Monitoring splošno razširjenih vrst ptic za določitev slovenskega indeksa ptic kmetijske krajine – za leto 2021

  • Datum objave 19.01.2022
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije je pripravilo poročilo monitoringa splošno razširjenih vrst ptic. Slovenski indeks ptic kmetijske krajine (indeks) za leto 2021 znaša 76,8 %, kar je za 4,6 % manj kot v letu 2020. Analiza je pokazala, da ima v obdobju 2008–2021 indeks zmeren upad in sicer v celotnem obdobju 20,7 ± 2,4 %. Indeks generalistov prav tako kaže zmeren upad, vendar bistveno manjši, za skupno 2,6 ± 2,4 %. Tudi indeksa travniških in netravniških vrst znotraj SIPKK kažeta zmeren upad. Travniške vrste so upadle za 42,6 ± 3,2 %. Trend selivk in neselivk se ne razlikuje statistično značilno. Zelo podoben našemu je trend indeksa ptic kmetijske krajine v sosednji Avstriji.
Preberi več

Monitoring izbranih ciljnih vrst metuljev v letu 2021

  • Datum objave 04.01.2022
V prvem delnem poročilu so predstavljeni rezultat terenskih popisov v letu 2021 za hromega volnoritca (Eriogaster catax), lorkovičevega rjavčka (Erebia calcarius), travniškega postavneža (Euphydryas aurinia), barjanskega okarčka (Coenonympha oedippus), rdečega apolona (Parnassius apollo), velikega mravljiščarja (Phengaris arion), strašničinega mravljiščarja (P. teleius) in temnega mravljiščarja (P. nausithous).
Preberi več

Kmetijsko-okoljska-podnebna plačila za obdobje 2015-2020, 7. izdaja, maj 2020

  • Datum objave 22.05.2020
Ukrep Kmetijsko-okoljska-podnebna plačila (KOPOP) sestoji iz 19 operacij z obveznimi in izbirnimi zahtevami. Upravičenec, ki se odloči za vstop v katero izmed operacij ukrepa KOPOP, mora izvajati obvezne zahteve, lahko pa izbere tudi eno ali več izbirnih zahtev posamezne operacije, če so v okviru posamezne operacije le-te na voljo. Namen brošure je zagotoviti informiranost javnosti ...
Preberi več

Navodila za izvajanje operacije Ohranjanje mejic v okviru ukrepa kmetijsko-okoljska-podnebna plačila (2. posodobitev, 2019)

  • Datum objave 27.02.2019
Ukrep kmetijsko-okoljska-podnebna-plačila (KOPOP) je namenjen spodbujanju nadstandardnih sonaravnih kmetijskih praks, ki so usmerjene tudi v ohranjanje biotske raznovrstnosti in krajine. Za ta namen se v okviru tega ukrepa izvaja tudi operacija »Ohranjanje mejic«, ki podpira vzdrževanje in ohranjanje mejic, kot enega izmed pomembnih elementov kmetijske kulturne krajine in zakladnico življenja v naravi. Pogoji za izvajanje ...
Preberi več

Slovenske avtohtone in tradicionalne pasme domačih živali

  • Datum objave 24.06.2015
Publikacija predstavlja vse avtohtone in tradicionalne slovenske pasme. Vsebinsko je pri izdaji publikacije sodelovala Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za zootehniko. Avtorji: Danijela Bojkovski, Angela Cividini, Marko Čepon, Antonija Holcman, Drago Kompan, Milena Kovač, Andreja Komprej, Metka Žan Lotrič, Špela Malovrh, Klemen Potočnik, Mojca Simčič, Dušan Terčič, Polonca Zajc Leto izdaje: 2014 Kazalo vsebine ...
Preberi več