Študija o učinkovitosti ukrepov varovanja pred velikimi zvermi

Študija o učinkovitosti ukrepov varovanja pred velikimi zvermi

  • Datum objave 26.05.2023
FileAction
Študija o učinkovitosti ukrepov varovanja pred velikimi zvermiPrenesi 
  • Verzija
  • Prenosov 100
  • Velikost datoteke 5.73 MB
  • Objavljen 26.05.2023
Opis:

Škode v kmetijstvu, zlasti na pašni živini, povzročene s strani rjavega medveda in volka so eden izmed glavnih izzivov pri ohranitvenem upravljanju obeh omenjenih vrst velikih zveri v Sloveniji. Napadi velikih zveri na pašno živino povzročajo gospodarsko škodo rejcem. Poleg tega prožijo konflikte med rejci in drugimi interesnimi skupinami glede ciljev ohranitvenega upravljanja obeh vrst. Oboje se zrcali v javnem mnenju in se odraža bodisi v zahtevah po povečanem odstrelu in prostorski opredelitvi »območja velikih zveri«, bodisi v popolni zaščiti velikih zveri brez poseganja v populacije. Uspešno preprečevanje škod je nujno za dolgoročno ohranjanje populacij medveda in volka, za zagotavljanje dobrobiti lokalnega prebivalstva, zlasti rejcev in ima širše ekonomske in socialne učinke.

Ukrepi v okviru Programa razvoja podeželja (v nadaljevanju PRP 2014 – 2020) in v nadaljevanju v okviru Strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023 – 2027 (v nadaljevanju SN SKP 2023 -2027) so preventivni ukrepi in so lahko samo v pomoč pri varovanju pašnih živali pred velikimi zvermi. Zagotovo pa ti ukrepi ne morejo reševati problematike sobivanja človeka z velikimi zvermi. Zaščitni ukrepi so pomembni, vendar so zgolj spremljajoči dejavnik rednemu aktivnemu upravljanju z medvedom in volkom.

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (v nadaljevanju ministrstvo) je pripravilo Študijo o Učinkovitosti ukrepov varovanja rejnih živali pred napadi velikih zveri (v nadaljnjem besedilu: študija), ki jo je izvedel Zavod za gozdove Slovenije. Namen študije je bila priprava izhodišč za nadaljevanje in izboljšanje ukrepov  PRP 2014-2020, za nadaljevanje izvajanja v novem programu skupne kmetijske politike, ter  usmeritev glede izobraževanja ter ozaveščanja rejcev o pravilni uporabi zaščitnih ukrepov.

V študiji je bila opravljena analiza obstoječih ukrepov in predlagane so bile izboljšave. Določila so se območja, kjer so oteženi pogoji izvajanja zaščitnih ukrepov zaradi naklona in drugih reliefnih omejitev. Študija  ugotavlja, da conacija prisotnosti volkov, skladno s Habitatno direktivo  ni mogoča ter da je področje varovanja s pastirskimi psi v Sloveniji neurejeno. Študija je dobro izhodišče za nadaljevanje pogovorov obeh pristojnih ministrstev za izboljšanje izvajanja ukrepov z vidika upravljanja z velikimi zvermi.

Ministrstvo na območjih razširjenosti velikih zveri, ki sovpadajo z območji pašne reje domačih živali, izvaja določene zaščitne ukrepe. Tako je ministrstvo izvedlo že več aktivnosti na področju informiranja kmetov o sobivanju pašnih živali in zveri. Poleg tega ministrstvo tudi izvaja ukrepe za varovanje premoženja in zagotavljanje konkurenčnosti kmetov z območja velikih zveri, ki so opredeljeni v PRP 2014 - 2020  in so namenjeni:

  • ureditvi stalnih večžičnih elektroograj in obor ter uporabi visokih elektromrež;
  • zapiranju črede čez noč na varno (objekti znotraj urejenega pašnika);
  • uporabi pastirskih psov ali pastirjev.

Tudi v novem programu skupne kmetijske politike, SN SKP 2023- 2027, bo ministrsvo, v okviru intervencije KOPOP,  spodbujalo varovanje pašnih živali pred napadi velikih zveri z visokimi premičnimi elektoograjami in elektromrežami, pastirjem in pastirskimi psi, kakor tudi z neproizvodnimi naložbami, povezanimi z izvajanjem naravovarstvenih podintervencij (ureditev ekstenzivnih pašnikov, ureditev mejic, suhozidov in drugih krajinskih značilnosti ter ureditev zaščite živali pred napadi zveri).

 

Ključne besede: zveri, preprečevanje škod zaradi divjadi, živinoreja

Deli z drugimi