Preplet_glava_300dpi

Pozdravljeni ,

približuje se subvencijska kampanja 2023, v okviru katere boste kmetje lahko vlagali vloge za subvencije iz naslova novega Strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023-2027 za Slovenijo. Ker se uvajajo nekatere nove intervencije in številne spremembe v primerjavi s prejšnjim programskim obdobjem, organizira Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije usposabljanja po vsej Sloveniji. Termini in lokacije so objavljene. Vabljeni!

V zvezi z uveljavljanjem in izvajanjem neposrednih plačil je bila objavljena tudi že Uredba o neposrednih plačilih, v kateri si lahko preberete podrobnejše pogoje izvajanja.

Želimo vam prijetno branje in pripravo na novo programsko obdobje!

Ekipa Mreže za podeželje
Tina, Slavica in Matej

ANKETA TEDNA

survey
Če bi nam radi sporočili, katerih vsebin si želite več, kliknite na spodnjo povezavo. Hvala za vaš odziv!

DELIMO FOTO UTRIP s PODEŽELJA

Kulturno društvo folklornih dejavnosti Korant Spuhlja je bilo ustanovljeno leta 1985 in je eno najstarejših organiziranih društev, ki ohranjajo pustno tradicijo na Ptujskem in Dravskem polju. Sicer pa koranti in drugi pustni liki v tem okolju in širše živijo to tradicijo že od nekdaj. Društvo je bilo del LEADER projekta Pustni običaji v vasi Spuhlja (LAS Bogastvo podeželja ob Dravi in v Slovenskih goricah), v okviru katerega je nastal tudi video Ohranjanje pustnih običajev na vasi Spuhlja. Naj vas popelje v začetek pustnega časa, ki je pred nami!

Slika: Koranti Kulturnega društva folklornih dejavnosti Korant Spuhlja; vir: izsek iz videa (YouTube)
Kurenti

AKTUALNE NOVICE

Usposabljanja za novo programsko obdobje SKP
Za seznanitev z novimi intervencijami, pogoji in plačili v okviru Strateškega načrta skupne kmetijske politike bo Javna služba kmetijskega svetovanja pri KGZS organizirala številna informativna usposabljanja. Objavljeni so termini usposabljanj. Vabljeni k udeležbi!

Objavljena Uredba o neposrednih plačilih iz Strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023–2027
Uredba je podlaga za izvajanje intervencij v obliki neposrednih plačil v obdobju izvajanja Strateškega načrta SKP 2023–2027. Opredeljuje vlagatelje za neposredna plačila, splošne pogoje za upravičenost do neposrednih plačil (izvajanje kmetijske dejavnosti, izpolnjevanje pogoja aktivnega kmeta, vstopni prag najmanj 1 hektar upravičenega hektarja površin oziroma 100 evrov za vloge za vezano dohodkovno podporo za nosilce KMG brez površin, izpolnjevanje pogoja aktivnega kmeta) in postopno zniževanje plačil osnovnega dohodkovnega plačila za trajnostnost .

Vlada potrdila Uredbo o izvajanju intervencij v sektorju čebelarskih proizvodov
Uredba je podlaga za izvajanje intervencij v sektorju čebelarskih proizvodov v letih 2023–2027 ter med drugim opredeljuje vsebino in izvedbo intervencij z določitvijo vstopnih pogojev, upravičencev, trajanja obveznosti, podintervencij ter pogoje za njihovo izpolnjevanje v posamezni podintervenciji. V letu 2023 se bo šest intervencij v sektorju čebelarskih proizvodov izvajalo v skupno 21 podintervencijah.

Javni razpis za ukrep II: Finančna pomoč ob smrti, invalidnosti ali nezmožnost za delo v letu 2023
Predmet podpore javnega razpisa je finančna pomoč za blažitev poslabšanja ekonomskega položaja kmetijskih gospodarstev, ki so organizirani kot kmetije, zaradi škodnega dogodka, ki prizadene nosilca ali člana kmetije. Vnos vlog bo možno preko spletne aplikacije E-kmetija2023 do zaprtja javnega razpisa.

Javni razpis za ukrep I: Finančna pomoč za nadomestilo škode zaradi požara ali strele na kmetijskem gospodarstvu v letu 2023
Predmet podpore javnega razpisa je finančna pomoč za blažitev poslabšanja ekonomskega položaja kmetijskih gospodarstev, ki so organizirani kot kmetije, zaradi škodnega dogodka, ki prizadene nosilca ali člana kmetije. Vnos vlog bo možno preko spletne aplikacije E-kmetija do zaprtja javnega razpisa.

Javni razpis Slovenskega regionalnega razvojnega sklada za finančni produkt AGRO DOPOLNILNE
Javni razpis je namenjen gospodarstvom z registrirano dopolnilno dejavnostjo. Vloge bo možno oddati v obdobju od 27. 2 do 31. 12. 2023.

VIDEO: Reportaža o solkanskem rediču
V okviru Ljudje in zemlja je bil pripravljen prispevek o solkanskem radiču, ki je tudi geografsko zaščiten. Ekipa je s kamero prehodila celo njegovo pot - od semena do njive in krožnika.

Cene inputov v kmetijstvu nižje le na mesečni ravni
Inputi v kmetijstvu so se v primerjavi z novembrom pocenili za 1,9 %, v 4. četrtletju 2022 pa so bili malenkost dražji kot četrtletje prej. Na mesečni ravni so se cene najizraziteje znižale v skupini energija in maziva.

Kmetijski pridelki pri pridelovalcih dražji tako v decembru kot v 4. četrtletju
Cene kmetijskih pridelkov pri pridelovalcih so se na letni ravni dvignile v povprečju za 26,9 %, njihova vrednost pa se je zvišala za 20 %.

Upadanje števila prašičev se nadaljuje
Na začetku decembra lani smo redili približno 14.000 prašičev manj kot pred enim letom, perutnine za približno 674.000 več, goved pa za približno 18.000 manj


ZELENO

Kako prepoznati in oceniti tveganja zaradi podnebnih sprememb
Slovenski inštitut za revizijo vas vabi na seminar, na katerem bo Mojca Dolinar predstavila mehanizme podnebja in podnebnih sprememb in kako jih lahko blažimo. Predstavljena bodo tveganja, ki jih pričakovane podnebne spremembe prinašajo raznim sektorjem. Obravnavani bodo vidiki blaženja in prilagajanja podnebnih sprememb. Predstavljenih bo nekaj možnih ukrepov. Seminar bo 21. 2. 2023.

Uspešno izvajanje revitalizacije varstveno pomembnih mokrotnih travnikov
V projektu PoLJUBA so potrdili uspešno zatiranje invazivne tujerodne vrste zlate rozge. Za najbolj učinkovito metodo se je izkazala štirikratna košnja s spravilom letno z dosejevanjem.

Anketa o premiku k podnebno pametnemu kmetijstvu
Na Zvezi potrošnikov Slovenije sodelujejo pri projektu Beatles. Cilj projekta je zagotoviti nabor strategij za premik k podnebno pametnemu kmetijstvu, ki temelji na ocenah okoljske, družbene in ekonomske trajnosti. K izpolnjevanju ankete so povabljeni tudi kmetje.

O velikih zvereh v Triglavskem narodnem parku
Na seji sveta Javnega zavoda TNP v začetku leta so govorili o sistemskem upravljanju z velikimi zvermi in stanju velikih zveri v slovenskem alpskem prostoru. Strokovnjaki so predstavili preprečevanje konfliktnih dogodkov in analizo škodnih dogodkov ter izvedenih ukrepov.

Začela se je obnova 17 kalov na planinah Triglavskega narodnega parka
V projektu VrH Julijcev - Izboljšanje stanja vrst in habitatnih tipov v Triglavskem narodnem parku partnerji obnavljajo 17 kalov na 13 gorskih pašnikih in planinah: Konjščica, Dedno polje, Zajamniki, Ovčarija, Osredki, Za Liscem, Zadnji Vogel, Čadrg, Razor, Pod Kukom, Krstenica, Velo polje - Malo polje in Zgornja Krma. Z njihovo obnovo bodo zagotovili večjo stalnost površinske vode na planinah za napajanje živine in izboljšali življenjski prostor za dvoživke.

Kaj pomenijo modre oznake v obliki žolne na drevesih?
Habitatna drevesa in odmrla lesna biomasa so vroča točka življenja in biotske raznolikosti gozdnih ekosistemov. V projektu JeloviZA so sodelavci Zavoda za gozdove Slovenije pripravili kratko predstavitev poteka označevanja habitatnih dreves.


LEADER

Pozivi za članstvo v lokalnih akcijskih skupinah
Tako obstoječe, kot nove iniciative za lokalne akcijske skupine (LAS) so že začele objavljati vabila za članstvo in sooblikovanje skupin. Eden od pomembnih načinov za osvežitev programa LEADER je vključitev novih ljudi in novih idej. Vključujoča LAS ne bo vključevala le novih ljudi, ampak lahko odpre priložnosti, prinese nove vire, ideje in inovacije ter s krepitvijo lokalnih povezav spodbudi, da se vključijo tudi drugi.
Vabljeni, da se pridružite LAS, ki se organizira na vašem območju, in k soustvarjanju nove strategije lokalnega razvoja.

10 priporočil za trajnostno potrošnjo (LAS Zgornje Savinjske in Šaleške doline)
Kaj pravzaprav je trajnost? Velikokrat slišimo to besedo, vendar mogoče ne vemo pravega pomena…tudi definicija trajnosti se zaradi novih spoznanj spreminja, dopolnjuje in zori. Ena od definicij je, da je trajnost način rabe naravnih sistemov, ki na dolgi rok ne spremeni bistvenih lastnosti sistema in ne zmanjša njegove zmožnosti za naravno obnovo.

LAS Srce Štajerske
Ustanovljena je bila nova lokalna akcijska skupina LAS Srce Štajerske, ki bo v programskem obdobju 2021-2027 delovala na območju občin Hoče-Slivnica, Miklavž na Dravskem polju, Rače-Fram, Kungota, Starše in Mestne občine Maribor pod okriljem RRA Podravje - Maribor kot vodilnega partnerja.

Projekt Mostovi (LAS Goričko 2020)
Na kmetiji Korenika so združili ključne akterje na področju socialnega in invalidskega varstva na območju LAS Goričko. V okviru projekta Mostovi je poleg ključnih govorcev sodelovalo več kot štirideset udeležencev, med njimi župani podeželskih občin, vodja EHO podpornice, strokovni sodelavci za delo z ranljivimi skupinami ter starejši.


PRENOS ZNANJA

VIDEO: Simpozij Novi izzivi v agronomiji
Simpozij je namenjen vsem, ki lahko s svojim raziskovalnim in strokovnim delom tvorno vplivajo na razvoj slovenskega poljedelstva in z njim povezanih dejavnosti. Ena izmed izzivov je bila tudi uporaba fitofarmacevtskih sredstev in ohranitveno kmetijstvo.

Kako več znanja pripeljati na ekološke kmetije
Kako bi izboljšali dostop kmetov do znanja o ekološki preusmeritvi, dobrih kmetijskih praskah, promociji in prodaji ekološke hrane, so na začetku tedna govorili na posvetu o razvoju ekološkega kmetijstva v Ljubljani. S tem posvetom je Zveza društev ekoloških kmetov Slovenije (ZDEKS) zaključila projekt Za ekološko kmetijstvo, varovanje okolja in zdravje ljudi.

Publikacija: Zbirka tradicionalnih sort sadnih rastlin
Na Kmetijsko gozdarskem zavodu Celje so v okviru LAS projekta Inovativne rešitve v kmetovanju za varovanje naravnih virov skupaj s partnerjem v projektu Kmetijsko založbo pripravili brošuro Zbirka tradicionalnih sort sadnih rastlin. Zbirka obsega 169 sort sadnih rastlin iz travniških sadovnjakov. Publikacija omogoča enostavno določanje sort jabolk na terenu. Prav tako je lahko v pomoč pri izbiranju sort sadnih rastlin za travniške sadovnjake ali vrtove.

Gradivo s posveta Znamčenje ohranjanja narave
onec novembra 2022 je Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani v projektu Trajnostni modeli kmetovanja na območjih Nature 2000 organizirala posvet Znamčenje ohranjanja narave: nova priložnost za agroživilstvo na območjih Natura 2000 v Sloveniji. Na dogodku sta o varstvu narave ter strateškem komuniciranju in uporabi znamke Natura 2000 v Sloveniji predavali Mateja Blažič, vodja Sektorja za ohranjanje narave, in Maja Cipot, vodja projekta LIFE-IP NATURA.SI.

NAPOVEDNIK

02
FEBRUAR 2023

Posvet v Državnem svet RS: Zagotavljanje prehranske varnosti v luči predloga uredbe EU o trajostni rabi pesticidov
17. 2. 2023, Ljubljana

Strokovni posvet KIS za pridelovalce ameriških borovnic
20. 2. 2023 (v živo in preko spleta)

Dnevi varstva trajnih nasadov
21. in 22. 2. 2023, Pesnica pri Mariboru

V Kranjski Gori predstavitev aplikacije Sopotnik
21. 2. 2023, Kranjska Gora

KAKO PREPOZNATI IN OCENITI TVEGANJA ZARADI PODNEBNIH SPREMEMB
21. 2. 2023, Ljubljana

Spletna predstavitev Monitoringa splošno razširjenih vrst ptic za določitev slovenskega indeksa ptic kmetijske krajine
23. 2. 2023, preko spleta

The European Startup Village Forum
Evropska komisija (oz. Joint Research Centre) organizira v sklopu Dolgoročne vizije podeželskih območij večji dogodek: The European Startup Village Forum.
28. 2. 2023 (v živo in preko spleta)
03
MAREC 2023

Prednosti in izzivi paše
14. 3. 2023, Divača

JAVNI RAZPISI

Naziv razpisa
Rok za prijavo
Sredstva
Podukrep 4.3:
5. javni razpis za podukrep 4.3: Podpora za naložbe v infrastrukturo, povezano z razvojem, posodabljanjem ali prilagoditvijo kmetijstva in gozdarstva, OPERACIJA: Izvedba agromelioracij na komasacijskih območjih
12. 5. 2023
3.000.000 EUR
Podukrep 4.2:
10. javni razpis za podukrep 4.2 Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2022
18. 4. 2023
15.000.000 EUR
Podukrep 19.1:
Javni poziv za oblikovanje lokalnih akcijskih skupin in pripravo strategij lokalnega razvoja do leta 2027
31. 7. 2023
1.000.000 EUR
Podukrep 8.4:
6. javni razpis za aktivnost Dela za odpravo škode in obnovo gozda iz PRP 2014-2020
do objave zaprtja
1.470.000 EUR
Podukrep 8.4:
3. javni razpis za operacijo Ureditev gozdnih vlak, potrebnih za izvedbo sanacije gozdov iz PRP 2014-2020
do porabe sredstev
370.000 EUR

Okvirni terminski načrt objave javnih razpisov

OSTALI JAVNI RAZPISI DRUGIH INSTITUCIJ:

V nadaljevanju so zbrani trenutno aktualni javni razpisi in pozivi:
Javni razpis za ukrep II: Finančna pomoč ob smrti, invalidnosti ali nezmožnost za delo v letu 2023; do objave zaprtja

Javni razpis za ukrep I: Finančna pomoč za nadomestilo škode zaradi požara ali strele na kmetijskem gospodarstvu v letu 2023; do objave zaprtja

Javni razpis Slovenskega regionalnega razvojnega sklada za finančni produkt AGRO DOPOLNILNE; rok za oddajo vlog je do 31. 12. 2023

Javni razpis za predložitev projektov (za standardne projekte) v okviru Interreg programa Slovenija-Avstrija 2021-2027 ; odprt do 28. 2. 2023

Javni razpis za sofinanciranje vlaganj v nastanitveno turistično ponudbo za dvig dodane vrednosti turizma (NOO nastanitvene kapacitete); roki za oddajo vlog so: 27. 3. 2023 in 29. 5. 2023.

Javni razpis za spodbujanje večje predelave lesa za hitrejši prehod v podnebno nevtralno družbo (NOO LES); roki za oddajo vlog so 20.2.2023, 31.8.2023

Najava 2. javnega razpisa za sofinanciranje projektov v okviru programa Interreg Europe 2021-2027; javni razpis bo odprt od 15. marca 2023 do 9. junija 2023

Objava 2. razpisa Biodiversa+ BiodivMon, za prijave raziskovalnih projektov na temo "Izboljšano transnacionalno spremljanje biotske raznovrstnosti in sprememb ekosistemov za znanost in družbo”; rok ta prijavo: 5. 4. 2023

Usposabljam.se 2020–2023; za oddajo ponudb je povabilo odprto od 1. 5. 2022 do razdelitve razpoložljivih sredstev, najdlje do 31. 5. 2023

Delovni preizkus 2020–2023; Za oddajo ponudb je povabilo odprto od 30.1.2020 do razdelitve razpoložljivih sredstev, najdlje do 31. 7. 2023

Posojila za financiranje projektov urbanega razvoja za občine (UR); rok za prijavo: do porabe sredstev oziroma do 31. 12. 2023

Krediti za raziskave, razvoj in inovacije za MSP kriti z jamstvom SID banke; rok za črpanje kredita: do 31. 12. 2023

Javni razpis za dodelitev sredstev ukrepu: Zeleni prehod – Komponenta Čisto in varno okolje, za operacijo: »Investicije v vodovodne sisteme, ki oskrbujejo manj kot 10.000 prebivalcev« (C1 K3 II); rok za prijavo: do 31. 12. 2023

Javni razpis za dodelitev sredstev na ukrepu »Zeleni prehod – Komponenta Čisto in varno okolje, Operacija: »Investicije v sisteme odvajanja in čiščenja odpadne vode, ki ležijo na manjših aglomeracijah od 2.000 PE« (C1 K3 IH); do 31. 12. 2023

Posojila za financiranje projektov celovite energetske prenove javnih stavb (EE): do porabe sredstev oz. najkasneje do 31. 12. 2023


Aktualni razpisi evropskih strukturnih in investicijskih skladov (EU skladi)

PRePlet so elektronske novice Mreže za podeželje, ki zbirajo novice z evropskega, nacionalnega in lokalnega nivoja in ki se navezujejo na Program razvoja podeželja Republike Slovenije.

Za vsebino PRePleta - Obvestil Mreže za podeželje je odgovorna podporna enota Mreže za podeželje v okviru Ministrstva za kmetijstvo in okolje. Za izvajanje Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020 je odgovorno Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Spletna stran Evropske komisije: Politika razvoja podeželja 2014-2020
Arhiv e-novic Preplet