Program razvoja podeželja 2007–2013

Program razvoja podeželja Republike Slovenije v obdobju 2007–2013 (PRP 2007–2013) je bil s strani Evropske komisije potrjen leta 2007, izplačila pa so potekala do konca leta 2015. Prejemniki sredstev morajo izpolnjevati svoje obveznosti še pet let po prejemu sredstev.

PRP 2007–2013 je odražal nacionalne prednostne naloge, ki jih je Slovenija opredelila na podlagi analize danosti in stanja kmetijstva, živilstva in gozdarstva, pa tudi vpetosti teh gospodarskih panog v dogajanje na podeželju in celotnem prostoru. Nacionalne prednostne naloge so prispevale k učinkovitemu doseganju skupnih ciljev EU, določenih v pravnih aktih EU. Za podpiranje trajnostnega razvoja podeželskih območij se je politika razvoja podeželja osredotočala na naslednje temeljne cilje:

1. OS – KONKURENČNOST KMETIJSTVA IN GOZDARSTVA
2. OS – OHRANJANJE OKOLJA IN PODEŽELJA
3. OS – KAKOVOST ŽIVLJENJA IN DIVERZIFIKACIJA
4. OS – LEADER

 

Za izvedbo PRP 2007–2013 je bilo namenjenih 1.176.985.582 € sredstev, od tega jih je bilo 416.476.378 € namenjenih izvajanju ukrepov prve osi, 574.440.943 € izvajanju ukrepov druge osi,136.308.025 € izvajanju ukrepov tretje osi, 33.760.006 € izvajanju pristopa LEADER, za tehnično pomoč je bilo namenjenih 16.311.825 € in za Mrežo za podeželje 918.399 €. Delež prispevka Evrpskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) je znašal 75, 80 ali 100 %, odvisno od posameznega ukrepa.

Program razvoja podeželja RS za obdobje 2007-2013 (9. sprememba, 18. 11. 2015)

Priloge:

priloga 1: Karte 
priloga 2: Kazalci izhodiščnega stanja (zadnji popravek z 9. spremembo z dne 18. 11. 2015)
priloga 3: Opis Območij z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost
priloga 4: Modelne kalkulacije za izračun višine plačil za območja z omejenimi možnostmi
priloga 5: Seznam območij z omejenimi možnostmi
priloga 6: Modelne kalkulacije za izračun višine plačil za kmetijsko okoljske ukrepe
priloga 7: Seznam območij grbinastih travnikov
priloga 8: Seznam in opis avtohtonih in tradicionalnih pasem domačih živali
priloga 9: Seznam in opis avtohtonih in tradicionalnih sort kmetijskih rastlin
priloga 10: Seznam katastrskih občin osrednjega območja pojavljanja velikih zveri
priloga 11: Seznam ekološko pomembnih območij
priloga 12: Seznam osr. obm. pojavljanja ptic vlažnih ekst. travnikov na Naturi 2000 
priloga 13: Seznam vodovarstvenih območij
priloga 14: Komunikacijski akcijski načrt 2007-2013
priloga 15: Predlog akcijskega načrta Mreže za podeželje (zadnji poporavek s 6. spremembo)
priloga 16: Predhodno vrednotenje PRP Republike Slovenije za obdobje 2007-2013
priloga 17: Opis in seznam območij ekstenzivnih kraških pašnikov 
priloga 18: Modelne kalkulacije za izračun višine plačila za KOP podukrep “Ohranjanje ekstenzivnih kraških pašnikov”
priloga 19: Modelne kalkulacije za izračun višine plačil za poukrepe KOP: Preusmerjanje v ekološko kmetovanje in neprezimni posevki

Podlaga za pripravo PRP 2007-2013 je bil Nacionalni strateški načrt razvoja podeželja 2007–2013 (1. sprememba, november 2009), katerega splošni cilj je bil uravnotežen in trajnosten razvoj podeželskih območij Slovenije.

Rezultati izvajanja PRP 2007-2013

close

Prijava na e-novice

Deli z drugimi