018

  • Datum objave 04.05.2018
Specifični operaciji Trajno travinje I in II sta namenjeni ohranjanju in spodbujanju nadstandardnih kmetijskih praks, ki prispevajo k ohranjanju biotske pestrosti in zmanjševanju izpustov amonijaka. Obe operaciji zahtevata nekaj dodatnega dela predvsem pa več znanja in obilico novosti pri kmetovanju. Operacije ukrepa KOPOP niso primerne za vsakega kmetovalca, ampak so namenjene nadstandardnim storitvam kmetij, ki bodo ob osnovni kmetijski pridelavi zagotavljale tudi varovanje okolja.
Preberi več

Tehnološka navodila za izvajanje operacije hmeljarstvo – 1. posodobitev, 2017

  • Datum objave 05.07.2017
Tehnološka navodila za izvajanje operacije Hmeljarstvo (operacija KOPOP-HML) so pripravljena na osnovi Uredbe o ukrepih kmetijsko-okoljska-podnebna plačila, ekološko kmetovanje in plačila območjem z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami iz PRP 2014–2020. Hmeljarjem želimo, da jim bodo tehnološka navodila v pomoč pri pridelavi hmelja v okviru operacije HML in bodo na okolju prijazen način pridelali kakovosten in količinsko velik pridelek. 1. posodobitev, 2017
Preberi več

Tehnološka navodila za ekološko pridelavo poljščin

  • Datum objave 27.06.2017
Tehnološka navodila so smernice za izvedbo ekološke pridelave v praksi. Ekološko kmetovanje ne pomeni vračanje v pradavnino, ampak bi moralo biti vir najsodobnejših etično sprejemljivih tehnoloških rešitev. Takšen pristop daje kolektivno moč za splošni razvoj ekološkega pridelovanja in nudi posamezniku možnost, živeti dostojno s prvinskim čutenjem in biti kanček v mozaiku naravne celote. Predvsem pa ...
Preberi več