Pozdravljeni ,


en mesec je naokrog in zopet se vam javljamo z obilico novic in dogodkov.

Nadaljujemo tudi s predstavitvijo uspešnih zgodb slovenskega kmetijstva in podeželja - danes
o vzpostavitvi kmetije na kraških površinah.

Trenutno je odprtih 15 javnih razpisov - vabljeni, da jih preverite.

Prosimo, da na to e-pošto ne odgovarjate. Če imate za nas kakšno novico, pobudo, predlog ali fotografijo s podeželja, ki prikazuje vaš projekt ali naložbo, sofinancirano s sredstvi skupne kmetijske politike, nam jo pošljite na naslov mreza-podezelje.mkgp@gov.si in objavili jo bomo v eni prihodnjih e-novic.

Lepo vas pozdravljamo,
Tina, Martina, Svit in Slavica iz ekipe Mreže za podeželje
Dan odprtih vrat na kmetiji Kovač na Pivškem.

AKTUALNE NOVICE


Vabilo na festival in državno proslavo v Novo Gorico ob 20. obletnici vstopa Slovenije v Evropsko unijo dne, 9. 5. 2024
Slovenija je skupaj še z devetimi državami srednje in vzhodne Evrope 1. maja 2004 postala polnopravna članica Evropske unije (EU). To je bila peta in največja širitev Evropske unije v njeni dosedanji zgodovini. Vabljeni na festival in državno proslavo v Novo Gorico 9. 5. 2024 od 10. ure dalje.

JAVNI RAZPIS za naložbe v izgradnjo namakalnih sistemov, ki so namenjeni več uporabnikom
Javni razpis podpira investicije v infrastrukturo, ki je namenjena več uporabnikom, zato so upravičenci do podpore iz tega javnega razpisa tako fizične, kot tudi pravne osebe, ki so jih lastniki kmetijskih zemljišč pooblastili za izgradnjo namakalnega sistema. Razpisanih je 5 milijonov evrov nepovratnih sredstev. Vložitev vloge na javni razpis poteka od 20. maja do vključno 2. avgusta 2024 do 14. ure.

JAVNI RAZPIS za izvedbo agromelioracij na kmetijskih zemljiščih po poplavah
Upravičenci do podpore iz tega javnega razpisa so lokalne skupnosti in Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov RS. Razpisanih je skoraj 5 milijonov evrov nepovratnih sredstev. Vnos vloge v elektronski sistem in vložitev vloge poteka od 6. maja 2024 do vključno 26. julija 2024 do 14. ure.

JAVNI RAZPIS za intervencijo naložbe v ureditev gozdne infrastrukture (IRP06) za leto 2024
Cilj javnega razpisa je povečati odprtost gozdov z gozdnimi prometnicami, protierozijsko urediti gozdne vlake, zmanjšati stroške spravila lesa in s tem omogočiti učinkovitejše trajnostno gospodarjenje z gozdovi. Upravičenci lahko vlogo v elektronski sistem vložijo od 20. maja 2024 do vključno 23. septembra 2024, do 14. ure.

Na voljo brošure za posamezne sheme SOPO
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) je v tiskani in spletni verziji izdalo tri brošure, ki opisujejo posamezne sheme v okviru intervencije Sheme za podnebje in okolje (t.i. SOPO), ki se izvaja v okviru neposrednih plačil.

Zbiramo primere dobrih praks za evropski natečaj ARIA 2024!
Mreža za podeželje in Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano vas tudi letos vabimo k sodelovanju na evropskem natečaju za navdihujoče zgodbe v kmetijstvu in podeželju (ARIA). Izpostavljeni temi letošnjega natečaja ARIA sta opolnomočenje mladih in enakost spolov.

Vlada sprejala Uredbo o izvajanju intervencije naložbe v dvig produktivnosti in tehnološki razvoj ter intervencije naložbe v prilagoditev na podnebne spremembe pri trajnih nasadih, iz strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023–2027
Uredba ureja izvajanje dveh intervencij, in sicer intervencijo naložbe v dvig produktivnosti in tehnološki razvoj, vključno z digitalizacijo kmetijskih gospodarstev, ter intervencijo naložbe v prilagoditev na podnebne spremembe pri trajnih nasadih, iz strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023–2027 za Slovenijo. Uredba bo v kratkem objavljena na Pravno-informacijskem sistemu Republike Slovenije (PISRS).


PREDSTAVLJAMO DOBRE ZGODBE SLOVENSKEGA PODEŽELJA

Kmetija Kovačevih iz Pivškega - Vzpostavitev živinorejske kmetije na kraških površinah
Timotej Kovač je prejemnik sredstev iz podukrepa 6.1 Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete. Če kje, so bila na njegovi kmetiji ta sredstva dejansko namenjena zagonu dejavnosti. Timotej je od svojih starih staršev lastniško prevzel kmetijo oziroma kmetijska zemljišča, pridobil kmetijska znanja, sredstva, pridobljena na razpisu, pa so mu dejansko omogočila začetek kmetovanja in uresničitev zastavljenih ciljev. Prejeto pomoč je investiral v izboljšanje kmetijskih zemljišč, nakup najpotrebnejše mehanizacije in nakup plemenskih živali za oblikovanje črede krav dojilj.

Naložbe na kmetiji so bile sofinancirane iz podukrepa M6.1 iz Programa razvoja podeželja 2014-2020.

PRENOS ZNANJA

PUBLIKACIJA: Vloga industrijske konoplje pri prilagajanju podnebnim spremembam in varovanju virov v kmetijstvu
V strokovni monografiji je predstavljena pridelave industrijske konoplje v Sloveniji, njen sortiment, njena vloga pri prilagajanju podnebnim spremembam in tudi pri njihovi blažitvi ter pri varovanju virov v kmetijstvu. Podrobneje so opisana preizkušanja industrijske konoplje na petih slovenskih kmetijah med letoma 2021 in 2023. V prispevkih so predstavili izzive in rezultate pridelave različnih sort v petih različnih regijah. Monografija je nastala v okviru EIP projekta Konoplja.

Strokovno gradivo - Ohranjanje suhih travnikov
Na Portalu znanja smo objavili gradivo, ki so ga pripravili strokovnjaki Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije v okviru Javnega naročila "Izvedba demonstracijskega projekta – primarna kmetijska proizvodnja, veterina in predelava živil na kmetijah."

LEADER

Predstavitve lokalnih akcijskih skupin
Na Facebook profilu Mreže za podeželje objavljamo predstavitve lokalnih akcijskih skupin Spremljajte nas! Na zadnje smo objavili predstavitev LAS Zgornja Gorenjska (BOJA). Pri izdelavi strategije LAS so izhajali iz analize stanja, kjer so bile ključne ugotovitve te, da je območje izredno bogato z naravnimi danostmi Biosfernega območja Julijske Alpe, s Triglavskim narodnim parkom, ki domačinom omogoča visoko kakovost bivanja, privablja pa številne obiskovalce. Zato je močan fokus same strategije usmerjen v ohranjanje te naravne danosti.

Delavnica o uporabi pametnega telefona v Spodnji Idriji
V okviru projekta Skupaj za več znanja LAS s CILJjem potekajo delavnice za izboljšanje digitalnih spretnosti lokalnega prebivalstva.

(POGOVOR) Prehod na sonaravno oskrbo s hrano
Na radiju je bil objavljen bogat prispevek, ki je s sogovorniki zelo lepo povzemal in orisal dosedanje dosežke, misli o projektu sodelovanja LAS »Prehod na sonaravno oskrbo s hrano« ter pogled naprej.


NAPOVEDNIK

Izobraževanja s področja zdravstvenega varstva čebel v okviru uredbe

do 31. 5. 2024, različne lokacije

Festival in državna proslava v Novi Gorici ob 20. obletnici vstopa Slovenije v Evropsko unijo

9. 5. 2024, Nova Gorica

Demonstracijski prikaz – Ohranjanje suhih travnikov

11. 5. 2024, Ptuj

Posvet Evidentiranje škod od divjadi

11. 5. 2024, Ljubljana

Kombinirane setve različnih vrst rastlin in novi tipi pridelave silaž kot krmne baze za prežvekovalce

14. 5. 2024, Gotovlje, Žalec

Razvoj kratkih dobavnih verig – izzivi in priložnosti v logistiki (spletni dogodek)

14. 5. 2024, preko spleta


Kmetovalci vabljeni na brezplačno usposabljanje v okviru projekta Soočanje s podnebnimi spremembami v kmetijstvu ob podpori digitalnih tehnologij (EIP Diagtech4climate)

16. 5. 2024, Pivola

Drugi svetovni kongres na temo turizma na kmetiji

16. do 18. 5. 2024, Bolzano, Italija

Krepitev krožnega biogospodarstva na podeželju

  • Predstavitev 16 prototipov bio-osnovanih izdelkov spletni dogodek, 16. 5. 2024, splet
  • Podaljšanje življenja lesu in lesnim izdelkom, 29. 5. 2024, Prevalje.

35. Festival Dobrote slovenskih kmetij 2024

17. do 19. 5. 2024, Ptuj

Mikrozelenjava od semena do krožnika

17. do 19. 5. 2024, Ptuj

Svetovalnica za kmete: Nove tehnologije in digitalizacija

17. 5. 2024, Ljubljana

2. posvet “Izzivi trajnostnega razvoja zavarovanih območij narave, kako jih nasloviti v praksi?«

24. 5. 2024 - 9. 6. 2024, Bohinj

Eko kul festival v dvorcu Rakičan

25. 5. 2024, Rakičan

JAVNI RAZPISI

Naziv razpisa
Rok za prijavo
Sredstva
SN SKP 2023-2027:
Javni razpis iz podukrepa 5.2 Podpora za obnovo kmetijskega zemljišča in potenciala kmetijske proizvodnje, ki sta bila prizadeta zaradi naravnih nesreč, slabih vremenskih razmer in katastrofičnih dogodkov
22. 5. 2024
9.000.000 EUR
SN SKP 2023-2027:
30. javni razpis iz podukrepa 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2024 OPERACIJA: Naložbe v zmanjšanje emisij toplogrednih plinov iz kmetijstva
22. 5. 2024
5.000.000 EUR
SN 2023-2027, IRP30:
Javni razpis za intervencijo medgeneracijski prenos znanja za leto 2024
7. 6. 2024
3.294.000 EUR
SN 2023-2027, IRP24:
Javni razpis za intervencijo podpora za vzpostavitev gospodarstev mladih kmetov za leto 2024
7. 6. 2024
16.236.156 EUR
SN SKP 2023-2027:
Javni razpis za intervencijo medgeneracijski prenos znanja za leto 2024
7. 6. 2024
3.294.000 EUR
SN SKP 2023-2027:
Javni razpis za intervencijo podpora za vzpostavitev gospodarstev mladih kmetov za leto 2024
7. 6. 2024
16.236.156 EUR
SN SKP 2023-2027:
Javni razpis za podintervencijo vzdrževanje čebelnjakov in čebeljih družin za prenos znanja v čebelarstvu v programskem letu 2024


31. 7. 2024
25.676 EUR
SN SKP 2023-2027:
Javni razpis za podintervencijo sofinanciranje sadik medovitih rastlin, posajenih za čebelarjenje in ne za pridelavo rastlin, v programskem letu 2024


31. 7. 2024
49.260 EUR
SN SKP 2023-2027:
Javni razpis za podintervencijo sofinanciranje nakupa oziroma izdelave satnic s certifikatom ali analiznim izvidom oziroma poročilom o doseženih temperaturah v programskem letu 2024
31. 7. 2024
275.856 EUR
SN SKP 2023-2027:
Javni razpis za podintervencijo sofinanciranje zdravil, dovoljenih v ekološkem čebelarstvu v programskem letu 2024
31. 7. 2024
20.689 EUR
SN SKP 2023-2027:
Javni razpis za podintervencijo sofinanciranje nakupa čebelarske opreme v programskem letu 2024
31. 7. 2024
226.595 EUR
SN SKP 2023-2027:
Javni razpis za podintervencijo sofinanciranje obnove tipičnih čebelnjakov v programskem letu 2024
31. 7. 2024
24.630 EUR

SN SKP 2023-2027:
1. javni razpis 4.3: Podpora za naložbe v infrastrukturo, povezano z razvojem, posodabljanjem ali prilagoditvijo kmetijstva in gozdarstva, OPERACIJA: Izvedba agromelioracij na kmetijskih zemljiščih

26. 7. 2024
5.000.000 EUR

SN SKP 2023-2027:
1. Javni razpis za intervencijo izgradnja namakalnih sistemov, ki so namenjeni več uporabnikom

2. 8. 2024
5.000.000 EUR

SN SKP 2023-2027:
Javni razpis za intervencijo naložbe v ureditev gozdne infrastrukture (IRP06) za leto 2024


23. 9. 2024
1.000.000 EUR
Podukrep 8.4 (PRP 2014-2020):
3. javni razpis za operacijo Ureditev gozdnih vlak, potrebnih za izvedbo sanacije gozdov iz PRP 2014-2020
do porabe sredstev
370.000 EUR
Podukrep 8.4 (PRP 2014-2020):
6. javni razpis za aktivnost Dela za odpravo škode in obnovo gozda iz PRP 2014-2020
do objave zaprtja
1.470.000 EUR

Okvirni terminski načrt objave javnih razpisov

Elektronske novice Mreže za podeželje zbirajo novice z evropskega, nacionalnega in lokalnega nivoja, ki se navezujejo na skupno kmetijsko politiko.
Svoje prispevke nam pošljite po e-pošti na mreza-podezelje.mkgp@gov.si.

Za vsebino e-novic Mreže za podeželje je odgovorna pisarna Mreže za podeželje, ki deluje v okviru Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Za izvajanje Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020 in za izvajanje Strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023-2027 za Slovenijo je odgovorno Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Spletna stran Evropske komisije
Arhiv e-novic Preplet