Enotne evidence o delovnih opravilih za posamezne intervencije Strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023-2027 – RAZDELEK A

Enotne evidence o delovnih opravilih za posamezne intervencije Strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023-2027 – RAZDELEK A

 • Datum objave 30.03.2023
FileAction
Evidence_enotne_verzija_2.2 (Word).docxPrenesi 
Evidence_enotne_verzija_2.2 (Excel).xlsxPrenesi 
PS_PRAP_program_2023 (Excel).xlsxPrenesi 
PS_GOV_program_2023 (Excel).xlsxPrenesi 
PS_DROB_program_ovce_2023 (Excel).xlsxPrenesi 
PS_DROB_program_koze_2023 (Excel).xlsxPrenesi 
 • Verzija
 • Prenosov 8117
 • Velikost datoteke 2.92 MB
 • Objavljen 30.03.2023
Opis:

Enotne evidence o delovnih opravilih za posamezne intervencije Strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023-2027 - intervencija kmetijsko-okoljsko-podnebna plačila (KOPOP), intervencija lokalne pasme in sorte (LOPS), intervencija biotično varstvo rastlin (BVR), intervencija plačila Natura 2000 (N2000) ter za namen ekološkega kmetovanja (EK).

Enotne evidence vodijo tisti nosilci kmetijskih gospodarstev, ki so vključeni v eno ali več intervencij - KOPOP, LOPS, N2000, BVR, SOPO ali EK.

Za lažjo uporabo programa Excel za vodenje enotnih evidenc je bila na YouTube kanalu Mreže za podeželje objavljena predstavitev načina vodenja enotnih evidenc za intervencije iz Strateškega načrta SKP 2023-2027.

 

Nosilci kmetijskih gospodarstev, ki so vključeni samo v eno ali več shem intervencije SOPO vodijo evidence pod razdelkom B.

Pri uspešnem izvajanju intervencije SOPO vam bo morda prav prišlo tudi Navodilo o postavitvah in dimenzijah življenjskih prostorov za koristne organizme za kmetijsko prakso, v okviru sheme INP8.11 Ohranjanje biotske raznovrstnosti v trajnih nasadih (BIORAZTN).

 

 

Obvestilo z dne 29. 5. 2023:

Enotne evidence za intervencije KOPOP, LOPS, BVR, N2000, SOPO ter EK Verzija 2.2 v WORD in EXCEL, vsebujejo spodaj navedene popravke:

 • V evidencah O7 Evidenca o delovnih opravilih za trajno travinje oz. pašnike, se je dodala vsebina Prilog 13 Trajno travinje oz. pašniki: Načrt košnje oziroma paše za operacijo SUHI_KTP, katera vsebina je pomotoma izpadla v prejšnjih enotnih evidencah.

 

Obvestilo z dne 15. 5. 2023:

V obrazcu O5 Evidenca o delovnih opravilih za vinograde so v Preglednici 2 dodana izbirna polja za kmetijske prakse iz sheme Biotska raznovrstnost v trajnih nasadih.

 

Obvestilo z dne 25. 4. 2023: 

Enotne evidence za intervencije KOPOP, LOPS, BVR, N2000, SOPO ter EK Verzija 2.0 v WORD, PDF in EXCEL, vsebujejo spodaj navedene popravke:

 • V evidencah 09 Evidenca o delovnih opravilih za rejo lokalnih pasem pri operaciji PAS, O6 Evidenca o delovnih opravilih za visokodebelne travniške sadovnjake in O7 Evidenca o delovnih opravilih za trajno travinje oz. pašnike, se je v šifrantu vrste delovnih opravil pri zapisu Druga delovna opravila dodala beseda »neobvezno«, kot sledi: Druga delovna opravila - neobvezno.
 • V vseh šifrantih vrste delovnih opravil se je zapis »invazivke« zamenjala z »invazivne tujerodne rastlinske vrste« ter v preglednicah »Seznam delovnih opravil…« so izpisane vrste delovnih opravil tudi z besedo.
 • Pri operacijah HAB, MET, STE, HABM se je spremenil zapis »pred cvetenjem« na »Invazivne tujerodne rastlinske vrste ne smejo cveteti ali semeniti oziroma se širiti na druge načine.« Pri operaciji VTR pa se je zapis spremenil na »ob upoštevanju časovnih omejitev košnje v okviru te operacije in v skladu z navodili za odstranjevanje invazivnih tujerodnih rastlinskih vrst«.
 • O7 EVIDENCA O DELOVNIH OPRAVILIH ZA TRAJNO TRAVINJE OZ. PAŠNIKE pri operaciji S50 se je izbrisalo obvezno delovno opravilo »8. Odstranitev invazivnih tujerodnih rastlinskih vrst (ITRV)«.
 • Dodala se je Priloga 18 Spremljanje napredka pri operacijah KOPOP_PS.
 • Priložili so se programi v Excel (PS_GOV_program_2023, PS_PRAP_program_2023, PS_DROB_program_ovce_2023, PS_DROB_program_koze_2023) za operacije PS_GOV, PS_PRAP in PS_DROB.
 • Pri shemah SOPO opis delovnega opravila za shemo Gnojenje z organskimi gnojili z majhnimi izpusti v zrak in shemo Uporaba le organskih gnojil za zagotavljanje dušika v trajnih nasadih, v navodilih je dodan stavek o pomenu ažurnega vodenja evidenc, jasneje je napisana opomba, ki se nanaša na shemo Ozelenitev ornih površin prek zime in shemo Konzervirajoča obdelava tal. V obrazcih za delovna opravila v intenzivnih sadovnjakih, oljčnikih in vinogradih je pri kmetijski praksi - vzdrževanje medvrstnega prostora, dodano navodilo v primeru predčasne izvedbe košnje oz. mulčenja oz. valjanja zaradi uporabe FFS za obvladovanje karantenskih škodljivih organizmov ali večjega pojava škodljivcev. V obrazcu o uporabi fitofarmacevtskih sredstev je pri intervenciji SOPO za namen jasnosti popravljena prva preglednica.

 

 

Ključne besede: poljedelstvo, živinoreja, ekološko kmetovanje, rastlinska pridelava, zeleni prehod

Deli z drugimi