facebook twitter youtube 
Preplet_glava_300dpi
Pozdravljeni subscriber,

z današnjim dnem se zaključuje javna razprava o predlogu strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023–2027. MKGP je prejelo številne predloge in pobude, ki jih bo strokovno preučilo ter v naslednjih dneh dokončno uskladilo besedilo predloga SN SKP 2023–2027 in ga posredovalo v obravnavo Vladi RS.

Izpostavljamo uspešno izveden hibridni 36. posvet Javne službe kmetijskega svetovanja in dogodek EIP, na katerem so bili predstavljeni rezultati projektov, prvim izmed njim se z letošnjim letom zaključuje rok izvedbe. Tovrstni projekti predstavljajo pomemben potencial za preizkus novosti in s tem prenos znanja do kmetijskih pridelovalcev.

Vabimo vas tudi k ogledu napovednika številnih dogodkov, pravočasno se prijavite in dogodek shranite v svoj koledar!Prijetno branje vam želimo,
Tina, Karmen, Tanja in Matej v imenu Mreže za podeželje

DAJANA ČOK 3 - s
Avtor: Dajana Čok / Foto natečaj Moje podeželje

SKUPNA KMETIJSKA POLITIKA 2023-2027

15. seja Sveta za kmetijstvo in podeželje
19. 11. 2021 je potekala 15. seja Sveta za kmetijstvo in podeželje Republike Slovenije, ki se je je udeležil minister dr. Jože Podgoršek. Osrednja tema je bila obravnava predloga strateškega načrta SKP 2023-2027, ki je v javni razpravi.
11. seja Sveta za območja z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost
Minister dr. Jože Podgoršek se je udeležil avdio vizualne 11. seje Sveta za območja z omejenimi možnostmi (OMD) za kmetijsko dejavnost. Seja je potekala v času javne obravnave o celovitem predlogu strateškega načrta skupne kmetijske politike (SN SKP) za obdobje 2023 - 2027.
Strateški načrt skupne kmetijske politike - predstavitev z javnega dogodka 16. 11. 2021
Objavljena sta prezentacija s predstavitvijo strateškega načrta SKP in video posnetek z javnega dogodka 16. 11. 2021.

AKTUALNO

36. posvet Javne službe kmetijskega svetovanja: Znanje je orožje - vzemimo ga v roke
22. 11. 2021 je v organizaciji Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije in MKGP v Laškem in prek spletnih medijev potekal prvi dan 36. tradicionalnega posveta Javne službe kmetijskega svetovanja (JSKS). Poudarek je bil na novostih, ki jih prinaša skupna kmetijska politika po letu 2023, o izzivih in priložnostih v kmetijstvu in pomenu svetovanja ter sodelovanja za nadaljnji razvoj.
Drugi dan posveta v Laškem o prvih rezultatih projektov Evropskega partnerstva za inovacije
23. 11. 2021 je potekal dogodek na temo raziskovalnih projektov Evropskega partnerstva za inovacije (EIP) z namenom medsebojne izmenjave informacij in rezultatov projektov med raziskovalci, svetovalci in kmeti. Po treh letih izvajanja so na voljo zaključki prvih devetih projektov EIP, ki ponujajo rešitve za konkretne izzive kmetov. Objavljeni so vsi predstavljeni plakati.
Dva javna razpisa za sodelovanje za vzpostavitev lokalnih trgov in kratkih dobavnih verig ter diverzifikacijo dejavnosti na kmetijah
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je 19. 11. 2021 objavilo dva javna razpisa, katerih namen je podpreti projekte, ki spodbujajo sodelovanje med kmetijskimi gospodarstvi in drugimi akterji s ciljem razvoja lokalnih trgov in kratkih dobavnih verig ter diverzikacije dejavnosti na kmetiji v povezavi z izobraževanjem o okolju in hrani oziroma zdravstvenim, socialnim in invalidskim varstvom. Skupna vrednost obeh javnih razpisov je 1,5 milijona evrov. Vložitev vloge na oba javna razpisa bo potekala od 13. decembra 2021 do vključno 10. februarja 2022, do 14. ure. Dne 2. 12. 2021 bo javna predstavitev obeh javnih razpisov.
Jutri se izteka rok za finančno pomoč pri reji prašičev v letu 2021
Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja poziva nosilce kmetijskih gospodarstev, ki redijo prašiče, da pravočasno oddajo zahtevek za dodelitev finančne pomoči. Rok za oddajo zahtevkov je 26. 11. 2021.
Izdaja odločb na razpisu za prilagoditev kmetijskih gospodarstev na podnebne spremembe
18. javni razpis za podukrep M04.1- Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2021, namenjen prilagoditvi kmetijskih gospodarstev na podnebne spremembe, je bil zaprt 20. 10. 2021. Višina razpisanih nepovratnih sredstev je za naložbe fizičnih oseb razen samostojnih podjetnikov posameznikov in nosilcev majhnih kmetij in naložbe skupin kmetov (sklop B) znašala 5.500.000 evrov. Na Agencijo je prispelo 12 vlog s skupno zaprošeno vrednostjo 2,41 mio evrov. Izdano je bilo 12 odločb o pravici do sredstev s skupno višino odobrenih sredstev v znesku 2,33 mio evrov.
Obvestilo o zaključku 2. javnega razpisa za podukrep M07.3 Podpora za širokopasovno infrastrukturo
Na javni razpis sta bili oddani dve vlogi. Ena vloga na sklopu B za 332 belih lis v lokalnih skupnostih: Cirkulane, Destrnik, Juršinci, Kidričevo, Majšperk, Makole, Ormož, Podlehnik, Poljčane, Ptuj, Sveti Tomaž, Videm, Zavrč in Žetale. Druga vloga na sklopu D za 314 belih lis v lokalni skupnosti Podvelka. Višina zaprošenih sredstev obeh vlog ni presegla razpoložljivih sredstev, zato sta bili odobreni obe vlogi v vrednosti 2.177.600 evrov.
Minister Podgoršek in državni sekretar Irgolič na obisku v Pomurski regiji
Z namenom izmenjave informacij, seznanitve s konkretnimi primeri in težavami v kmetijstvu, predvsem v luči priprave strateškega načrta skupne kmetijske politike, sta minister in državni sekretar prvi dan obiskala kmetijo, ki se ukvarja z živinorejo in predelavo mesa, turistično kmetijo, mlada prevzemnika kmetij ter se sestala s predstavniki združenja Eko Prlekije, ki se ukvarjajo z razvojem ekološkega kmetijstva. Drugi dan obiska > Dr. Podgoršek: »Pomurska regija je ključna za pridelavo hrane. Prihodnost kmetijstva vidim v vnosu in razvoju novega znanja.« Ob obisku Vlade RS je bila izdana tudi publikacija: Izzivi in priložnosti Pomurja (projekti s področja razvoja podeželja so od str. 48 dalje).
Pregled projektov v Jugovzhodni regiji
Objavljena je publikacija s pregledom projektov, ki so bili izvedeni oz. se izvajajo v Jugovzhodni Sloveniji. Projekti s področja razvoja podeželja se nahajajo od str. 40 dalje.
Uveljavljanje finančnih pomoči za društva povezana s kmetijstvom
Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja je iz naslova javnih razpisov za ukrepe: Pomoč za prenos znanja in informiranje na področju predelave ter s kmetijstvom povezanega delovanja na podeželju za leto 2021, Pomoč delovanju nepridobitnih združenj na področju kmetijstva, gozdarstva in podeželja za leto 2021 in Pomoč nepridobitnim organizacijam pri organizaciji strokovnih in jubilejnih dogodkov za leto 2021 izplačala 333.495,68 evrov.
Za razvoj podeželja je potrebno sodelovanje različnih politik, sektorjev in skladov - srečanje nacionalnih mrež za podeželje
Na 21. srečanju nacionalnih mrež za podeželje so bile predstavljene tudi aktivnosti slovenske mreže za podeželje, državni sekretar mag. Aleš Irgolič pa je predstavil aktivnosti slovenskega predsedovanja Svetu EU na temo dolgoročne vizije podeželskih območij do leta 2040. Dolgoročna vizija za podeželje je za Slovenijo pomembna horizontalna tema, ki presega teme kmetijstva in je ena od prednostnih nalog slovenskega predsedovanja. Zavzema tudi teme vezane na razvojne izzive podeželskih območij z vidika položaja žensk na podeželju, krepitve dialoga med mestnimi in podeželskimi območji ter pomembnosti digitalizacije podeželja, vključno s pomočjo koncepta »pametnih vasi.«
Trije javni pozivi za izraz interesa za sodelovanja v fokusnih skupinah EIP-AGRI
Fokusne skupine EIP-AGRI so začasne skupine izbranih strokovnjakov, ki se osredotočajo na določeno temo, izmenjujejo znanje in izkušnje. Vsaka skupina raziskuje praktične inovativne rešitve za probleme ali priložnosti na tem področju in se opira na izkušnje, pridobljene iz povezanih uporabnih projektov. Vsaka fokusna skupina EIP-AGRI se sestane dvakrat in pripravi priporočila in poročilo o rezultatih. Fokusne skupine EIP-AGRI tudi razpravljajo in dokumentirajo rezultate raziskav, najboljše prakse in ugotavljajo posledice za nadaljnje raziskovalne dejavnosti, ki bodo pomagale pri reševanju praktičnih problemov v sektorju. Te so lahko povezane s proizvodnjo, predelavo, porabo, transportom ali drugimi vprašanji.

Razpisane teme so:
- 44: Trajnostni načini za zmanjšanje uporabe pesticidov pri pridelavi pečk in koščičarjev
- 45: Digitalna orodja za trajnostno upravljanje hranil
- 46: Voda: Na naravi temelječe rešitve za upravljanje z vodami ob podnebnih spremembah

Če imate praktične izkušnje s katero koli od teh tem in bi to radi delili z drugimi strokovnjaki, da bi prepoznali obetavne ideje za inovacije, se prijavite do torka, 11. januarja 2022, 23:59 po srednjeevropskem času (po bruseljskem času).

LEADER

Katalog regijskih izdelkov Zeleni kras 2022
V letošnji izdaji kataloga regijskih izdelkov Zelenega krasa je zbranih 20 uporabnikov znamke Zeleni kras. V katalogu boste našli pester izbor dobrot in unikatnih izdelkov umetnostne obrti. Navdih za izdelavo unikatnih izdelkov ustvarjalci najdejo v kulturni tradiciji regije in izjemni naravni dediščini destinacije Zeleni kras.
Bogastvo Krasa in Brkinov – LAS Katalog daril
Z digitalno predstavitvijo kraško-brkinskih daril želijo podpreti lokalne izdelovalce in pridelovalce, da se predstavijo in dosežejo širši krog potencialnih kupcev, ki si ob različnih priložnostih želijo podariti lokalno obarvana darila oziroma darila s kraško – brkinskim pečatom.

ŠIRIMO ZNANJE

Slovenija je država z nezadostno izkoriščenim potencialom biogospodarstva
V okviru ciljnega raziskovalnega programa »Zagotovimo.si hrano za jutri« je bil izveden projekt Premostitev vrzeli v biogospodarstvu (Bridge2Bio), ki je potekal od 1. novembra 2018 do 31. oktobra 2021. Sedaj so na voljo ključne ugotovitve in priporočila, ki so jih raziskovalci strnili v zaključnem poročilu.
Odstranjevanje invazivnih vrst
Zavod RS za varstvo narave in Direkcija RS za vode sta s partnerji projekta LIFE-IP NATURA.SI organizirala spletno predavanje o izzivih odstranjevanja tujerodnih invazivnih vrst rastlin, ki ga je izvedla Jana Kus Veenvliet.

NAPOVEDNIK

NOVEMBER

Mednarodna konferenca - Zakaj seneno - v petek, 26.11.2021, s pričetkom ob 12. uri, prek aplikacije ZOOM.
Spletna predstavitev 21. javnega razpisa za podukrep 4.1 – naložbe ekoloških kmetij - 26. 11. 2021
Vabljeni na spletno predstavitev, ki bo v petek, 26. 11. 2021, ob 14. uri preko aplikacije ZOOM. Organizator je KGZS – Zavod Murska Sobota.
Vabljeni na konferenco Izboljšanje trajnosti evropske verige preskrbe s hrano - 29. 11. 2021
V okviru slovenskega predsedovanja, vabljeni na hibridno konferenco Evropskega ekonomsko socialnega odbora (EESO), skupine Raznolikost Evrope, na katerih se bo iskalo možnosti za izboljšanje trajnosti evropske verige preskrbe s hrano.

DECEMBER

Lombergarjevi dnevi 2021 - od 1. do 3. 12. 2021
Lombergarjevi dnevi so eden izmed osrednjih dogodkov Kmetijsko gozdarskega zavoda Maribor, ki bodo letos v treh dneh združil znanstvenike, strokovne delavce in kmetovalce iz vinogradniške, poljedelske in sadjarske pridelave in proizvodnje. Gre za strokovne posvete, na katerih bomo skupaj s tujimi in domačimi strokovnjaki predstavili aktualne izzive, rešitve le teh in nekatere tehnološke novosti.
• 6. Poljedelski posvet z mednarodno udeležbo, 1. december 2021;
• 13. Vinogradniški posvet z mednarodno udeležbo, 2. december 2021;
• 16. Lombergarjev sadjarski posvet z mednarodno udeležbo, 3. december 2021.
Spletna predstavitev dveh javnih razpisov za projekte EIP iz ukrepa Sodelovanje PRP 2014-2020 - 2. 12. 2021
Vljudno vabljeni na spletno predstavitev javnih razpisov za dva javna razpisa za projekte Evropskega partnerstva za inovacije (EIP) iz ukrepa M16 Sodelovanje iz Programa razvoja podeželja 2014-2020, ki bo v četrtek, 2. 12. 2021, ob 10:00 na spletni povezavi webex.
7. Evropski kongres mladih kmetov – Mladi kmetje kot vzor odpornosti - 7. 12. 2021
Vabljeni k spremljanju 7. Evropskega kongresa mladih kmetov, ki bo pod naslovom “Mladi kmetje kot vzor odpornosti” potekal v četrtek, 9. decembra 2021, v Bruslju. Slovenijo bodo na kongresu zastopali Gregor Slavec, prejemnik naziva Inovativni mladi kmet 2021, predstavniki Zveze slovenske podeželske mladine in evropski poslanec Franc Bogovič (SLS/EPP). Gregor Slavec se bo potegoval tudi za Evropsko nagrado za mlade kmete. Potrebna je registracija.
SPLETNA 6. konferenca Nove tehnologije v kmetijstvu - 9. 12. 2021, od 9:00 do 15:15, preko spleta
Na okrogli mizi 6. konferenci Nove tehnologije v kmetijstvu bo govora, kje v kmetijstvu so priložnosti za tehnološki in digitalni razvoj in kako do virov financiranja ter ustrezne svetovalne podpore.
Spletna delavnica 'Farm data for better farm performance' - od 9. do 10. 12. 2021, preko spleta
EIP-AGRI podporna enota organizira spletni seminar. Digitalne tehnologije lahko pripomorejo kmetom, da lahko delajo bolj natančno, učinkovito, trajnostno ter hkrati prispevajo, da so kmetijski poklici bolj privlačni za mlade. Na delavnico bodo organizatorji povabili omejeno število oseb. V okviru poziva za izraz interesa pa imajo prednost naslednji tipi udeležencev: kmetje, svetovalci, partnerji operativnih skupin EIP in tehnološki razvojniki.
Strokovni posvet in delavnica Javne službe nalog genske banke - 13. in 14. 12. 2021
Javna služba nalog genske banke vas vljudno vabi na spletna dogodka:
  • Strokovni posvet z naslovom »Pomen genskih bank v živinoreji« bo potekal 13. 12. 2021.
  • Delavnico z naslovom »Izboljšanje prepoznavnosti in vrednosti avtohtonih pasem ter promocija izdelkov« bodo izvedli 14. 12. 2021.
Dogodka bosta potekala preko platforme Zoom. Prijavite se na e-naslov: tina.flisar@bf.uni-lj.si. Po prijavi boste prejeli povezavo, s katero boste dostopali do dogodkov.

JAVNI RAZPISI

AKTUALNI JAVNI RAZPISI PRP 2014-2020:


3. javni razpis za podukrep 16.9 Podpora za diverzifikacijo kmetijskih dejavnosti v dejavnosti v zvezi z zdravstvenim varstvom, socialnim vključevanjem, kmetijstvom, ki ga podpira skupnost, ter izobraževanjem o okolju in hrani; rok za oddajo vloge: 10. 2. 2021

4. javni razpis za podukrep 16.4 Podpora za horizontalno in vertikalno sodelovanje med udeleženci v dobavni verigi za vzpostavitev in razvoj kratkih dobavnih verig in lokalnih trgov ter za promocijske dejavnosti na lokalni ravni, ki so povezane z razvojem; rok za oddajo vloge: 10. 2. 2021

6. javni razpis za podukrep 3.1 Podpora za novo sodelovanje v shemah kakovosti v letu 2021; rok za oddajo vloge: 20. 12. 2021 do 14. ure

Javni razpis za operacijo ureditev gozdne infrastrukture iz Programa razvoja podeželja 2014-2020 za leto 2021; rok za prijavo: 24. 1. 2022

5. javni razpis za podukrep 16.5 Podpora za skupno ukrepanje za blažitev podnebnih sprememb ali prilagajanje nanje ter za skupne pristope k okoljskim projektom in stalnim okoljskim praksam za projekte EIP; rok za oddajo vlog: 12. 1. 2022

4. javni razpis za podukrep 16.2: Podpora za pilotne projekte ter za razvoj novih proizvodov, praks, procesov in tehnologij za projekte EIP; rok za oddajo vlog: 12. 1. 2022

21. javni razpis iz podukrepa 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2021 - za naložbe ekoloških kmetij; rok za oddajo vloge: 30. 12. 2021

20. javni razpis iz podukrepa 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2021 - za naložbe gorskih kmetij; rok za oddajo vloge: 30. 12. 2021

Javni razpis za operacijo naložbe v pred industrijsko predelavo lesa iz PRP 2014-2020 za leto 2021; rok za prijavo: 17. 1. 2022

2. javni razpis za podukrep 4.3: Podpora za naložbe v infrastrukturo, povezano z razvojem, posodabljanjem ali prilagoditvijo kmetijstva in gozdarstva; OPERACIJA: Tehnološke posodobitve namakalnih sistemov, ki so namenjeni več uporabnikom; rok za prijavo: 10. 12. 2021

Javni razpis za operacijo naložbe v nakup nove mehanizacije in opreme za sečnjo in spravilo lesa iz PRP 2014-2020 za leto 2021; rok za prijavo: 10. 1. 2022

4. javni razpis za podukrep 4.3: Podpora za naložbe v infrastrukturo, povezano z razvojem, posodabljanjem ali prilagoditvijo kmetijstva in gozdarstva; OPERACIJA: Gradnja namakalnih sistemov, ki so namenjeni več uporabnikom; rok za prijavo: 10. 12. 2021

4. javni razpis za podukrep 9.1 Ustanavljanje skupin in organizacij proizvajalcev v kmetijskem in gozdarskem sektorju iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020; rok za prijavo: 21. 12. 2021

4. javni razpis za podukrep 4.3 - Podpora za naložbe v infrastrukturo, povezano z razvojem, posodabljanjem ali prilagoditvijo kmetijstva in gozdarstva; Operacija Izvedba agromelioracij na komasacijskih območjih; rok za prijavo: 12. 11. 2021

2. javni razpis za podukrep 6.4 - Podpora za naložbe v vzpostavitev in razvoj nekmetijskih dejavnosti; rok za prijavo: 17. 12. 2021

3. javni razpis za podukrep 6.3 - Pomoč za zagon dejavnosti, namenjene razvoju majhnih kmetij; rok za prijavo: 16. 12. 2021

5. javni razpis za aktivnost Dela za odpravo škode in obnovo gozda iz PRP 2014–2020; rok za prijavo: odprti tip javnega razpisa; rok za prijavo: do porabe razpisanih sredstev

3. javni razpis za operacijo Ureditev gozdnih vlak, potrebnih za izvedbo sanacije gozdov iz PRP 2014-2020; rok za prijavo: do porabe razpisanih sredstev
PREGLEDOVALNIK O STANJU VLOG - ARSKTRP
Vas zanima, v kateri fazi je obravnava vaše vloge oz. zahtevka?
Vlagatelji lahko pridobite informacijo o tem, kdaj lahko s strani Agencije za kmetijske trge in razvoj podeželja pričakujete odločbo oz. izplačilo odobrenih sredstev. V ta namen je bil vzpostavljen spletni pregledovalnik.

Pregledovalnik se redno posodablja, zato za zadnje informacije poiščite povezavo: zavihek Storitve > Obvestila (desno spodaj) > Aktualni podatki za vlagatelje o obravnavi njihovih vlog in zahtevkov.
DRUGI RAZPISI (ne-PRP):

Evropska komisija je objavila razpis za sofinanciranje informacijskih aktivnosti glede pomena skupne kmetijske politike za leto 2022. Rok za oddajo vloge je 25. 1. 2022. Vabljeni k prijavi projekta!

Javni razpis za sofinanciranje stroškov izdelave reinjekcijskih vrtin; rok za oddajo vlog: 22. 12. do 14. ure

Več kot 50.000 evrov za vzpostavitev čebelnjakov za prenos znanja v čebelarstvu v programskem letu 2022; rok za oddajo vloge: 30. 11. 2021

5. javni razpis za ukrep odpravljanje zaraščanja na kmetijskih zemljiščih; rok za prijavo: 31. 12. 2022

Javni razpis za sofinanciranje operacij gradnje novih manjših proizvodnih naprav za proizvodnjo električne energije z izrabo sončne energije (JR SE OVE 2021); datum zaključka: do porabe sredstev oziroma najkasneje do 25. 2. 2022

Objavljeni trije javni razpisi za izvajanje evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo v Republiki Sloveniji za obdobje 2014–2020; odprti do porabe sredstev oziroma do objave o zaprtju razpisa

Aktualni razpisi evropskih strukturnih in investicijskih skladov (EU skladi)
Razpis za program LIFE za leto 2021
Razpis za sofinanciranje projektov v okviru programa izmenjav srednjeevropske pobude v letu 2022

PRePlet so elektronske novice Mreže za podeželje, ki zbirajo novice z evropskega, nacionalnega in lokalnega nivoja in ki se navezujejo na Program razvoja podeželja Republike Slovenije.

Za vsebino PRePleta - Obvestil Mreže za podeželje je odgovorna podporna enota Mreže za podeželje v okviru Ministrstva za kmetijstvo in okolje. Za izvajanje Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020 je odgovorno Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Spletna stran Evropske komisije: Politika razvoja podeželja 2014-2020

V naši bazi prejemnikov imamo shranjene samo elektronske naslove in podatke, ki ste nam jih zaupali ob prijavi. Uporabljamo jih samo v namen pošiljanja občasnih sporočil. Vaš elektronski naslov skrbno varujemo in uporabljamo v skladu z zakonom o varstvu osebnih podatkov (uradni list RS, št.86/04 in 113/05). Če je sporočilo zgrešilo naslovnika, ali če je bilo zaradi napake v naslovniku ali pri prenosu sporočilo poslano drugam, prosimo, da o tem obvestite pošiljatelja.


Cenimo svobodno voljo naročnikov, zato se lahko kadarkoli odjavite s seznama prejemnikov s klikom na povezavo tukaj.