facebook twitter youtube 
Preplet_glava_300dpi
Pozdravljeni subscriber,

v teh dneh se je pričela težko pričakovana javna razprava o predlogu Strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023-2027, ki bo trajala do 15. avgusta. Prvi javni posvet je potekal v Celju, ki smo ga prenašali tudi v živo preko Youtube kanala Mreže za podeželje. Posnetek si lahko ogledate na tej povezavi.
Ministrstvo do konec tega meseca načrtuje več javnih posvetovanj po vsej Sloveniji, na katere ste vabljeni tudi vi, da podate svoje komentarje.

Objavljamo povezave do opisov prikaza satelitskih posnetkov Sentinela-2, ki jih je pripravila ARSKTRP. Na primeru travnikov na Gorenjskem in njivskih površin v Prekmurju so razložili, kako interpretirati posnetke.

V rubriki Foto utrip PRP, ki se nahaja na koncu novic, ta teden objavljamo fotografijo regratovih cvetov, ki nam jo je poslal M. Papež. Prijazno vabljeni k sodelovanju vsi, ki bi želeli z bralci Prepleta podeliti foto-utrip z vaše kmetije ali naložbe.


Prijetno branje vam želi
Mreža za podeželje

metulj mravljiščar
Metulji iz rodu mravljiščarjev imajo zanimiv in zapleten življenjski krog. Ko se iz jajčeca izleže ličinka in iz nje zraste gosenica, se ta splazi na tla, kjer s svojim vonjem pritegne določene vrste mravelj. Mravlja gosenico odvleče v svoje mravljišče, tu pa se metuljeva ličinka začne hraniti z zarodom mravelj. Ko se dovolj razvije, se zabubi, nato se iz bube izleže odrasel metulj, ki mora hitro pobegniti iz mravljišča, saj ne diši več po mravljah. Z operacijo Traviščni habitati metuljev (ukrep KOPOP) varujemo ogroženi vrsti metuljev maravljiščarjev.
Avtor fotografije: Barbara Zakšek

SKUPNA KMETIJSKA POLITIKA

V Celju prvi javni posvet o predlogu Strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023–2027
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je objavilo predlog Strateškega načrta SKP 2023−2027, s čimer se je pričela javna razprava, v okviru katere ministrstvo organizira javna posvetovanja, ki bodo trajala do 15. avgusta letos. Včeraj je v Kongresnem centru Celje potekal prvi javni posvet. Vsi zainteresirani ste vabljeni, da se udeležite katerega od bodočih posvetov po Sloveniji.
Testiranje ukrepa "Pisani travnik"

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano dela na pripravi Strateškega načrta za izvajanje skupne kmetijske politike v Sloveniji med letoma 2023 in 2027, mladim kmetom pa je ponujena možnost, da ukrep „Pisan travnik“ ocenijo že vnaprej in ga pomagajo oblikovati.

AKTUALNO

Najbolj poznani označbi sta Izbrana kakovost in Ekološka pridelava, lokalna živila ocenjena kot boljša in hranljivejša
V okviru projekta Analiza pridelave in trženja proizvodov shem kakovosti je Fakulteta za ekonomijo in informatiko Univerze v Novem mestu s partnerji in agencijo Mediana junija izvedla trženjsko raziskavo o označbah kakovosti in lokalnih živilih. Raziskava je pokazala, da sta označbi Izbrana kakovost in Ekološka pridelava najbolj prepoznana znaka kakovosti, lokalna živila pa ocenjena za živila boljšega okusa z več hranljivosti.
Minister dr. Jože Podgoršek v Evropskem parlamentu predstavil prioritete slovenskega predsedovanja
Minister dr. Jože Podgoršek je na zasedanjih odborov Evropskega parlamenta, pristojnih za vsebine s področja dela Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, predstavil sektorski program in prednostne naloge slovenskega predsedstva. Te se umeščajo v sklop »Odpornost, okrevanje in strateška avtonomija EU«, kjer je izpostavljen strateški pomen preskrbe s hrano v EU ter trajnostno kmetijstvo (skrb za podeželje) in gozdarstvo. Na področju ribištva prednostne naloge izhajajo iz pomena ohranjanja obalnih skupnosti ter tradicije trajnostnega ribolova.
Problematika stanja v verigi preskrbe s hrano - varuh odnosov v verigi preskrbe s hrano
Komisija za kmetijstvo v Državnem Svetu RS je obravnavala aktualno problematiko na področju kmetijstva, med drugim tudi v verigi preskrbe s hrano. Varuh odnosov v verigi preskrbe s hrano je bil povabljen k sodelovanju na seji.
Izteka se rok za oddajo vlog za tri javne razpise na področju čebelarskih ukrepov
Agencija za kmetijske trge in razvoj podeželja vabi čebelarje, ki izpolnjujejo pogoje navedene v Javnih razpisih, da do vključno 16. 7. 2021 oddajo vlogo.
Reševanje izzivov slovenske »periferije«
Staranje prebivalstva. Pomanjkanje perspektive. Nedostopnost stanovanj. To je le nekaj izmed izzivov, s katerimi se dandanes soočajo mladi na podeželju in v malih industrijskih mestih. In prav ta vprašanja so bila v ospredju letošnjega dogodka HeritageHack: Periferija vabi!, ki je v organizaciji Zavoda ID20 in Društva Idrija 2020 potekal med 7. in 9. majem. Oglejte si zmagovito rešitev HeritageBox.
Prikaz košnje na satelitskih posnetkih Sentinel-2
Glede na različne barvne odtenke zelene je moč prepoznati površine, kjer je travinje večje oziroma močnejše (temnejša zelena) in površine, kjer je travinje nižje rasti oziroma je pokošeno (rjavozelena). Kadar smo v dvomih si pomagamo z vrednostjo indeksa vegetacijske razlike (NDVI), katerega vrednost po košnji za kratek čas izrazito pade, a se kmalu dvigne nazaj na vrednost pred padcem.
Prikaz gole zemlje na posnetkih Sentinel-2
Rjavi odtenki nakazujejo površino z golo zemljo, zeleni pa prisotnost vegetacije. Najpogostejši primeri odsotnosti vegetacije na kmetijski površini se pojavljajo v povezavi z oranjem, setvijo, žetvijo in agromelioracijskimi ukrepi. Paziti moramo, da gole zemlje ne zamenjujemo s košnjo ali pa s sencami oziroma meglicami.
Zaznava in prikaz nehomogenih površin na satelitskih posnetkih Sentinel-2
Nehomogenost v smislu analize podatkov Sentinel-2 pomeni, da je ugotovljeno neskladje med prijavljeno površino poljine na zbirni vlogi in stanjem v naravi. Nehomogenost poljine najlažje zaznamo v lažni barvni podobi. Paziti moramo, da košnje v pasovih ne zamenjujemo z nehomogenostjo.
V Sloveniji se povečuje požarna ogroženost naravnega okolja
Zavod za gozdove Slovenije opozarja, da se zaradi dalj časa trajajočega sušnega in vročega vremena povečuje požarna ogroženost gozdov.
Nov korak k podnebni nevtralnosti Slovenije - Resolucija o dolgoročni podnebni strategiji Slovenije
Državni zbor Republike Slovenije je sprejel Resolucijo o dolgoročni podnebni strategiji Slovenije do leta 2050. Slovenija si s strategijo zastavlja jasen cilj, da do leta 2050 doseže neto ničelne emisije oziroma podnebno nevtralnost.
Diplomska naloga na temo digitalizacije na turističnih kmetijah
Študentka 2. letnika na Višji strokovni šoli za gostinstvo in turizem Maribor letos opravlja diplomsko nalogo na temo digitalizacije na turističnih kmetijah. V nalogi bi želela opisati primere dobrih praks doma ali v tujini, zato Vas prosi, če ji lahko sporočite oz. jo napotite do takšnih primerov dobrih praks - digitalizacija v turizmu in digitalizacija na turističnih kmetijah. Za vaš odgovor se vam iskreno zahvaljuje!
V javni obravnavi sprememba Pravilnika o priznanju skupine proizvajalcev za skupno trženje
Osnovna sprememba je razširitev nabora sektorjev, za katere se prizna skupina proizvajalcev (žita, pivovarski ječmen, oljčno olje in namizne oljke, vino) in na novo opredeljeni pogoji za priznanje skupine proizvajalcev iz dodanih sektorjev. Javnost lahko svoje pripombe na predlog tega predpisa poda do vključno 28. 7. 2021.
V javni obravnavi sprememba uredbe, ki ureja izvajanje podukrepa Ustanavljanje skupin in organizacij proizvajalcev
Osnovna sprememba je razširitev nabora upravičencev, spremenili so se pogoji ob vložitvi voge na javni razpis za sektor kmetijski proizvodi iz sheme kakovosti ekološka pridelava in predelava ter dodali novi za razširjen seznam upravičencev do podpore. Zadnje leto trajanja podpore bo 2024 in rok za vložitev zadnjega zahtevka 31. 7. 2025. Javnost lahko svoje pripombe na predlog tega predpisa poda do vključno 29. 7. 2021.
Ob 30 letnici samostojne kmetijske politike
Maja Kožar in Emil Erjavec iz Kmetijskega inštituta Slovenije sta pripravila politično-ekonomski pogled na 30 let slovenske kmetijske politike: od reform do stagnacije. Pregled je objavljen v knjigi, ki je bila objavljena ob 30 letnici samostojnosti Slovenije. Prispevek se prične na strani 225.

MLADI KMETJE

Skozi oči mladega kmeta - (so)Ustvarimo kmetijstvo, ki ga želimo dostojno živeti!
V javni razpravi je Strateški načrt Skupne kmetijske politike 2023–2027. Strateški načrt, ki bo uokviril kmetovanje v naslednjih petih letih. Kmetije bodo primorani prevzeti (velik) del »bremen«, zato je ključno, da kmetje prevzamejo odgovornost in pravico, ter ključne odločevalce pozovejo, da upoštevajo glas iz štale, njive, sadovnjaka, kleti… Glas izkušenj in zdrave kmečke pameti.
Razpis za izbor Inovativnega mladega kmeta/kmetice
Vabljeni, da sodelujete na letošnjem izboru Inovativni mladi kmet/kmetica (IMK)! Prijave na razpis so možne do 6. avgusta 2021. Organizatorja dogodka sta Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije (KGZS) in Zveza slovenske podeželske mladine (ZSPM).

LEADER

Lokalni produkti Brkinov in Zelenega krasa - Potujoča trgovina Domača marenda
Nova pridobitev na območju LAS med Snežnikom in Nanosom in širše je potujoča prodajalna Domača marenda - lokalni produkti Brkinov in Zelenega krasa, ki ponuja »dobre stvari« z območja. Potujoča prodajalna bo gostovala na stalnih lokacijah na tržnicah, na sejmih, na promocijskih prireditvah (Ilirska Bistrica, Postojna, Grosuplje, Goriška brda...). Po dogovoru pa tudi na drugih lokacijah. Domača marenda hkrati vabi ostale zainteresirane proizvajalce lokalnih produktov k sodelovanju – pokličite Anito Urbančič na 041 621 977 za dodatne informacije.

PREDSTAVLJAMO PROJEKTE, SOFINANCIRANE IZ PRP 2014-2020

Šmarski turistični preplet – narava, kultura, šport (LEADER projekt)
Projekt "Šmarsko turistični preplet – narava, kultura in šport" se osredotoča na razvoj turizma in na razvoj novih turističnih produktov, ki jih v teh krajih primanjkuje. Poudarek je dan predvsem na zelenem turizmu. V okviru operacije so nastali 4 novi turistični produkti: športni rekviziti v naravi, lesena drevesna hišica, zasaditev dreves po principu »keltskega horoskopa« in Kneipp park.

FOTO UTRIP PRP

Nepokošene regratove trate so bile ob letošnji pozebi pomemben vir hrane za čebele in so tudi življenjski prostor za druge koristne žuželke.
regratovi cvetovi
Avtor: Marjan Papež, Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije

NAPOVEDNIK

Julij

Mednarodna šola mladih rejcev - 13. - 16. 7. 2021
Organizator dogodka je Društvo rejcev govedi črno-bele pasme. To šolo toplo priporočajo vsem mladim rejcem vseh pasem v starosti od 14. leta naprej!
Spletno srečanje glede kampanje za zajezitev afriške prašičje kuge - 16. in 20. 7. 2021
Evropska agencija za varnost hrane (EFSA) bo izvedla komunikacijsko kampanjo z namenom ozaveščanja o tveganjih afriške prašičje kuge in informiranja ključnih deležnikov za preprečevanje te bolezni. Vabljeni k sodelovanju in udeležbi v čim večjem številu!
Potepanje z babico - Aktivni poletni dan za babice in dedke, vnukinje in vnuke - 17. 7. 2021, od 9. do 13. ure, Zeliščarski center JV Slovenije
Čebelarski poletni tabor za otroke bo! - 19. do 23. julij ali 23. do 27. avgust 2021
Počitniško varstvo organizira Gostišče pri Čebelici, v sodelovanju s Čebelarsko zvezo Slovenije. Pohitite z rezervacijami; število prijav je omejeno.
Javni posveti o predlogu Strateškega načrta skupne kmetijske politike - 14. 7. - 27. 7. 2021, po Sloveniji, v 7 različnih krajih
Vse javne razprave se pričnejo ob 9.30 in trajajo do 12.00. Za udeležbo na javnih posvetovanjih je potrebna prijava.

Avgust

Fotografski natečaj Alpske konvencije za leto 2021 - do 31. 8. 2021
Stalni sekretariat Alpske konvencije in predsedujoča Švica razpisujeta fotografski natečaj za leto 2021 in ga posvečata Alpskim jezerom in rekam vseh velikosti in oblik. Fotografije pričakujejo do 31. avgusta 2021.

JAVNI RAZPISI

OKVIRNI TERMINSKI NAČRT 2021
Okvirni terminski načrt objave javnih razpisov PRP 2014-2020 do konca leta 2021
AKTUALNI JAVNI RAZPISI PRP 2014-2020:
2. javni razpis za podukrep 7.3 Podpora za širokopasovno infrastrukturo, vključno z njeno vzpostavitvijo, izboljšanjem in razširitvijo, pasivno širokopasovno infrastrukturo ter zagotavljanjem dostopa do širokopasovnega interneta in rešitev v zvezi z e-upravo; rok za prijavo: 23. 9. 2021

5. javni razpis za aktivnost Dela za odpravo škode in obnovo gozda iz PRP 2014–2020; rok za prijavo: odprti tip javnega razpisa - do porabe razpisanih sredstev

3. javni razpis za operacijo Ureditev gozdnih vlak, potrebnih za izvedbo sanacije gozdov iz PRP 2014-2020; rok za prijavo: odprti tip javnega razpisa - do porabe razpisanih sredstev
PREGLEDOVALNIK O STANJU VLOG - ARSKTRP
Vas zanima, v kateri fazi je obravnava vaše vloge oz. zahtevka?
Vlagatelji lahko pridobite informacijo o tem, kdaj lahko s strani Agencije za kmetijske trge in razvoj podeželja pričakujete odločbo oz. izplačilo odobrenih sredstev. V ta namen je bil vzpostavljen spletni pregledovalnik.

Pregledovalnik se redno posodablja, zato za zadnje informacije poiščite povezavo: zavihek Storitve > Obvestila (desno spodaj) > Aktualni podatki za vlagatelje o obravnavi njihovih vlog in zahtevkov.
DRUGI RAZPISI (ne-PRP):

Objava 2. javnega razpisa za ukrep Racionalizacija sezonske selitve panjev v letu 2021
Rok za oddajo vlog: do zaprtja javnega razpisa oziroma do 31. 7. 2021

Objava 2. Javnega razpisa za Sofinanciranje čebelarske opreme v letu 2021
Rok za oddajo vlog: do zaprtja javnega razpisa oziroma do 31. 7. 2021

Objavljeni trije javni razpisi za izvajanje evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo v Republiki Sloveniji za obdobje 2014–2020; odprti do porabe sredstev oziroma do objave o zaprtju razpisa

Objava razpisa za izbor najstarejših, izvirnih in posebnih čebelnjakov; prijave do 31. 10. 2021

Aktualni razpisi evropskih strukturnih in investicijskih skladov (EU skladi)

Javni razpis za sofinanciranje projektov v okviru programa Blaženje podnebnih sprememb in prilagajanje nanje; rok za prijavo: 30. september 2021.

Leto 2021 je Mednarodno leto sadja in zelenjave
Združeni narodi želijo z Mednarodnim letom sadja in zelenjave poudariti pomen sadja in zelenjave za zdravje in razvoj ljudi ter opozoriti na škodo, ki jo naredimo z odpadno hrano.
Logo_IYFV2021_SI

PRePlet so elektronske novice Mreže za podeželje, ki zbirajo novice z evropskega, nacionalnega in lokalnega nivoja in ki se navezujejo na Program razvoja podeželja Republike Slovenije.

Za vsebino PRePleta - Obvestil Mreže za podeželje je odgovorna podporna enota Mreže za podeželje v okviru Ministrstva za kmetijstvo in okolje. Za izvajanje Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020 je odgovorno Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Spletna stran Evropske komisije: Politika razvoja podeželja 2014-2020

V naši bazi prejemnikov imamo shranjene samo elektronske naslove in podatke, ki ste nam jih zaupali ob prijavi. Uporabljamo jih samo v namen pošiljanja občasnih sporočil. Vaš elektronski naslov skrbno varujemo in uporabljamo v skladu z zakonom o varstvu osebnih podatkov (uradni list RS, št.86/04 in 113/05). Če je sporočilo zgrešilo naslovnika, ali če je bilo zaradi napake v naslovniku ali pri prenosu sporočilo poslano drugam, prosimo, da o tem obvestite pošiljatelja.


Cenimo svobodno voljo naročnikov, zato se lahko kadarkoli odjavite s seznama prejemnikov s klikom na povezavo tukaj.