Preplet_glava_300dpi

Pozdravljeni ,

za začetek z vami delimo aktualno novico o plačilih za območja z naravnimi in drugimi omejitvami v okviru novega programskega obdobja 2023-207 - zaradi raznih sprememb v okviru novega programskega obdobja se bodo izplačila za leto 2023 pričela januarja 2024.

Tudi danes z vami delimo dobro zgodbo; tokrat Kmetije Bena Bajde iz Izole.

Ponovno z vami delimo tudi povezavo do strani "Vse o zbirnih vlogah 2023", na kateri so zbrane vse trenutno razpoložljive informacije glede letošnje subvencijske kampanje. Stran se vsebinsko sproti dopolnjuje.

V rubriki PRENOS ZNANJA ta teden delimo informacije o bolezni trte - zlata trsna rumenica, ki zadnja leta povzroča preglavice vinogradnikom in sadjarjem po Evropi in ponekod v Sloveniji. Z vami pa delimo tudi informativni video o pomenu bilance humusa v tleh za rodovitnost tal.

Naj vas še spomnimo, da je bil pred kratkim objavljen javni razpis izredna začasna podpora kmetom ter MSP, ki jih je vpliv ruske invazije na Ukrajino še posebej prizadel, iz PRP 2014–2020 v okviru novega ukrepa M22. Vnos vlog že poteka in bo trajal vse do 15. marca.

Želimo vam prijetno branje,

Tina, Svit, Slavica in Matej iz ekipe Mreže za podeželje

FOTO UTRIP S PODEŽELJA

Ta teden je našo pokrajino ponovno polepšal sneg :)
DAJANA ČOK 3
S snegom pobeljen travnik, avtor: D. Čok, Foto natečaj Moje podeželje

AKTUALNE NOVICE

Izdaja odločb in izplačila za območja z naravnimi ali drugimi omejitvami za letošnje leto se bodo začela januarja 2024
Z začetkom izvajanja novega Strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023–2027 (SN SKP 2023-2027) je več sprememb na področju izvajanja intervencije IRP01 – Plačilo za naravne ali druge omejitve (Plačilo OMD). Zaradi teh sprememb je bila sprejeta odločitev, da se bo izplačevanje plačil OMD za leto 2023 začelo januarja 2024.

Javna razgrnitev in javna razprava o Programu upravljanja območij Natura 2000 2023-2028
Ministrstvo za naravne vire in prostor (MNVP) in Zavod Republike Slovenije za varstvo narave sta v zadnjih treh letih oblikovala predlog tretjega Programa upravljanja območij Natura 2000 2023-2028 (PUN 2023-2028). Pred sprejetjem Uredbe o PUN 2023-2028 na Vladi Republike Slovenije Ministrstvo za naravne vire in prostor organizira javno razgrnitev in javno razpravo predloga PUN 2023-2028.

Novo poročilo EFSA kaže, da je živinoreja v EU skladna s predpisi o zdravilih za uporabo v veterinarski medicini
Najnovejše poročilo Evropske agencije za varnost hrane (EFSA) o prisotnosti ostankov zdravil za uporabo v veterinarski medicini in nekaterih snovi v živih živalih in živalskih proizvodih ponovno dokazuje, da živinorejci sprejemajo potrebne ukrepe za izpolnjevanje predpisov EU o uporabi zdravil za uporabo v veterinarski medicini. Odstotek neskladnih vzorcev v letu 2021 je bil nižji kot v prejšnjih letih.

Ptičja gripa zahteva pozornost in preventivo
Ob novih primerih ptičje gripe se ponovno opozarja na nujnost doslednega upoštevanja preventivnih ukrepov s strani rejcev.


DELIMO DOBRE ZGODBE PRP 2014-2020

Ker se zgodbe iz novega programskega obdobja še ne pišejo, z vami delimo uspešne zgodbe iz programskega obdobja 2014-2020!
Sonaravna pridelava oljk in inovativno stiskanje oljčnega olja z ultrazvokom na kmetiji Bena Bajde, Izola
Ekološka kmetija Bena Bajde je inovativna družinska kmetija, ki verjame v napredek, inovativnost in v razvoj. Skozi leta dela, učenja in izkušenj so uspeli ustvariti vrhunske in edinstvene izdelke, ki dobivajo priznanja in prepoznavnost v domačem in v mednarodnem prostoru. Koriščeni ukrepi Programa razvoja podeželja 2014-2020 niso vzpodbudili le njihove ekološke pridelave oljčnega olja, temveč tudi inovativni pristop k pridelavi in predelavi. Njihova zadnja (patentirana) inovacija je postopek stiskanja oljk z ultrazvokom, pri čemer porabijo manj časa, manj energije in dosežejo boljšo kvaliteto stisnjenega oljčnega olja z več antioksidanti, kot pri običajnem hladnem stiskanju. Na inovativen način so pristopili tudi k varstvu dreves oljk in njihovih plodov pred škodljivci.

Ekološka kmetija Bena Bajde je prejemnica podpore iz ukrepov M10.1 – Plačilo kmetijsko-okoljskih-podnebnih obveznosti (ukrep KOPOP), M11.2 - Plačila za ohranitev praks in metod ekološkega kmetovanja in M13.2 - Izplačilo nadomestil za druga območja, ki imajo pomembne naravne omejitve


LEADER

Odobrenih preko 750 LEADER projektov in razdeljenih skoraj 13 milijonov EUR za projekte sodelovanja LAS
Programsko obdobje 2014-2020 (s prehodnim obdobjem do leta 2022) se počasi zaključuje. Na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano smo v omenjenem programskem obdobju izvedli šest javnih razpisov za podukrep 19.3 Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine. V okviru teh je Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja odobrila 44 projektov, izmed katerih jih je kar 23 mednarodnih. V okviru podukrepa M19.2 – Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost pa je bilo do 31. decembra 2022 odobrenih 753 projektov.

Webinar pametne vasi: Slovenske izkušnje in vizija
30. marca 2023 v sodelovanju z estonsko mrežo za podeželje pripravljamo spletni seminar Pametne vasi - Slovenska izkušnja in vizija. Na dogodku bodo predstavljeni tudi LEADER projekti, ki prispevajo k razvoju podeželja. Lepo vabljeni.

VIDEO (2 min.): Jem lokalno, jem boljše
Projekt LAS Loškega pogorja je usmerjen v problematiko povečanja števila lokalnih obrokov v javnih ustanovah. Z oblikovanjem poslovnih modelov kratkih prehransko oskrbovalnih verig in akcijskega načrta za implementacijo poslovnih modelov v lokalno okolje, želijo nadgraditi obstoječe prakse oziroma razvili nove prakse oskrbovanja javnih ustanov z lokalno hrano. V sklopu projekta so pripravili video o lokalni ekološki predelavi, ki ga najdete na povezavi v naslovu.


EKOLOŠKO KMETOVANJE

Agroizziv: bomo povečali obseg ekološkega kmetijstva, kot smo si zadali?
V Sloveniji smo predlansko leto ekološko kmetovali na 11 odstotkih kmetijskih zemljišč, ta delež pa naj bi do leta 2027 povečali na 18 odstotkov. Ali nam bo to uspelo? Kateri ukrepi bi nas pripeljali do tega cilja? Preverite, kaj o tem menijo strokovnjaki.


PRENOS ZNANJA

Preprečimo propadanje trt zaradi trsne rumenice
Zlata trsna rumenica (Grapevine flavescence dorée) je neozdravljiva bolezen trte, ki jo povzroča karantenska fitoplazma Grapevine flavescence dorée (FD). Pridelek v okuženih vinogradih je slabši po kakovosti in količini, okužene trte lahko v nekaj letih propadejo.

Pomen bilance humusa v tleh za rodovitnost tal, predstavitev s pripomočkom Humus-Trend-Scale
Humus-Trend-Scale je pedagoški pripomoček za lažje razumevanje bilance humusa v tleh. Prikazuje odvzem glede na vrsto pridelovane poljščine / zelenjadnice in vnose, ki prispevajo k povečanju organske mase v tleh (kompost, živinska gnojila, slama, travno deteljne mešanice, metuljnice, zeleno gnojenje,…) tekom večih let. Med pripomočki je tudi enostavna tehnica, ki predstavlja ravnovesje med porabo in vnosi organske snovi v tla.

Razstava "Towards a Europe without pesticides within the framework of the European Green Dealand the reform of the SUD/SUR directive"
IPMWORKS je v Evropskem parlamentu v Strasbourg-u organiziral razstavo “Towards a Europe without pesticides within the framework of the European Green Dealand the reform of the SUD/SUR directive”. Za razstavo je slovenski IPMWORKS hub predstavil s kratko video vsebino s področja poljedelstva, vinogradništva in sadjarstva.

NAPOVEDNIK

03
MAREC 2023


Spletni seminar: Kompostiranje na kmetiji
3. 3. 2023, preko spleta

Mednarodni spletni seminar o kompostiranju
3. 3. 2023, preko spleta

Prikaz rezi sadnega drevja 2023
4. 3. 2023, Brdo pri Lukovici

Tehnologija pridelave semen in sadik zelenjadnic
7. 3. 2023, Gorenja vas

Prenos znanja v prakso v sklopu projekta 16.5 EIP Plodonosni gozdni rob
8. 3. 2023, Ljubljana

Predavanje o travništvu, pridelavi krme na njivah, agrotehnični ukrepi na ekološkem travinju, invazivnih in strupenih rastlinah ter o mejicah
9. 3. 2023, preko spleta

27. Gregorjev sejem 2023 v organizaciji KZ Trebnje-Krka
10. - 12. 3. 2023, Novo Mesto

Prednosti in izzivi paše
14. 3. 2023, Divača

Spodbujanje rabe lesa kot materiala in energenta
15. 3. 2023, Ljubljana

10. Agrobiznis konferenca s podelitvijo nagrad natečaja Najboljši agro podjetnik
31. 3. 2023, Ljubljana

Termini informativnih usposabljanj o intervencijah skupne kmetijske politike za programsko obdobje 2023 – 2027
20. 2. 2023 - 31. 3. 2023, Kmetijsko gozdarski zavodi po Sloveniji in preko spletaJAVNI RAZPISI

Naziv razpisa
Rok za prijavo
Sredstva

Ukrep M22:
JAVNI RAZPIS ZA UKREP izredna začasna podpora kmetom ter MSP, ki jih je vpliv ruske invazije na Ukrajino še posebej prizadel iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020, za nosilce kmetijskih gospodarstev
15. 3. 2023
8.500.000 EUR
Podukrep 4.3:
5. javni razpis za podukrep 4.3: Podpora za naložbe v infrastrukturo, povezano z razvojem, posodabljanjem ali prilagoditvijo kmetijstva in gozdarstva, OPERACIJA: Izvedba agromelioracij na komasacijskih območjih
12. 5. 2023
3.000.000 EUR
Podukrep 4.2:
10. javni razpis za podukrep 4.2 Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2022
18. 4. 2023
15.000.000 EUR
Podukrep 19.1:
Javni poziv za oblikovanje lokalnih akcijskih skupin in pripravo strategij lokalnega razvoja do leta 2027
31. 7. 2023
1.000.000 EUR
Podukrep 8.4:
6. javni razpis za aktivnost Dela za odpravo škode in obnovo gozda iz PRP 2014-2020
do objave zaprtja
1.470.000 EUR
Podukrep 8.4:
3. javni razpis za operacijo Ureditev gozdnih vlak, potrebnih za izvedbo sanacije gozdov iz PRP 2014-2020
do porabe sredstev
370.000 EUR

Okvirni terminski načrt objave javnih razpisov

OSTALI JAVNI RAZPISI DRUGIH INSTITUCIJ:

V nadaljevanju so zbrani trenutno aktualni javni razpisi in pozivi:
Javni razpis za ukrep II: Finančna pomoč ob smrti, invalidnosti ali nezmožnost za delo v letu 2023; do objave zaprtja

Javni razpis za ukrep I: Finančna pomoč za nadomestilo škode zaradi požara ali strele na kmetijskem gospodarstvu v letu 2023; do objave zaprtja

Javni razpis Slovenskega regionalnega razvojnega sklada za finančni produkt AGRO DOPOLNILNE; rok za oddajo vlog je do 31. 12. 2023

Javni razpis za sofinanciranje vlaganj v nastanitveno turistično ponudbo za dvig dodane vrednosti turizma (NOO nastanitvene kapacitete); roki za oddajo vlog so: 27. 3. 2023 in 29. 5. 2023.

Javni razpis za spodbujanje večje predelave lesa za hitrejši prehod v podnebno nevtralno družbo (NOO LES); rok za oddajo vlog 31. 8. 2023

Najava 2. javnega razpisa za sofinanciranje projektov v okviru programa Interreg Europe 2021-2027; javni razpis bo odprt od 15. marca 2023 do 9. junija 2023

Objava 2. razpisa Biodiversa+ BiodivMon, za prijave raziskovalnih projektov na temo "Izboljšano transnacionalno spremljanje biotske raznovrstnosti in sprememb ekosistemov za znanost in družbo”; rok ta prijavo: 5. 4. 2023

Usposabljam.se 2020–2023; za oddajo ponudb je povabilo odprto od 1. 5. 2022 do razdelitve razpoložljivih sredstev, najdlje do 31. 5. 2023

Delovni preizkus 2020–2023; Za oddajo ponudb je povabilo odprto od 30.1.2020 do razdelitve razpoložljivih sredstev, najdlje do 31. 7. 2023

Posojila za financiranje projektov urbanega razvoja za občine (UR); rok za prijavo: do porabe sredstev oziroma do 31. 12. 2023

Krediti za raziskave, razvoj in inovacije za MSP kriti z jamstvom SID banke; rok za črpanje kredita: do 31. 12. 2023

Javni razpis za dodelitev sredstev ukrepu: Zeleni prehod – Komponenta Čisto in varno okolje, za operacijo: »Investicije v vodovodne sisteme, ki oskrbujejo manj kot 10.000 prebivalcev« (C1 K3 II); rok za prijavo: do 31. 12. 2023

Javni razpis za dodelitev sredstev na ukrepu »Zeleni prehod – Komponenta Čisto in varno okolje, Operacija: »Investicije v sisteme odvajanja in čiščenja odpadne vode, ki ležijo na manjših aglomeracijah od 2.000 PE« (C1 K3 IH); do 31. 12. 2023

Posojila za financiranje projektov celovite energetske prenove javnih stavb (EE): do porabe sredstev oz. najkasneje do 31. 12. 2023


Aktualni razpisi evropskih strukturnih in investicijskih skladov (EU skladi)

ANKETA TEDNA

survey

Če bi nam radi sporočili, katerih vsebin si želite več, kliknite na spodnjo povezavo. Hvala za vaš odziv!

PRePlet so elektronske novice Mreže za podeželje, ki zbirajo novice z evropskega, nacionalnega in lokalnega nivoja in ki se navezujejo na Program razvoja podeželja Republike Slovenije.

Za vsebino PRePleta - Obvestil Mreže za podeželje je odgovorna podporna enota Mreže za podeželje v okviru Ministrstva za kmetijstvo in okolje. Za izvajanje Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020 je odgovorno Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Spletna stran Evropske komisije: Politika razvoja podeželja 2014-2020
Arhiv e-novic Preplet