Blog

Operacija: Ureditev gozdne infrastrukture: Podukrep 4.3 – Podpora za naložbe v infrastrukturo, povezano z razvojem, posodabljanjem ali prilagoditvijo kmetijstva in gozdarstva

  • Datum objave 29.05.2015
Opis Podpora je namenjena: naložbam v gradnjo in rekonstrukcijo gozdnih cest ter naložbam v gradnjo, rekonstrukcijo in pripravo gozdnih vlak. Do podpore niso upravičene naložbe v gozdove, ki so v lasti RS in gozdove v lasti pravnih oseb, ki so v 50 odstotnem ali v večjem deležu v lasti RS. Podpora v okviru tega ukrepa ...
Preberi več

Operacija: Tehnološke posodobitve namakalnih sistemov, ki so namenjeni več uporabnikom: Podukrep 4.3 – Podpora za naložbe v infrastrukturo, povezano z razvojem, posodabljanjem ali prilagoditvijo kmetijstva in gozdarstva

  • Datum objave 29.05.2015
Opis Podpora je namenjena naložbam v tehnološke posodobitve namakalnih sistemov, ki so namenjeni več uporabnikom. S tehnološko posodobitvijo teh namakalnih sistemov se zagotavlja zmanjšana poraba vode in s tem racionalnejše upravljanje z vodnimi viri. Naložbe morajo biti izvedene v skladu s predpisi, ki urejajo kmetijska zemljišča, graditev objektov in urejanje prostora, brez namakalne opreme, ki vključujejo ...
Preberi več

Operacija: Izgradnja namakalnih sistemov, ki so namenjeni več uporabnikom: Podukrep 4.3 – Podpora za naložbe v infrastrukturo, povezano z razvojem, posodabljanjem ali prilagoditvijo kmetijstva in gozdarstva

  • Datum objave 28.05.2015
Opis Podpora je namenjena naložbam v izgradnjo in dograditev namakalnih sistemov, ki so namenjeni več uporabnikom, vključno z izgradnjo vodnih virov v skladu s predpisi, ki urejajo kmetijska zemljišča, brez namakalne opreme. Cilj:– zagotavljanje stabilne pridelave v kmetijstvu   UpravičenciUpravičenci do podpore so nosilci kmetijskih gospodarstev ter fizične in pravne osebe, ki so s strani ...
Preberi več

Operacija: Izvedba agromelioracij na komasacijskih območjih: Podukrep 4.3 – Podpora za naložbe v infrastrukturo, povezano z razvojem, posodabljanjem ali prilagoditvijo kmetijstva in gozdarstva

  • Datum objave 28.05.2015
Opis Podpora je namenjena izvedbi agromelioracij na komasacijskih območjih v skladu s predpisi, ki urejajo kmetijska zemljišča. Infrastruktura, ki se zgradi v okviru agromelioracije in ni neposredno povezana z razvojem kmetijstva, ni upravičena do podpore v okviru te operacije. Cilj:– izboljšanje kakovosti kmetijskih zemljišč;– povečanje konkurenčnosti kmetijskih gospodarstev preko izboljšanja posestne strukture.   UpravičenciUpravičenci do ...
Preberi več