facebook twitter youtube 
Preplet_glava_300dpi
Pozdravljeni subscriber,

na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je še vedno v teku javna razprava o predlogu strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023–2027. Trajala bo do 25. 11. 2021. Vsi zainteresirani ste vabljeni k sodelovanju!

Ne spreglejte tudi številne dogodke, ki so pred nami, še posebej 36. posveta Javne službe kmetijskega svetovanja na temo ZNANJE IN SODELOVANJE ZA KMETIJSTVO PRIHODNOSTI.

Sicer pa se je narava odela v čudovite jesenske barve. Odpravite se na sprehod in si naberite svežih moči.

Prijetno branje vam želimo,
Tina, Karmen, Tanja in Matej v imenu Mreže za podeželje

avtorTarfila_Foto natecaj Moje podezelje
Avtor: Lojze Tarfila / Foto natečaj Moje podeželje

SKUPNA KMETIJSKA POLITIKA 2023-2027

Javna razprava o celotnem predlogu strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023–2027
Javna razprava predloga strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023–2027 je še vedno odprta! Deležnike ter najširšo javnost vabimo k sodelovanju v javni razpravi, ki bo trajala do 25. 11. 2021.
Strateški načrt skupne kmetijske politike dobiva končno podobo
MKGP je na javnem spletnem dogodku dne 16. 11. 2021 predstavilo predlog strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023–2027 in prisluhnilo usmeritvam, komentarjem in pripombam javnosti.

AKTUALNO

Čas je za spremembo položaja kmeta v verigah preskrbe hrane, postanite ambasador projekta COCOREADO
Projektna raziskovalna skupina Instituta Jožef Stefan, ki jo vodi prof. dr. Marko Debeljak, namenja veliko pozornosti ustvarjanju poslovnih priložnosti za mlade, ki živijo in delajo na podeželju. Njihova želja je pomagati soustvarjati inovativne rešitve v premagovanju ovir, s katerimi se pridelovalci hrane soočajo pri odgovorni oskrbi potrošnikov.
Zaključena oddaja vlog za 4. javni razpis za podukrep M04.3
Zaključena je oddaja vlog za 4. javni razpis za podukrep M04.3 Podpora za naložbe v infrastrukturo, povezano z razvojem, posodabljanjem ali prilagoditvijo kmetijstva in gozdarstva, operacija: Izvedba agromelioracij na komasacijskih območjih, ki je bil objavljen 17. 9. 2021.
Minister Podgoršek napovedal več promocije shemam kakovosti in evropsko zaščitenim proizvodom
Ob dnevu shem kakovosti, ki ga je organizirala Čebelarska zveza Slovenije, se je minister dr. Jože Podgoršek udeležil novinarske konference, na kateri so bile poleg shem kakovosti osrednje teme še letos ustanovljeni Konzorcij evropsko zaščitenih slovenskih pridelkov in izdelkov. V konzorcij je vključenih 24 slovenskih živil, ki jih odlikujejo višja kakovost, poznano poreklo, poseben način pridelave ali bogata kulinarična tradicija.
Nekoliko drugačna banka
DOPPS - skupaj s partnerji Kmetijski inštitut Slovenije, Krajinski park Goričko, Triglavski narodni park in Notranjski park - je pričel izvajati projekt LIFE for Seeds. Projekt se osredotoča na vzpostavitev semenske banke za značilne vrste suhih travnikov z orhidejami, volkovij ter presihajočih jezer. Semena bodo nabirali na 21 območjih Natura 2000. S semenskimi mešanicami bodo nato obnovili preko 70 ha travnikov na območjih Natura 2000 Notranjski trikotnik, Goričko, Julijske Alpe, Drava, Krimsko hribovje – Menišija, Ljubljansko barje, Škocjanski zatok.
Slovenske vrbe v pomoč pri obvladovanju invazivk
Invazivne tujerodne vrste povzročajo vrsto težav v naravi in ljudem, zato sodelavci projekta LIFE-IP NATURA.SI nadaljujejo z odstranjevanjem več invazivnih tujerodnih vrst rastlin ob reki Dravinji. Pod vodstvom Direkcije RS za vode so zaključili ročno košnjo nadzemnega dela dresnika in ga odpeljali v sežigalnico. Tla so nato pripravili za polaganje potaknjencev bele vrbe, ki zelo intenzivno odžene s potaknjencev in ima velik prirastek v relativno kratkem času. Predvidevajo, da bodo vrbe zavirale rast dresnika.

DOBER PRIMER IZ PRAKSE PRP 2014-2020

Za kmete, lastnike gozdov in podjetnike so v okviru Programa razvoja podeželja za obdobje 2014–2020 na voljo evropska sredstva, s katerimi si v Sloveniji prizadevamo izboljšati področja biotske raznovrstnosti, stanje gozdov, voda in tal, povečati konkurenčnost kmetijskega in gozdarskega sektorja in socialno vključenost ter lokalni razvoj podeželskih območij.

»Prihodek od gozda nam je omogočil razvoj kmetije«
Tako pravi Anica Oblak, lastnica kmetije, ki jo domačini poznajo tudi pod imenom Mihatovc. S prijavami na razpise so prišli do sredstev, ki so jim omogočila, da lahko danes delajo na sodobni žagi za razrez hlodovine, drva pripravljajo strojno, kupili pa so tudi veliko druge nujne opreme.

LEADER

Predstavitve spletnega srečanja LAS-ov in Koordinacijskega odbora CLLD 2014-2020
V sredo, 10. novembra 2021, je preko video povezave potekalo srečanje članic in članov Koordinacijskega odbora CLLD 2014-2020 s predstavniki vseh 37 LAS.
Tema srečanja so bile zadnje spremembe Uredbe o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, dodatna sredstva EKSRP iz naslova tranzicijskega obdobja ter spremembe strategij lokalnega razvoja. Objavljamo tudi predstavitev iz srečanja.
Zaključen projekt igralne površine pri šoli Pesnica - razgibajmo se
Dne 3. 11. 2021 se je s prireditvijo in delavnico v OŠ Pesnica otvorilo urejeno zunanjo igrišče ob OŠ Pesnica. Namen operacije Igralne površine pri šoli Pesnica – Razgibajmo se, v kateri sta partnerja Občina Pesnica in OŠ Pesnica, je bila ureditev igrišč ob šoli za izboljšanje infrastrukturnih pogojev za izvajanje programov za otroke, mlade, športne rekreativce ter za programe medgeneracijskega sodelovanja. Predvidena je bila nadgradnja asfaltnega igrišča s preplastitvijo z umetno maso, ureditev razsvetljave površine, zaris igrišča in ureditev novega zelenega platoja za postavitev igral oz. učilnice na prostem.

ŠIRIMO ZNANJE

VIDEO (5 min., 7 sek.): Načrtno ohranjanje stoječe biomase, kot ukrep programa upravljanja območij Natura 2000
Ste morda v svojem gozdu opazili na drevesu modro oznako v obliki žolne?
Eden izmed ukrepov Programa upravljanja območij Nature 2000 je tudi načrtno ohranjanje stoječe biomase v gozdovih na območju Natura 2000. V posnetku so predstavljena habitatna drevesa in odmrla lesna biomasa, prav tako je prikazan postopek pridobitve sofinanciranja iz sredstev Gozdnega sklada.

NAPOVEDNIK

NOVEMBER

Posvet rejcev drobnice - od 18. do 19. 11. 2021, Terme Dobrna
Zveza društev rejcev drobnice Slovenije, Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, Oddelek za zootehniko Biotehniške fakultete in revija Drobnica organizirajo tradicionalni strokovni posvet. Predstavljeni bodo ukrepi SKP, ki se tičejo rejcev drobnice, potem pa bo potekal posvet v delovnih skupinah.
Spletna predstavitev poročila Monitoring populacij izbranih ciljnih vrst ptic na območjih Natura 2000 v letu 2021 - 19. 11. 2021 ob 10. uri, preko spleta
​Vabljeni na spletno predstavitev poročila “Monitoring populacij izbranih ciljnih vrst ptic na območjih Natura 2000 v letu 2021”, ki bo v petek, 19. novembra 2021, ob 10. uri preko aplikacije Webex.
36. posvet Javne službe kmetijskega svetovanja: ZNANJE IN SODELOVANJE ZA KMETIJSTVO PRIHODNOSTI - 22. do 23. 11. 2021, preko spleta ali v živo (v Hotelu Thermana Park v Laškem)
Dogodek organizirata Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije in MKGP. Vabljeni!
Ne spreglejte izobraževalnega dogodka: 8. Raziskovalni izzivi v živinoreji, Ločniškarjevi dnevi 2021 - 25. 11. 2021 ob 9. uri, preko spleta
Tema letošnjega posveta so izzivi trajnostne prehrane živali. Štirje tuji in trije domači predavatelji bodo predstavili nekatere vidike prehrane živali, ki jih je potrebno upoštevati in obvladati, če želimo živali rediti v skladu z načeli trajnosti.
Strokovna razprava o uživanju cvetnega prahu - 25. 11. 2021, v Hiši kranjske čebele v Višnji Gori, ob 19. uri
Čebelarji, vabljeni na strokovni posvet, na katerem bodo predstavili vse čebelje pridelke, poseben poudarek pa bo namenjen cvetnemu prahu. Čebelar gospod Miha Tekavčič bo predstavil kako poteka pridelava cvetnega prahu v njegovem čebelarstvu.
Mednarodna konferenca - Zakaj seneno - v petek, 26.11.2021, s pričetkom ob 12. uri, prek aplikacije ZOOM.

DECEMBER

SPLETNA 6. konferenca Nove tehnologije v kmetijstvu - 9. 12. 2021, od 9:00 do 15:15, preko spleta
Na okrogli mizi 6. konferenci Nove tehnologije v kmetijstvu bo govora, kje v kmetijstvu so priložnosti za tehnološki in digitalni razvoj in kako do virov financiranja ter ustrezne svetovalne podpore.
Spletna delavnica 'Farm data for better farm performance' - od 9. do 10. 12. 2021, preko spleta
EIP-AGRI podporna enota organizira spletni seminar. Digitalne tehnologije lahko pripomorejo kmetom, da lahko delajo bolj natančno, učinkovito, trajnostno ter hkrati prispevajo, da so kmetijski poklici bolj privlačni za mlade. Na delavnico bodo organizatorji povabili omejeno število oseb. V okviru poziva za izraz interesa pa imajo prednost naslednji tipi udeležencev: kmetje, svetovalci, partnerji operativnih skupin EIP in tehnološki razvojniki.

JAVNI RAZPISI

AKTUALNI JAVNI RAZPISI PRP 2014-2020:


6. javni razpis za podukrep 3.1 Podpora za novo sodelovanje v shemah kakovosti v letu 2021; rok za oddajo vloge: 20. 12. 2021 do 14. ure

Javni razpis za operacijo ureditev gozdne infrastrukture iz Programa razvoja podeželja 2014-2020 za leto 2021; rok za prijavo: 24. 1. 2022

5. javni razpis za podukrep 16.5 Podpora za skupno ukrepanje za blažitev podnebnih sprememb ali prilagajanje nanje ter za skupne pristope k okoljskim projektom in stalnim okoljskim praksam za projekte EIP; rok za oddajo vlog: 12. 1. 2022

4. javni razpis za podukrep 16.2: Podpora za pilotne projekte ter za razvoj novih proizvodov, praks, procesov in tehnologij za projekte EIP; rok za oddajo vlog: 12. 1. 2022

21. javni razpis iz podukrepa 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2021 - za naložbe ekoloških kmetij; rok za oddajo vloge: 30. 12. 2021

20. javni razpis iz podukrepa 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2021 - za naložbe gorskih kmetij; rok za oddajo vloge: 30. 12. 2021

Javni razpis za operacijo naložbe v pred industrijsko predelavo lesa iz PRP 2014-2020 za leto 2021; rok za prijavo: 17. 1. 2022

2. javni razpis za podukrep 4.3: Podpora za naložbe v infrastrukturo, povezano z razvojem, posodabljanjem ali prilagoditvijo kmetijstva in gozdarstva; OPERACIJA: Tehnološke posodobitve namakalnih sistemov, ki so namenjeni več uporabnikom; rok za prijavo: 10. 12. 2021

Javni razpis za operacijo naložbe v nakup nove mehanizacije in opreme za sečnjo in spravilo lesa iz PRP 2014-2020 za leto 2021; rok za prijavo: 10. 1. 2022

4. javni razpis za podukrep 4.3: Podpora za naložbe v infrastrukturo, povezano z razvojem, posodabljanjem ali prilagoditvijo kmetijstva in gozdarstva; OPERACIJA: Gradnja namakalnih sistemov, ki so namenjeni več uporabnikom; rok za prijavo: 10. 12. 2021

4. javni razpis za podukrep 9.1 Ustanavljanje skupin in organizacij proizvajalcev v kmetijskem in gozdarskem sektorju iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020; rok za prijavo: 21. 12. 2021

4. javni razpis za podukrep 4.3 - Podpora za naložbe v infrastrukturo, povezano z razvojem, posodabljanjem ali prilagoditvijo kmetijstva in gozdarstva; Operacija Izvedba agromelioracij na komasacijskih območjih; rok za prijavo: 12. 11. 2021

2. javni razpis za podukrep 6.4 - Podpora za naložbe v vzpostavitev in razvoj nekmetijskih dejavnosti; rok za prijavo: 17. 12. 2021

3. javni razpis za podukrep 6.3 - Pomoč za zagon dejavnosti, namenjene razvoju majhnih kmetij; rok za prijavo: 16. 12. 2021

5. javni razpis za aktivnost Dela za odpravo škode in obnovo gozda iz PRP 2014–2020; rok za prijavo: odprti tip javnega razpisa; rok za prijavo: do porabe razpisanih sredstev

3. javni razpis za operacijo Ureditev gozdnih vlak, potrebnih za izvedbo sanacije gozdov iz PRP 2014-2020; rok za prijavo: do porabe razpisanih sredstev
PREGLEDOVALNIK O STANJU VLOG - ARSKTRP
Vas zanima, v kateri fazi je obravnava vaše vloge oz. zahtevka?
Vlagatelji lahko pridobite informacijo o tem, kdaj lahko s strani Agencije za kmetijske trge in razvoj podeželja pričakujete odločbo oz. izplačilo odobrenih sredstev. V ta namen je bil vzpostavljen spletni pregledovalnik.

Pregledovalnik se redno posodablja, zato za zadnje informacije poiščite povezavo: zavihek Storitve > Obvestila (desno spodaj) > Aktualni podatki za vlagatelje o obravnavi njihovih vlog in zahtevkov.
DRUGI RAZPISI (ne-PRP):

Evropska komisija je objavila razpis za sofinanciranje informacijskih aktivnosti glede pomena skupne kmetijske politike za leto 2022. Rok za oddajo vloge je 25. 1. 2022. Vabljeni k prijavi projekta!

Javni razpis za sofinanciranje stroškov izdelave reinjekcijskih vrtin; rok za oddajo vlog: 22. 12. do 14. ure

Več kot 50.000 evrov za vzpostavitev čebelnjakov za prenos znanja v čebelarstvu v programskem letu 2022; rok za oddajo vloge: 30. 11. 2021

5. javni razpis za ukrep odpravljanje zaraščanja na kmetijskih zemljiščih; rok za prijavo: 31. 12. 2022

Javni razpis za sofinanciranje operacij gradnje novih manjših proizvodnih naprav za proizvodnjo električne energije z izrabo sončne energije (JR SE OVE 2021); datum zaključka: do porabe sredstev oziroma najkasneje do 25. 2. 2022

Objavljeni trije javni razpisi za izvajanje evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo v Republiki Sloveniji za obdobje 2014–2020; odprti do porabe sredstev oziroma do objave o zaprtju razpisa

Aktualni razpisi evropskih strukturnih in investicijskih skladov (EU skladi)
Razpis za program LIFE za leto 2021
Razpis za sofinanciranje projektov v okviru programa izmenjav srednjeevropske pobude v letu 2022

PRePlet so elektronske novice Mreže za podeželje, ki zbirajo novice z evropskega, nacionalnega in lokalnega nivoja in ki se navezujejo na Program razvoja podeželja Republike Slovenije.

Za vsebino PRePleta - Obvestil Mreže za podeželje je odgovorna podporna enota Mreže za podeželje v okviru Ministrstva za kmetijstvo in okolje. Za izvajanje Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020 je odgovorno Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Spletna stran Evropske komisije: Politika razvoja podeželja 2014-2020

V naši bazi prejemnikov imamo shranjene samo elektronske naslove in podatke, ki ste nam jih zaupali ob prijavi. Uporabljamo jih samo v namen pošiljanja občasnih sporočil. Vaš elektronski naslov skrbno varujemo in uporabljamo v skladu z zakonom o varstvu osebnih podatkov (uradni list RS, št.86/04 in 113/05). Če je sporočilo zgrešilo naslovnika, ali če je bilo zaradi napake v naslovniku ali pri prenosu sporočilo poslano drugam, prosimo, da o tem obvestite pošiljatelja.


Cenimo svobodno voljo naročnikov, zato se lahko kadarkoli odjavite s seznama prejemnikov s klikom na povezavo tukaj.